Печать
PDF

Глава 1. Використання положень бухгалтерського обліку та судової бухгалтерії в юридичній практиці - § 2. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

Posted in Учебные материалы - Судова бухгалтерия (В.М.Глібко, О.П.Бущан)

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

 

§ 2. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві


Регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні здійснюється відповідно до Закону України «Про бухгалтер­ський облік та фінансову звітність в Україні» з метою:

-     створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, які є обов’язковими для всіх підпри­ємств, гарантують і захищають інтереси користувачів;

-     удосконалення бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Питання методології бухгалтерського обліку та фінансової звітнос­ті регулюються Міністерством фінансів України, яке затверджує на­ціональні положення (стандарти) бухгалтерського обліку і нормативно- правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фі­нансової звітності.

Бухгалтерський облік в умовах ринкової економіки має велике зна­чення. З одного боку, він дає можливість власникові чітко відмежувати майно його підприємства від майна інших суб’єктів, що дозволяє здій­снювати суворий контроль за змінами форм власності. З другого боку, бухгалтерський облік відображує процес виробництва активів підпри­ємства і дає змогу простежити за всіма змінами, що відбуваються з майновими і немайновими засобами. Враховуючи сукупність витрат,підприємець визначає собівартість виробництва чи мінімум того, що він мусить одержати, якщо не бажає мати збитки, для чого постійно порівнює собівартість своєї продукції, робіт, послуг з ринковими ці­нами. Таким чином підприємець контролює продуктивність і доход- ність свого підприємства.

Головними завданнями бухгалтерського обліку є: забезпечення контролю за виконанням зобов’язань, наявністю і рухом майна, вико­ристанням матеріальних і фінансових ресурсів відповідно до затвер­джених нормативів та кошторисів; вчасне запобігання негативним явищам у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів; формування повної, достовірної інформації про господарські процеси і результати діяльності підпри­ємства, установи, необхідної для оперативного керівництва та управ­ління, а також для її використання інвесторами, постачальниками, покупцями, кредиторами, фінансовими, податковими, статистичними і банківськими установами та іншими користувачами.

Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно від дня реєстрації підприємства до його ліквідації.

Поліпшення організації бухгалтерського обліку на підприємстві належить до компетенції його власника (власників) або уповноваже­ного органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установ­чих документів.

Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забез­печення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом установленого строку, але не менше трьох років, не­се власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства.

Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство самостійно обирає форми його організації, а саме: введення до штату підприємства посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером; користування послугами фахівця з бухгалтерського обліку, зареєстрованого як підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи; ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку централізованою бух­галтерією або аудиторською фірмою; самостійне здійснення бухгал­терського обліку та складання звітності безпосередньо власником або керівником підприємства.

Підприємство самостійно визначає свою облікову політику; обирає форму бухгалтерського обліку як певну систему реєстрів обліку, поряд­ку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них з додержанням єдиних засад, установлених законом, та з урахуванням особливостей своєї діяльності і технології оброблення облікових даних; розробляє систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності та контролю за господарськими операціями, визначає права працівників на підписання бухгалтерських документів; затверджує пра­вила документообігу і технологію оброблення облікової інформації, додаткову систему рахунків і реєстрів аналітичного обліку.

Керівник підприємства зобов’язаний створити належні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетни­ми до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо додержання порядку оформлення та подання для обліку первинних документів.

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгал­терського обліку підприємства, забезпечує додержання на підприємстві єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і по­дання у встановлені строки фінансової звітності; організовує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господар­ських операцій; бере участь в оформленні матеріалів, пов’язаних з нестачею та відшкодуванням збитків від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства; забезпечує перевірку стану бухгалтерського об­ліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах підприємства.

Відповідальність за бухгалтерський облік господарських операцій, пов’язаних із ліквідацією підприємства, враховуючи оцінку майна і зобов’язань підприємства та складання ліквідного балансу і фінансової звітності, покладається на ліквідаційну комісію, що створюється від­повідно до законодавства.

Принципи бухгалтерського обліку докладно визначено в положен­нях та інструкціях, проте діяльність і організація обліку в певних ас­пектах (наприклад, облік матеріальних цінностей, облік виробничих витрат, облік праці та заробітної плати) значною мірою залежать від особливостей господарської діяльності підприємства, установи, орга­нізації. Залежно від специфіки діяльності підприємства чи організації головний бухгалтер разом із начальником планового та інших відділів, не порушуючи загальних принципів організації бухгалтерського об­ліку, встановлюють порядок реєстрації в документах господарських операцій, документообігу, використання автоматизації в процесі здій­снення механізації в обліку тощо. Для ведення бухгалтерського обліку в складі апарату підприємства, установи, організації створюється бух­галтерія, яка є його самостійним структурним підрозділом.

Органи бухгалтерського обліку не можуть належати до складу ін­ших управлінь і відділів.

Основні функції бухгалтерії — організація і ведення обліку активів, власного капіталу, зобов’язань і операцій; попередній і подальший контроль за виконанням фінансової, штатної і кошторисної дисциплі­ни; контроль за правильним використанням грошових і матеріальних цінностей; суворий контроль за додержанням режиму економії та по­вного господарського розрахунку; складання фінансової звітності.

На промислових підприємствах до апарату бухгалтерії належать: матеріальний відділ, що здійснює облік та контроль за наявністю і рухом товарно-матеріальних цінностей і основних засобів; розрахун­ковий відділ — контроль праці та заробітної плати, розрахунки з орга­нами соціального забезпечення, бюджетом; виробничий відділ — про­стежує всі витрати основного і допоміжного виробництва, калькулює собівартість продукції, здійснює інвентаризацію незавершеного ви­робництва та звітність.

У структурі бухгалтерії можуть бути створені й інші відділи (об­ліку капітальних вкладень, готової продукції, розрахунків і грошових коштів тощо).

Очолює бухгалтерію підприємства головний бухгалтер, з яким узгоджуються зарахування на посади (призначення), переведення та звільнення матеріально відповідальних осіб.