Печать
PDF

Розділ 4. Естетична свідомість і естетична діяльність

Posted in Учебные материалы - Естетика ( за ред. Л.В. Анучиної, О.В. Уманець )

Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

 

 

Розділ 4. Естетична свідомість і естетична діяльність§ 1. Діалектика естетичної свідомості та естетичної діяльності 

§ 2. Естетична свідомість 

§ 3. Структура естетичної свідомості

§ 4. Естетична діяльність 

§ 5. Естетична і художня діяльність

 

1. Діалектика естетичної свідомості та естетичної діяльності


Складний процес естетичного освоєння світу людиною визнача­ється перш за все рівнем розвиненості естетичної свідомості й ес­тетичної діяльності. Тому аналіз сутності естетичної свідомості й естетичної діяльності, їхньої структури є одним із завдань естетич­ного знання. До складу категорій, що розробляються естетикою, вхо­дять і категорії «естетична свідомість», «естетична діяльність», а також категорії, якими визначають їх структурні елементи.

Естетична свідомість і естетична діяльність не можуть існувати ізольовано, вони, як це переконливо доказано філософською наукою, діалектично пов’язані між собою. Так, у формуванні свідомості ви­значальну роль відіграє й відігравала діяльність соціальної людини. Водночас свідомість є основою людської діяльності, а безсвідома діяльність так само неможлива, як неможлива бездіяльна свідо­мість.

Дослідження проблем естетичної свідомості й естетичної діяль­ності набули великого значення з кінця XVIII ст., коли естетика отри­мала статус самостійної філософської науки, а також у XIX, XX ст., коли предмет цієї науки був значно розширений. Було доведено, що в процесі соціально-історичної практики зароджуються і розвивають­ся почуття, інтереси, уявлення, потреби людей. У первісному суспіль­стві, для якого був характерний синкретизм, форми діяльності та сві­домості були неподільними. Але вже тоді, як зазначав Г. В. Плеханов, у процесі трудової діяльності спочатку стихійно, а потім все більш усвідомлено людина починала створювати те, що свідчило про виник­нення та поступовий розвиток здатності до перетворення світу за за­конами краси, формування естетичних почуттів, смаків, а в подальшо­му — ідеалів. Первісна людина відчувала задоволення, насолоду від сприйняття тих предметів, які, за її уявленням, були досконалими. Ви­робнича діяльність зумовила формування у людини здатності не просто бачити предмети й явища, а при їхньому сприйнятті вирізняти досконалі й недосконалі, красиві й некрасиві, сприяла утвердженню здатності відчувати красу. Поступово формувалася потреба створення і сприйняття досконалого, такого, що викликає насолоду. Ця потреба спрямовувала людину на свідоме виготовлення того, що приносить духовне задоволення.

Нові знаряддя праці, нові різноманітні види практичної діяльності, втрата синкретизму як головної ознаки первісної культури спричинили збагачення естетичних почуттів, потреб і інтересів, естетичної свідо­мості в цілому.

Саме естетична свідомість фіксує загальний спосіб здійснення естетичної діяльності в суспільстві, втілює його характер та особли­вості у вигляді естетичних почуттів, смаків, поглядів і т. д. Більш того, естетична свідомість забезпечує зв’язок людей з усією системою сус­пільного життя. Вона обумовлює загальний процес естетичної діяль­ності, визначає її межі, спрямованість, інтенсивність. Завдяки естетич­ній свідомості осмислюються результати естетичної діяльності, їх відповідність суспільним та індивідуальним цілям. На цьому фунда­менті здійснюється остаточне формування естетичної свідомості як цілісної системи, оформлення в її складі естетичної теорії. Як віднос­но завершена система, яка об’єднує естетичні потреби, почуття, смаки, образні моделі, теорії тощо, естетична свідомість за своїм змістом не тільки відповідає естетичній діяльності, а й включає до свого скла­ду уявлення про можливу естетичну діяльність. Тому естетична свідо­мість є конкретним способом естетичного бачення минулого, сучасно­го і майбутнього.

На підставі цього питання розробки категорій «естетична діяль­ність», «естетична свідомість», дослідження того, що визначається цими категоріями, має велике значення.