Печать
PDF

Розділ 13 Загальні положення криміналістичної тактики - § 4. Класифікація тактичних прийомів

Posted in Криминалистика - Криміналістика (В.Ю. Шепітько)

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

§ 4. Класифікація тактичних прийомів

Різноманітність тактичних прийомів вимагає їх наукової класифі­кації. Класифікація визначає систему підпорядкованих понять (класів, об’єктів) і використовується як засіб для встановлення зв’язку між ними. Значення наукової класифікації полягає у тому, що вона перед­бачає вивчення закономірностей об’єктів, дослідження їх природи.

У криміналістичній літературі здійснюються спроби класифікува­ти прийоми. Складність класифікації тактичних прийомів визначаєть­ся великою кількістю підстав, за якими вони можуть бути поділені, та неоднозначним розумінням сутності тактичного прийому.

Аналіз праць з криміналістики свідчить про те, що існує близько двох десятків класифікацій тактичних прийомів, але багато хто з авто­рів за основу класифікаційних побудов часто беруть довільні ознаки, властивості чи положення.

Найпоширенішою є класифікація тактичних прийомів за джерелом походження. Так, їх поділяють на прийоми, що ґрунтуються на засто­суванні логіки, психології, НОП (О. М. Васильєв). Однак, на наш по­гляд, пропонована класифікація є спірною через такі міркування:

1)   вона демонструє окремі джерела формування тактичних при­йомів і тому має теоретичне, а не практичне значення;

2)  є однобічною, бо не охоплює всі можливості формування при­йомів;

3)  підстава класифікації є недостатньо точною, оскільки в усіх ви­падках тактичний прийом має декілька джерел;

4)  у цій класифікації тактичними прийомами називаються й такі, що не можуть належати до прийомів (слідча версія, планування, роз­міщення і використання сил та ін.);

5)  до тактичних прийомів включено не тільки способи дії, а й ме­тоди і навіть напрями діяльності слідчого.

Дискусійні погляди щодо існування двох тактик — криміналістичної та процесуальної — дали змогу деяким авторам класифікувати тактичні прийоми на передбачені законом (обов’язкові чи факультативні) та не передбачені кримінально-процесуальним законом (М. П. Шаламов). Така класифікація ґрунтується на розумінні тактичного прийому як такого, що може міститися у нормах закону. Проте такий погляд не можна ви­знати правильним.

Викликає заперечення класифікація тактичних прийомів за рівнем їх складності — поділ на складні (комплекс, сполучення декількох простих прийомів, що забезпечують досягнення певної мети) та прості (елементарні) (М. О. Селіванов). Складні прийоми є не що інше, як їх системи (або, як їх іноді називають у криміналістичній літературі, тактичні комбінації). Система ж тактичних прийомів є самостійною категорією криміналістичної тактики.

Класифікація тактичних прийомів повинна сприяти пізнанню їх сутності в усіх різновидах, визначенню закономірних зв’язків між ними, встановленню їх властивостей та ознак. Підставою класифікації має слугувати певна об’ єктивна закономірність, яка дозволяє поділяти так­тичні прийоми на ті чи інші види, відносити їх до визначеної групи.

Певний інтерес і практичне значення становлять такі підстави класифікації тактичних прийомів:

1) за видом процесуальної дії —

тактичні прийоми огляду місця події (аналіз окремих слідів на місці події; моделювання події, що відбулась; зіставлення модельованої події та реальної картини місця події; аналіз ознак знищення слідів; зіставлення інформації місця події з типовими аналогами та ін.);

тактичні прийоми допиту (постановка різних видів запитань; пред’ явлення речових та письмових доказів; оголошення показань окремих осіб; допит на місці події; демонстрація перспектив ситуації, що склалася; переконання у необхідності надання допомоги органам розслідування та ін.);

тактичні прийоми обшуку (залучення обшукуваного до діяльності слідчого; словесна розвідка; зіставлення виявленого з ознаками того, що шукається; аналіз ознак предмета пошуків; постановка обшукува­ному уточнюючих запитань; використання можливостей типових аналогів тощо);

тактичні прийоми інших процесуальних дій;

2)  за діапазоном використання —

тактичні прийоми, що використовуються під час провадження тільки окремих слідчих (судових) дій (допит на місці події, орієнтація на професійні навички обшукуваного тощо);

тактичні прийоми, що використовуються у декількох (багатьох) процесуальних діях (постановка тих чи інших запитань, використання типових аналогів, аналіз слідів, предметів, їх ознак тощо);

3)  за об ’єктом спрямованості (або сферою реалізації) — тактичні прийоми, спрямовані на справляння впливу на людину

(роз’яснення важливості правдивих показань; постановка контрольних, нагадуючих, доповнюючих та інших запитань; демонстрація фотознімків; оголошення висновків експертиз або результатів слідчих дій та ін.);

тактичні прийоми, спрямовані на дослідження матеріального сере­довища (аналіз слідів, предметів, їх ознак, розміщення; використання уявної реконструкції окремих елементів події — моделювання з метою відтворення події, що відбулася; зіставлення слідів, виявлених на міс­ці події, та ін.);

4)  за ситуаційною варіантністю (тактичні прийоми, які диферен­ціюються залежно від ситуації процесуальної дії).

Так, у ситуації повідомлення неправдивих показань під час допиту можуть бути виділені такі тактичні прийоми: постановка контрольних запитань, пред’явлення доказів, оголошення показань інших осіб, до­пит на місці події тощо;

5)  за характером інформації —

тактичні прийоми, що ґрунтуються на словесній інформації (бесі­да на сторонню тему, роз’яснення значення щиросердого каяття, по­становка тих чи інших запитань тощо);

тактичні прийоми, що базуються на матеріалізованій інформації (демонстрація доказів, різної наочної інформації та ін.);

тактичні прийоми, засновані на логіко-розумовій інформації (ана­ліз окремих слідів (предметів); моделювання події, що відбулася; зі­ставлення інформації місця події з традиційним, природним плином події тощо).