Печать
PDF

Глава 1. Використання положень бухгалтерського обліку та судової бухгалтерії в юридичній практиці - § 4. Поняття судової бухгалтерії, її завдання, предмет і методи пізнання

Posted in Учебные материалы - Судова бухгалтерия (В.М.Глібко, О.П.Бущан)

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

 

 

§ 4. Поняття судової бухгалтерії, її завдання, предмет і методи пізнання


Судова бухгалтерія — це спеціальна комплексна дисципліна, що досліджує теоретичні та практичні питання використання спеціальних економічних і бухгалтерських знань в окремих галузях юридичної практики.

Судова бухгалтерія має своїм завданням вивчення та усунення деструктивних відхилень у господарській практиці, пов’язаних з еко­номічними злочинами, господарськими правопорушеннями та недо­ліками в господарській діяльності. Вона також:

1)  вивчає закономірності відображення в системі економічної ін­формації негативних змін у господарській діяльності, зумовлених деструктивними чинниками (злочинами, адміністративними порушен­нями тощо);

2)  виробляє спеціальні заходи і методи виявлення та усунення цих змін;

3)  розробляє наукові основи організації та проведення бухгалтер­ських, планово-економічних експертиз, ревізій та інвентаризацій, ви­значає коло питань для їх вирішення експертами, методики взаємодії слідчих та судових працівників із ревізорами та експертами;

4)  виробляє критерії оцінки висновків експертів та актів ревізій, а також методики роботи юристів з документами — носіями економічної інформації, що можуть стати доказами у судовій справі.

Отже, судова бухгалтерія є комплексною прикладною дисципліною, що містить елементи економічних та юридичних галузей знань. Вона поділяється на Загальну та Особливу частини. У Загальній частині роз­глядаються питання бухгалтерського, економічного та документального аналізу господарської діяльності. Особлива частина вивчає питання вдо­сконалення і порядку призначення та використання в процесі право- застосовної діяльності матеріалів інвентаризації, документальної ревізії, судово-економічної експертизи та інших економічних експертиз.

Під об’єктами судової бухгалтерії передусім розуміють матеріаль­ні носії інформації економічного характеру (бухгалтерські дані та звіти, планові та аналітичні документи), в яких відображуються як позитивні, так і негативні зміни економіки, бухгалтерського обліку та контролю, аналізу господарської діяльності. Судова бухгалтерія по­кликана вчасно встановлювати ці зміни, узагальнювати практику і надавати науково обґрунтовані рекомендації юристам з метою якнай­ефективнішого виконання ними службових обов’язків.

Методологічною базою судової бухгалтерії є діалектичний метод пізнання, який спирається, зокрема, на закони про загальний взаємозв’язок явищ природи і суспільства, безперервність розвитку і зміни предметів пізнання, здатність матерії до відображення, а також такі категорії, як частина і ціле, форма і зміст.

Судова бухгалтерія активно використовує й загальнонаукові мето­ди та заходи їх реалізації: спостереження, опис, вимірювання, порів­няння, експеримент та ін. Водночас вона розробляє фахові суто судово- економічні методи і методики вирішення своїх завдань. До фахових методів судової бухгалтерії належать: метод бухгалтерського аналізу, заснований на використанні контрольних функцій елементів методу бухгалтерського обліку (балансу, рахунків, оцінки, калькуляції); метод економічного аналізу, що базується па принципі несуперечності взаємопов’язаної системи техніко-економічних показників (собівар­тості, рівня виробництва); метод документального аналізу, заснований на комплексній економічній та юридичній оцінці документів як мате­ріальних носіїв інформації про негативні відхилення, що трапляються в господарській діяльності.

 

 

Запитання до самопідготовки


  1. Які головні завдання бухгалтерського обліку?
  2. Форми організації бухгалтерського обліку та її основні функції.
  3. Які обов’язки головного бухгалтера підприємства?
  4. Які питання вивчає судова бухгалтерія?
  5. За допомогою яких документів бухгалтерського обліку мож­на виявити сліди злочинів?
  6. Поняття судової бухгалтерії.
  7. Які основні завдання судової бухгалтерії?
  8. Об’єкти судової бухгалтерії.
  9. Спеціальні методи судової бухгалтерії.