Печать
PDF

Розділ 33 Розслідування злочинів, що вчиняються організованими злочинними групами

Posted in Криминалистика - Криміналістика (В.Ю. Шепітько)

Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Розділ 33 Розслідування злочинів, що вчиняються організованими злочинними групами

 

§ 1. Криміналістична характеристика злочинів, що вчиняються організованими злочинними групами

Організована злочинність — складне явище, чинник політичної і економічної нестабільності в суспільстві. Організовані злочинні фор­мування модернізуються, змінюють свої види, виходять за межі наці­ональних кордонів однієї держави, набувають транскордонного та транснаціонального характеру. Сьогодні можна говорити про наявність в Україні професійної злочинності, її зрощеність з ешелонами влади, суттєвий контроль над господарськими суб’єктами. Організоване зло­чинне середовище іноді називають «п’ятою гілкою влади».

Судова статистика свідчить про те, що серед усіх щорічно реєстро­ваних в Україні злочинів понад 30 % групові, тобто вчинені групами. Тільки в 2001 р. в Україні за вчинення злочинів групами засуджена 69 301 особа, або 42,6 % від кількості засуджених; за вчинення злочинів організованими групами — 953 особи, або 1,4 % від кількості осіб, засуджених за вчинення групових злочинів. У 2006 р. виявлено 466 організованих груп та злочинних організацій, із них 28 з міжнародни­ми зв’язками, учасники яких вчинили 4 тис. злочинів.

Злочинні групи можуть розрізнятися за ступенем їх організованості, стійкості, складності ієрархічної структури. Найбільш небезпечними злочинними групами є організовані групи та злочинні організації, які виступають активним елементом організованої злочинної діяльності.

Відповідно до ч. 3 ст. 28 КК злочин визнається вчиненим організо­ваною групою, якщо в його приготуванні або вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об’єднання для вчинення цього та іншого (інших) злочинів, об’єднаних 430 єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи. Слід за­значити, що організована злочинна група характеризується стабільніс­тю складу, жорсткою дисципліною, певними правилами поведінки. Ознаки організованості і стійкості злочинної групи можуть виявляти­ся у стабільності її складу; труднощах для осіб, які бажають вийти з групи; швидкій заміні співучасників, які вибувають; систематичності зустрічей і контактів злочинців поміж собою; у наявності в групі пев­ної структури (ієрархії); наявності суворого порядку, дисципліни, без­умовного підкорення лідеру, системи заходів заохочення і покарання; постійно здійснюваній злочинній діяльності, розширенні її масштабів і підвищенні технічної оснащеності; наявності спільно використову­ваної зброї, технічних засобів, автотранспорту; плануванні злочинної діяльності.

У структурі організованих груп можуть бути особи, які здійснюють функції: лідера; ідеологічного забезпечення; охорони лідера; бойовиків; забезпечення дисципліни; переслідування осіб, які намагаються при­пинити злочинну діяльність; реалізації викраденого; підтримання зв’язків із корумпованими представниками владних структур.

Організовані злочинні групи можуть вчиняти різні злочини. За­лежно від сфери злочинної діяльності розрізняють злочинні групи: 1) з обмеженою сферою злочинної діяльності (наприклад, шахрайство з фінансовими ресурсами); 2) з універсальною злочинною діяльністю (декілька видів злочинної діяльності, пов’язаних поміж собою). Зло­чинні групи можуть відрізнятися вузькою спеціалізацією і зосеред­жувати свою діяльність на якій-небудь сфері; діяльність інших може мати поширеність у декількох галузях, характеризуватися універсаль­ністю.

Існують організовані злочинні групи, що поділяються за етнічними, культурними та історичними зв’язками. Деякі з них відомі під своїми національними назвами («в’єтнамське земляцтво», «китайська друж­ба», «африканська єдність» та ін.). Злочинні групи можуть мати регі­ональний рівень, охоплювати більшість регіонів України, виходити за межі національних кордонів і набувати транснаціонального характеру. Найбільш відомими транснаціональними злочинними організаціями є: італійська мафія, китайські тріади, японська якудза, колумбійські картелі, нігірійські злочинні організації, турецькі організації наркобіз- несу, ямайські організації «Посес» та ін.