Печать
PDF

Розділ 33 Розслідування злочинів, що вчиняються організованими злочинними групами - § 3. Початковий етап розслідування

Posted in Криминалистика - Криміналістика (В.Ю. Шепітько)

Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

 

§ 3. Початковий етап розслідування

Розслідування злочинів, що вчиняються організованими злочинни­ми групами, має певні особливості. Висунення версій про вчинення злочинів організованою групою може бути здійснене на початку роз­слідування. Причому виявленню організованої групи здебільшого сприяють результати оперативно-розшукової діяльності. Оперативно- розшукова інформація сприяє висуненню слідчих версій, плануванню розслідування, розробленню тактики проведення окремих слідчих дій або тактичних операцій.

Розслідування злочинів, що вчиняються організованими злочинни­ми групами, передбачає наявність взаємодії слідчого з оперативно- розшуковими органами спеціальних підрозділів боротьби з організо­ваною злочинністю. Така взаємодія може здійснюватися за різними напрямами: обмін інформацією, давання доручень оперативним пра­цівникам, спільне проведення відповідних заходів, створення слідчо- оперативних груп та ін. Складність розслідування за даною категорією злочинів обумовлює необхідність спільної погодженої діяльності слід­чих, оперативних працівників і спеціалістів у межах слідчо-оперативної групи.

Важливе значення на початковому етапі розслідування злочинів, що вчиняються організованими злочинними групами, має огляд місця події. Це найбільш складна процесуальна дія, яка відповідно до ст. 190 КПК проводиться з метою виявлення слідів злочину та інших речових доказів, з’ ясування обстановки злочину, а також інших обставин, які мають значення для справи. Аналіз окремих слідів на місці події, змін в обстановці під час вчинення злочину дозволяє висунути версію про вчинення злочину групою осіб (або організованою групою). Встанов­лення групового характеру злочину є діагностичним завданням огляду місця події, впливає на дії слідчого, визначає наступні оперативно- розшукові заходи та слідчі дії. Уже в процесі огляду місця події можуть бути встановлені ознаки, що свідчать про вчинення злочину організо­ваною злочинною групою. До числа таких ознак можуть належати: зухвалість діяння, його продуманість за місцем і часом; складний спо­сіб вчинення злочину, можливість його безпечного вчинення; наявність матеріальних наслідків, що свідчать про високу технічну оснащеність і озброєність виконавців; невипадкове обрання об’єкта злочинного посягання; наявність злочинного почерку та ін.

Одержанню інформації про організовану групу, її структуру, цілі, спрямованість, особливості злочинної діяльності сприяє допит різних за своїм процесуальним становищем осіб. Допит — це процес пере- дання слідчому допитуваним інформації про розслідувану подію або пов’язані з нею обставини чи осіб. Мета допиту полягає в одержанні повних показань, що об’єктивно відображають дійсність.

Цілеспрямованість допиту членів організованих злочинних груп пов’язана з правильним визначенням предмета допиту. Предмет до­питу організаторів (керівників) злочинної групи може охоплювати такі обставини: 1) у кого виник задум організувати злочинну групу; 2) яка злочинна діяльність передбачалась; 3) хто є учасником злочинної ді­яльності; 4) які способи застосовувались при вчиненні злочинів; 5) чи брав участь у вчиненні злочинів сам організатор групи, які його функ­ції; 6) яка ієрархія у злочинній групі; 7) які заходи конспірації; 8) чи мали місце корумповані зв’язки, хто надавав допомогу в існуванні злочинної групи; 9) які способи втягнення у групи нових членів; 10) які канали одержання розвідувальної інформації; 11) у чому полягали дії групи захисту; 12) яким чином були одержані злочинні доходи; 13) як здійснювався розподіл незаконних доходів серед членів злочинної групи; 14) чи мали місце конфліктні стосунки в групі; 15) чи були конфлікти, протистояння з іншими угрупованнями. Під час допиту організатора групи можуть бути з’ ясовані й інші обставини.

Предмет допиту виконавця має свої особливості та охоплює такі обставини: 1) у вчиненні яких злочинів брав участь допитуваний; 2) у чому виявлялись його дії; 3) яким чином розподілялись ролі у злочин­ній групі; 4) чи здійснювалось планування злочинів; 5) яким чином приховувалися злочини; 6) які стосунки у допитуваного з іншими учасниками групи; 7) як був втягнутий до злочинної групи; 8) чому вчинив злочин.

До допиту члена організованої злочинної групи необхідна ретель­на підготовка, яка охоплює складання письмового плану допиту. В процесі планування важливо визначити «слабку ланку», послідовність допиту декількох осіб, тактику допиту. На обрання моменту допиту впливають такі обставини, як інтереси збереження слідчої таємниці, завдання забезпечення безпеки свідків і потерпілих, позиція допиту­ваного.

Члени організованих злочинних груп у багатьох випадках відмов­ляються від давання показань. Тому важливо виявити найбільш «слаб­ку ланку» в структурі організованої групи, використовувати конфліктні стосунки між окремими членами угруповання. Доцільно також пере­конувати допитуваного у непотрібності його для угруповання, спробах перекласти відповідальність на нього, наявності відомостей, які можуть скомпрометувати його в очах інших членів групи. Члени організованої групи здебільшого визнають свою вину тільки тоді, коли у них немає іншого виходу.

Обшук при розслідуванні злочинів, що вчиняються організованими групами, має свою специфіку. Це пов’язано перш за все з предметом пошуку. При розслідуванні даної категорії злочинів об’ єктами пошуку достатньо часто виступають: вогнепальна і холодна зброя; вибухівка; предмети, вилучені із законного обігу; предмети, за виготовлення, зберігання та збут яких передбачено кримінальну відповідальність; предмети, що мають на собі сліди злочину; трупи або частини розчле­нованого трупа; речі і цінності, здобуті злочинним шляхом; різного роду документи та ін. У роботі правоохоронних органів відзначається поява нового об’єкта пошуку за даною категорією злочинів — особи, яких переховують у тих чи інших місцях.

Проведення обшуків при розслідуванні злочинів, що вчиняються організованими групами, пов’ язано з реальною загрозою озброєного опору. Тому проведення обшуку може бути пов’ язане з усуненням протидії і затриманням тих чи інших осіб.

Достатньо часто при проведенні обшуку під час розслідування злочинів даної категорії існує необхідність у проведенні пошукових дій одночасно у декількох осіб або в різних місцях (тактична операція «Груповий обшук»). Застосування цієї тактичної операції обумовлено такими обставинами: наявність стійкої злочинної групи; члени групи не взяті під варту; розосередженість об’єктів обшуку; наявність на­лагодженої системи взаємодії між членами угруповання; присутність керівних засад у діяльності злочинної групи. Для успішного проведен­ня групового обшуку необхідно створити декілька слідчо-оперативних (пошукових) груп — залежно від кількості об’єктів, що підлягають обшуку.

Під час розслідування злочинів, що вчиняються організованими групами, важливе значення може мати тактична операція «Допущення обшуку з негативними наслідками». її сутність полягає у тому, що реально існують декілька різних об’єктів обшуку. При здійсненні такої операції відповідно до тактичного задуму обирається один із об’ єктів обшуку, де й проводиться слідча дія, за іншими ведеться спостережен­ня. У процесі оперативного спостереження встановлюються динаміка місцеперебування злочинних формувань, ознаки переміщення товарів або інших предметів, зміна місця розташування тих чи інших об’єктів. Оперативне спостереження дозволяє виявити більш широкий спектр можливих місць приховування, після чого здійснюються результатив­ні обшуки. Схематично тактична операція «Допущення обшуку з не­гативними наслідками» може бути подана таким чином: безрезультат­ний обшук — оперативне спостереження — результативний обшук.

Під час пред’явлення для впізнання при розслідуванні злочинів, що вчиняються організованими злочинними групами, доцільно вико­ристовувати узнавання за фотозображенням чи відеозображенням. Упізнання за відеозаписом передбачає пред’явлення (перегляд) відео- плівки, на якій учасник злочинного угруповання відзнятий у групі зі схожими особами в кількості не менше трьох осіб. З метою забезпе­чення особистої безпеки того, хто впізнає, пред’явлення для впізнання може бути проведено в умовах, коли він перебуває поза візуальним спостереженням того, кого впізнають.

Слід зазначити, що при розслідуванні даної категорії злочинів ви­користовуються не тільки традиційні спеціальні знання, а й нетради­ційні (складання психологічного портрета (профіля), запрошення спеціалістів-аналітиків, комплексні консультації). Під час розслідуван­ня можуть бути призначені різні судові експертизи (судово-медична, судово-біологічна, судово-балістична, вибухотехнічна, трасологічна, судово-психологічна, фоноскопічна та ін.).

Новою слідчою дією відповідно до ст. 187 КПК є зняття інфор­мації з каналів зв’язку. Ця дія дозволяє одержати відомості про зло­чинне формування, його склад, зв’язки, про злочини, що задумуються або вчинені, ролі та функції учасників організованої групи, місця зу­стрічей та ін. Аналіз записів телефонних розмов вимагає мобільного реагування оперативних працівників щодо перевірки інформації, слу­гує необхідною базою для розроблення тактичних і оперативно- тактичних операцій, передбачає можливість використання одержаних даних при провадженні інших слідчих дій.

 

Запитання для самоконтролю

1. За якими критеріями можуть бути диференційовані організовані злочинні угруповання?

2. У чому можуть виявлятися ознаки організованості та стійкості злочинної групи?

3. Які обставини необхідно з’ясовувати при розслідуван­ні злочинів, що вчиняються організованими групами?

4. За якими напрямами може відбуватися взаємодія слід­чого з оперативно-розшуковими органами по даній категорії справ?

5. У чому полягають особливості огляду місця події при розслідуванні злочинів, що вчиняються організованими групами?

6. Які обставини має охоплювати предмет допиту орга­нізатора (керівника) злочинної групи?

7. Які обставини має охоплювати предмет допиту вико­навця злочину?

8. У чому полягають особливості проведення обшуку при розслідуванні даної категорії злочинів?

9. Які можливості надає зняття інформації з каналів зв’язку при розслідуванні злочинів, що вчиняються організованими групами?