Печать
PDF

Розділ 21 Загальні положення криміналістичної методики - § 5. Ситуаційний підхід у розслідуванні злочинів

Posted in Криминалистика - Криміналістика (В.Ю. Шепітько)

Рейтинг пользователей: / 5
ХудшийЛучший 

§ 5. Ситуаційний підхід у розслідуванні злочинів

У криміналістиці слідчу ситуацію розглядають в широкому і вузь­кому розуміннях. У широкому розумінні слідча ситуація являє собою сукупність усіх умов, що впливають на розслідування і визначають його особливості. Така сукупність найбільш повно характеризує і відо­бражає усе, що впливає і може впливати на розслідування злочину, а відтак, дозволяє вичерпно визначити шляхи і засоби цілеспрямовано­го впливу на сформовану слідчу ситуацію.

Практично більш значущим є поняття слідчої ситуації у вузькому розумінні — як характеристики інформаційних даних, котрі має слід­ство на конкретному етапі розслідування. По кожній конкретній кри­мінальній справі на даний момент є певна (різна для окремих справ) кількість інформації, необхідна для успішного розслідування.

Слідча ситуація має динамічний характер. На неї впливають різні чинники, внаслідок чого може відбуватися її зміна. Залежно від обсягу наявної доказової інформації формуються сприятливі або несприятли­ві ситуації.

Слідчі ситуації можуть бути класифіковані за різними підставами. Виділяють прості і складні слідчі ситуації. Залежно від кількості, ха­рактеру та змісту формуючих чинників усі складні ситуації диферен­ціюються на проблемні, конфліктні, тактичного ризику, комбіновані (змішані) ситуації.

За ступенем спільності слідчі ситуації підрозділяють на типові, характерні для переважної більшості злочинів певного виду на тих або інших етапах розслідування (початковому, наступному, завершальному) і специфічні, тобто такі, що трапляються на практиці досить рідко.

За обсягом і характером дефіциту інформації слідчі ситуації під­розділяють на такі види: 1) відсутні або мають місце неповні відомості про подію злочину і злочинця; 2) мають місце недостатньо повні відо­мості про розслідуваний злочин; 3) подія злочину є очевидною, зло­чинця встановлено.

Поділ слідчих ситуацій на конфліктні і безконфліктні ґрунтується на характеристиці одного з психологічних компонентів слідчої ситуа­ції: суперництва та протидії сторін. Зазначений поділ ситуацій має найбільш загальну психологічну спрямованість, що дозволяє намітити тактику розслідування лише в загальних рисах.

У загальній проблемі слідчої ситуації варто розрізняти ситуації, що характеризують розслідування в цілому, і такі, що виникають при про­вадженні окремих слідчих дій. Щодо цього слушно виділяти ситуації окремих слідчих дій: огляду місця події, обшуку, пред’ явлення для впізнання, допиту та ін. Ситуація слідчої дії має відносну самостій­ність, обумовлену межами процесуальної дії. За обсягом понять ситу­ація слідчої дії є ситуацією меншого ступеня спільності порівняно зі слідчою ситуацією. Водночас ситуація слідчої дії структурно входить до слідчої ситуації і є її складовою частиною.

У слідчій практиці відзначається повторюваність ситуацій, що створює передумови для їх типізації. Стосовно типових ситуацій мож­на намітити певний образ дій слідчого в процесі одержання доказової інформації. Знання типових ситуацій дозволяє не тільки передбачати їх виникнення у відповідних умовах як закономірних, а й обирати від­повідні засоби, прийоми та методи.

Аналогічність, типовість слідчих ситуацій і відповідно шляхів, що ведуть до їх вирішення, дозволяють говорити про можливість програ­мування (алгоритмізації) дій слідчого. Важливим для створення ефек­тивних програм розкриття і розслідування злочинів є метод узагаль­нення ситуацій — так зване ситуаційне моделювання, яке дає змогу розробляти оптимальні програми прийняття рішень і проведення так­тичних комплексів (застосування тактичних операцій) та окремих слідчих дій.

 

Запитання для самоконтролю

1. Що таке криміналістична методика?

2. Яку структуру має криміналістична методика?

3. Які елементи охоплює структура окремої криміналі­стичної методики?

4. У чому полягає сутність криміналістичної класифікації злочинів?

5. За якими критеріями можуть бути класифіковані зло­чини в криміналістиці?

6. Яку роль виконує криміналістична характеристика зло­чинів?

7. Що є основними елементами криміналістичної харак­теристики злочинів?

8. Які існують види і форми взаємодії в розкритті та роз­слідуванні злочинів?

9. Як розглядається слідча ситуація в криміналістиці?

10. Які існують види слідчих ситуацій?
[1] Термін «розкрадання» вживається як узагальнююче поняття.