Печать
PDF

Глава 5. Документальний аналіз та основи його застосування

Posted in Учебные материалы - Судова бухгалтерия (В.М.Глібко, О.П.Бущан)

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Глава 5. Документальний аналіз та основи його застосування


§ 1. Поняття документального аналізу та методи перевірки документів

§ 2. Методи формально-правової перевірки документів

§ 3. Методи перевірки реальності відображених у документах обставин

 

 

§ 1. Поняття документального аналізу та методи перевірки документів


У системі методів судової бухгалтерії документальний аналіз по­сідає особливе місце у зв’язку з обов’язковістю його застосування під час формування доказової бази в окремих кримінальних справах. На­приклад, розмір заподіяного збитку не можна встановити без викорис­тання документів. Крім того, зберігаючи самостійне значення, доку­ментальний аналіз у процесі розслідування часто стає продовженням бухгалтерського або економічного аналізу.

Основним методом документального аналізу є виявлення докумен­тальних невідповідностей як засобу встановлення деструктивних чинників господарської діяльності, викликаних підробленнями, част­ковими підмінами чи знищенням документів, іншими подібними озна­ками злочину. Документальний аналіз використовує специфіку взаємозв’язку між деструктивністю чинників господарської діяльнос­ті і порядком їхнього документального відображення. У загальному вигляді документальний аналіз може розглядатись як ретроспективне дослідження фактичних обставин, що виявляються в особливостях зовнішнього оформлення або змісті облікових документів для визна­чення відповідності (чи невідповідності) досліджуваного процесу встановленим нормам, правилам та інструкціям. Метою такого аналі­зу є виявлення деструктивних чинників господарської діяльності, що проявляються у формі специфічних невідповідностей: суперечностей у змісті окремого документа; у змісті облікових документів, що відо­бражують ту саму або взаємопов’язані господарські операції чи одно­рідні господарські операції. Для виявлення кожного виду невідповід­ностей використовують конкретні методи дослідження документів.

Методи дослідження документів, що застосовуються в докумен­тальному аналізі, відрізняються за своїм змістом, формами здійснення, об’єктом, предметом і завданнями дослідження, колом об’єктів пере­вірки, сферою застосування та іншими ознаками. З погляду змісту методи дослідження полягають в огляді документів, їхньому вивченні в різноманітних аспектах, контрольних підрахунках, порівняльному аналізі, здійсненні облікових записів. Окремі методи дослідження до­кументів мають особливу форму застосування (наприклад, у разі зу­стрічної звірки, відновлення кількісно-сумового обліку). Мають свої особливості також методи дослідження документів окремих видів або таких, що відображують різноманітні операції, факти, дії.

Виходячи з кола об’єктів перевірки, виділяють методи дослідження одного або декількох документів. За ознакою повноти охоплення доку­ментів, що відображують однорідні операції, розрізняють методи су­цільної і вибіркової перевірки. За сферою застосування методи дослі­дження документів поділяють на загальні та приватні. Загальні методи застосовують для перевірки документів у всіх галузях економіки, у всіх сферах діяльності підприємств, установ, організацій. Методи менш за­гальні застосовують в окремих галузях економіки, на окремих ділянках. Спеціальні методи слугують для перевірки окремих видів документів або документів, що відображують типові операції. Співвідношення між загальними і приватними методами є співвідношенням загального, особ­ливого та окремого. Обрання методів, вартих детальної уваги, ґрунту­ється на змісті завдань, які вирішуються за допомогою кожного окремо­го методу. Треба зазначити, що методи дослідження документів, які виділяються за тими чи іншими ознаками, перебувають у тісному взаємозв’язку. Одні з них можуть містити в собі елементи інших ме­тодів, бути різноманітними за змістом, але мати загальні об’єкти до­слідження, предмет перевірки тощо.

Багато методів документального аналізу, що не становлять особ­ливої складності, частково використовують слідчі в процесі розсліду­вання злочинів. Проте повною мірою їх застосовують кваліфіковані фахівці з відповідних галузей знань. У багатьох випадках достовірне встановлення фактів досягається лише шляхом використання комплек­су методів документального аналізу.