Печать
PDF

Глава 1 Економічна теорія як наука - § 3. Методологія економічної теорії

Posted in Учебные материалы - Основи економічної теорії ( Л.С. Шевченко )

Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

§ 3. Методологія економічної теорії

Методологія економічної теорії — це сукупність методів пізнання економічних явищ і процесів, категорій і законів.

Метод (від грец. methodos) — система засобів, заходів, підходів і шляхів, за допомогою яких здійснюється пізнання категорій, законів і тенденцій господарського життя. Який предмет науки, такий і його метод дослідження: предмет породжує особливості методу, а метод виробляє інструментарій пізнання, за допомогою якого економісти проникають у сутність економічних явищ і процесів, формулюють по­няття, відкривають нові закони, особливості розвитку суспільного виробництва, а відтак формують предмет економічної теорії.

Метод економічної теорії використовує досягнення багатьох наук (формальної логіки, філософії, статистики, історії, математики) і ви­робляє свої засоби вивчення господарського життя.

В економічній теорії широко застосовується системний метод, що передбачає розгляд кожного економічного явища як системи. Ці­лісність є важливим елементом системного підходу, що потребує дослі­дження окремих складових елементів будь-якого явища, вивчення внутрішніх зв’язків між цими елементами та підсистемами, виявлення загальної мети системи. Дослідник має встановити сутність, місце й роль кожного елемента системи, їхні взаємозв’язки. Останні бувають: координаційними (визначають узгодженість і місце структурних еле­ментів системи); субординаційними (вказують на супідрядний зв’язок елементів системи); генетичними (вказують на зв’язок елемента з іс­торією розвитку системи). Кожному економічному явищу (товар, гроші, засоби виробництва, ринок та ін.) властиві свої внутрішні, сут­тєві ознаки та системні, інтеграційні особливості, які є результатом взаємодії елементів цього системного явища.

Аналіз — метод наукового пізнання, заснований на розподілі ціло­го на складові частини, елементи, що дає змогу проникнути в сутність цього явища.

Синтез — метод, що полягає в об’єднанні пізнаних внутрішніх взаємозалежних елементів явища в єдине ціле.

Індукція — це метод пізнання, що базується на формуванні умови­водів від частини до цілого. Цей метод передбачає, що вивчення будь- якої проблеми починається з набуття фактів, які потім систематизують і аналізують таким чином, щоб можна було зробити узагальнення, тобто з початкових знань отримати висновок про загальне. Застосуван­ня індукції може призвести до неповного висновку, адже цей метод не може чітко характеризувати загальне, бо виходить тільки із частини.

Дедукція — метод дослідження, що ґрунтується на умовиводах від цілого до його частини. Він дає можливість висунути гіпотезу, тобто науково обґрунтоване припущення про природу, структуру або зако­номірність розвитку явища, процесу.

Метод наукової абстракції полягає у виокремленні найсуттєвіших характеристик процесу, виключенні з вивчення всього другорядного, ви­падкового для розкриття його внутрішніх, сталих зв’язків, дійсної тенден­ції руху. За допомогою цього методу виявляють і формулюють економічні категорії — поняття, які відображають в узагальненому вигляді умови або сторони економічного життя суспільства (товар, гроші, вартість, при­буток, витрати, заробітна плата), та економічні закони, які мають конкрет­ні прояви. Метод абстракції органічно пов’язаний з поняттям конкретно­го, тобто цілісного об’єкта в єдності його різних сторін, властивостей, рис. Процес пізнання з урахуванням принципу єдності абстрактного й кон­кретного припускає рух думки від конкретного до абстрактного й навпа­ки — від абстрактного до конкретного, але вже вивченого.

В економічній теорії використовується також метод поєднання логічного та історичного підходів, який передбачає пізнання еконо­мічних явищ з моменту їхнього виникнення, у процесі розвитку і зникнення, відкриття якісно нових форм виявлення економічних явищ і процесів. Логічне й історичне доповнюють один одного і дають змо­гу всебічно досліджувати економічні явища.

Економісти широко використовують якісний і кількісний аналізи. Якісний підхід застосовується переважно при характеристиці сутності економічних категорій та законів. Наприклад, якісною стороною това­ру є його споживна вартість, а кількісною — вартість. Кількісний під­хід дає змогу виявити речовий зміст, при цьому застосовуються засоби математики, статистики. Так, при дослідженні категорії «робоча сила» виявляємо її якісну сторону — здатність до роботи, а потім і кількіс­ну — кількість самої робочої сили. Математичний і статистичний методи аналізу уможливлюють проникнення у зміст економічних явищ тільки тоді, коли вони тісно пов’язані з якісним підходом.

На сучасному етапі розвитку економічної науки і практики господа­рювання можливе створення моделей та експериментів. Економічна модель — це абстрактна теоретична конструкція, формалізований опис економічного явища, структура якого визначається об’єктивними влас­тивостями об’єкта і суб’єктивними цілями дослідження. Відомі величи­ни, які дослідник вводить у модель у готовому вигляді, називаються екзогенними; величини, які виникають у рамках моделі при вирішенні певного завдання, — ендогенними. Моделі відбивають економічне жит­тя, є механізмом умовного відтворення і служать для перетворення його відповідно до мети дослідження. В економічній теорії моделі викорис­товують за допомогою графіків при вивченні мікро- і макроекономіки.

Економічний експеримент — це штучне відтворення економічного явища або процесу з метою вивчення їх у найсприятливіших умовах та подальшого практичного змінювання. Економічні експерименти дають змогу на практиці перевірити обґрунтованість наукових рекомендацій.

Критерієм правильності теоретичних висновків є практика, яка може визначити їхню достовірність або помилковість.