Печать
PDF

Глава 6. Основні засади контролю у сфері господарської діяльності - § 5. Прийоми контролю

Posted in Учебные материалы - Судова бухгалтерия (В.М.Глібко, О.П.Бущан)

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

 

§ 5. Прийоми контролю


До методичних прийомів документального контролю належать формальна і арифметична перевірки документів, логічний аналіз, зу­стрічна звірка, зворотний перерахунок, аналіз проектів планів-прогнозів та кошторисів.

Методичні прийоми фактичного контролю включають інвентари­зацію, суцільне і несуцільне, візуальне спостереження, контрольний обмір будівельних, монтажних, ремонтних та інших робіт, контрольний запуск сировини і матеріалів у виробництво, контрольний аналіз си­ровини, матеріалів і готової продукції, експертну оцінку.

Перевіряючи законність і доцільність господарських операцій, що відображені в первинних документах, необхідно з’ясувати, чи не супе­речить їх зміст чинному законодавству і нормативним актам.

Методичні прийоми документального і фактичного контролю на­ведено в табл. 6.

Таблиця 6

Документальний

контроль

Фактичний

контроль

Формальна і арифметична перевірка документів

Юридична оцінка відображених у до­кументах господарських операцій

Логічний контроль об’єктивної мож­ливості документально оформлених господарських операцій.

Зустрічна звірка документів або запи­сів в облікових регістрах

Оцінка законності і обґрунтованості господарських операцій за даними кореспонденції ра­хунків бухгалтерського обліку

Порівняння, групування, розрахунки середніх і відносних показників та інші прийоми економічного аналізу

Інвентаризація

Експертна оцінка справжніх обсягів і якості виконання робіт, обґрунтованості нормативів матеріальних витрат і виходу готової продукції, додержання техноло­гічних режимів

Візуальне спостереження — безпосеред­нє обстеження і огляд складських при­міщень, цехів.

Суцільне спостереження

Спостереження — хронометраж, фо­тографія робочого дня, інші дії для фіксації окремих елементів виробничо- господарських процесів у певний період


 

Так, при зустрічних звірках первинні документи і облікові дані підприємства в разі необхідності порівнюються з відповідними доку­ментами і даними організацій, від яких вони одержані або яким ви­дані кошти і матеріальні цінності.

Документальний і фактичний контроль доповнюють один одного, тому їх поділ на прийоми є умовним. Наприклад, інвентаризація товарно-матеріальних цінностей або контрольне вимірювання вико­нання робіт обов’язково завершується порівнянням фактичних даних з обліковими. Зустрічна перевірка документальних даних постачаль­ника і одержувача товарно-матеріальних цінностей часто супроводжу­ється перевіркою фактичної наявності цінностей в натурі на складі одержувача.

Основною формою подальшого фінансово-господарського конт­ролю є ревізія. Вона ґрунтується на перевірці бухгалтерської і статич­ної звітності, первинних документів, облікових реєстрів, фактичної наявності коштів і товарно-матеріальних цінностей.

Перевірка — це обстеження і вивчення окремих ділянок фінансово- господарської діяльності підприємства, установи, організації або їх підрозділів.

Ревізія — це перевірка ревізором на вимогу ревізійних, слідчих або судових органів законності, доцільності фінансово-господарської ді­яльності об’єкта відповідно до поставлених завдань.

За результатами ревізії складають акт, а результати перевірок оформлюють у вигляді довідки або доповідної записки про виконану роботу.

Залежно від змісту програми ревізії поділяються на повні (комп­лексні) і неповні (некомплексні). Повні (комплексні) ревізії охоплюють усю діяльність об’єкта контролю за певний проміжок часу. Неповні (некомплексні) ревізії охоплюють один або декілька напрямків діяль­ності об’єкта контролю, окремі види операцій, збереження і правиль­ність використання різних видів коштів.

У разі необхідності використання спеціальних економічних знань, у тому числі на досудовому слідстві, призначення судової бухгалтер­ської експертизи є одним з гарантій повноти і всебічності досліджен­ня фактичних обставин справи. Як правило, судово-економічна екс­пертиза призначається після проведення ревізії і при достатності матеріалів, необхідних експерту для вирішення поставлених перед ним питань.


Запитання для самопідготовки

 

  1. Наведіть визначення поняття контролю.
  2. Назвіть основні види та принципи контролю.
  3. Назвіть основні органи державного контролю.
  4. Приведіть відмінності між документальним і фактичним контролем.
  5. Перелічить основні методичні прийоми документального контролю.
  6. Назвіть основні методи фактичного контролю.