Печать
PDF

Глава 1 Економічна теорія як наука - § 4. Функції економічної теорії. Взаємозв’язок економічної теорії, економічної політики і права

Posted in Учебные материалы - Основи економічної теорії ( Л.С. Шевченко )

Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

§ 4. Функції економічної теорії. Взаємозв’язок економічної теорії, економічної політики і права

Економічна теорія посідає особливе місце в системі конкретних економічних наук. Вона є теоретичною основою галузевих (економіка транспорту, промисловості, сільського господарства та ін.), функціо­нальних (економіка фінансів, статистика, економіка праці тощо) наук, а також наук, що перебувають на межі різних галузей знань (економіч­на географія, менеджмент, демографія, маркетинг та ін.).

Економічна теорія як наука виконує низку функцій — методологічну, пізнавальну та практичну, а як навчальна дисципліна — ще й виховну.

Методологічна функція економічної теорії полягає в тому, що вона є базою, фундаментальною основою системи конкретних економічних наук.

Пізнавальна функція економічної теорії означає, що вона вивчає і пояснює суттєві ознаки, закономірності та зв’язки господарського життя. Економічна теорія відкриває нові економічні процеси і явища, розвиває свій категоріальний апарат, систематизує економічні знання та узагальнює конкретні факти розвитку економіки. Причому йдеться не про механічне нарощування знань, а про систематичний критичний аналіз історії економічної теорії, парадигми якої постійно суперечать одна одній і змінюються, трансформуючись частково або в цілому.

Крім того, економічна теорія опрацьовує науково обґрунтовувані рекомендації для ефективної практичної діяльності всіх суб’єктів, сфер економіки, тобто виконує практичну функцію.

Реалізація виховної функції економічної теорії ґрунтується на необ­хідності формування в кожної людини економічного мислення й еко­номічної поведінки. Вивчаючи економічну теорію, людина поліпшує свої досягнення у професійній діяльності, свідоміше реагує на всі ви­яви господарського життя, стає активним суб’єктом перетворень в економіці та суспільстві.

Економічну теорію залежно від сфери застосування поділяють на позитивну і нормативну. Позитивна економічна теорія пізнає й про­гнозує об’єктивні економічні явища, формує цілісну систему наукових поглядів, гіпотез та концепцій. Вчений-економіст, досліджуючи факти господарського життя, констатує стан економіки, формулює характер­ні риси, пояснює їх природу та зміст, робить висновки про майбутнє її розвитку. Економічна теорія як навчальна дисципліна взагалі має по­зитивний характер.

Нормативна економічна теорія — це наука про раціональну по­ведінку людей і діяльність економічних інститутів. Вона покликана відповідати на запитання про те, що слід робити, як діяти, щоб досяг­ти бажаних кінцевих результатів.

Економічна теорія як теоретична наука і навчальна дисципліна містить позитивні висновки й узагальнення, але практика господарю­вання, особливо на рівні макроекономіки, потребує конкретних реко­мендацій, нормативних вказівок, як зменшити дефіцит державного бюджету, рівень інфляції, як подолати кризу та ін.

Обидва ці напрями застосування економічної теорії повинні пра­цювати ефективно і сприяти вивченню її предмета та формуванню у людини економічного мислення, сучасної економічної поведінки.

Економічна теорія значно впливає на економічну політику держави і розвиток права.

Економічна політика держави — це:

по-перше, взаємопов’язана сукупність довгострокових і поточних економічних цілей, які спрямовані на формування таких складових політики, як соціальна, структурна, інвестиційна, приватизаційна, аграрна, науково-технічна, цінова, зовнішньоекономічна та ін.;

по-друге, система конкретних економічних заходів держави, здій­снюваних з урахуванням досягнень світової економічної науки, наявних ресурсів і специфічних умов економічного розвитку країни. Економіч­на політика має підтримувати соціальну справедливість у суспільстві, сприяти стабілізації та економічному зростанню, повній та ефективній зайнятості, забезпечувати соціальний захист населення, розвиток та вдосконалення ринкових відносин, запобігати всім виявам тіньової економіки, кризовим явищам.

Економічна політика є сполучною ланкою між економічною теорі­єю і правом, забезпечує їх зв’язок. Право, юридичні закони взаємодіють з економікою як об’єктом вивчення економічної теорії через форму­вання економічної політики держави, що має будуватися на основі принципу верховенства права та інтересів народу, створювати про­грами стабілізації й економічного зростання.

Право — це сукупність загальнообов’язкових правил поведінки (норм), що санкціонуються і охороняються державою за допомогою законодавства.

Законодавство містить правові норми, які захищають інтереси певних груп населення і самої держави, закріплює економіко-правові відносини, дає їм силу й авторитет закону, створює механізм для реа­лізації економічної політики держави. Характер правових норм при цьому визначається державною політикою, яка здатна швидше реагу­вати на зміни в економіці. Щоб законодавство не обмежувало розвиток ринкових відносин, воно має бути ефективним і стабільним, тобто ді­яти протягом тривалого часу.

Сьогодні право є активним чинником реформування економіки України.

Нерівновага між економікою і правом означає, що юридичні закони випереджають рівень економіки і намагаються регламентувати відсутні на практиці економічні і правові відносини, що яскраво виявляється в посиленні негативних явищ у суспільстві. Тому в цьому співвідношенні доцільно досягати рівноваги за рахунок ефективного розвитку економі­ки і права. Це допомагатиме формуванню таких правових відносин, які відповідатимуть функціонуючим економічним процесам і сприятимуть зростанню у населення економічного та правового мислення, набуттю людиною нових правил і норм поведінки. При цьому витрати на реалі­зацію нових юридичних законів мають знижуватися, що забезпечить зростання ефективності економічної політики.

 

Запитання для самоконтролю

1. У яких аспектах слід розглядати економічну теорію?

2.  Що таке потреби та яким чином вони задовольняються?

3.  Як вирішуються суперечності між необмеженими потребами та обмеженими ресурсами?

4.  Охарактеризуйте основні рівні предмета економічної теорії.

5.  Якими принципами регулюється економічна поведінка суб’єктів?

6.  Який характер, на відміну від юридичних, мають економічні закони?

7.  Що таке економічна категорія?

8.  З яких розділів складається предмет економічної теорії?

9.  Які наукові методи використовує економічна теорія?

10.  Які функції виконує економічна теорія як наука?

11.  Що таке економічна політика держави?

12.  Дайте характеристику взаємозв’язку між економікою та правом.