Печать
PDF

Розділ 13 Загальні положення криміналістичної тактики - § 3. Джерела та функції тактичних прийомів

Posted in Криминалистика - Криміналістика (В.Ю. Шепітько)

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

§ 3. Джерела та функції тактичних прийомів

При формуванні тактичних прийомів криміналістична тактика ви­ходить з галузей наукових знань, що стоять біля джерел їх утворення і визначають їх ефективність та раціональність. Дослідження джерел тактичних прийомів дозволить виявити їх наукову спроможність, при­роду, оцінити їх можливості.

У генезі криміналістичної тактики до її джерел традиційно від­носять дані таких наук, як логіка, психологія, лінгвістика, соціологія, наука управління та ін. Разом з тим розвиток окремих наук, їх інтегра­ція та диференціація дають змогу виявити нові джерела, що сприяють розвитку і становленню криміналістичної тактики та її ядра — тактич­них прийомів. До таких джерел можуть належати дані теорії прогнозу, теорії ігор, теорії систем та ін.

Наукові положення логіки мають посісти особливе місце при фор­муванні та використанні тактичних прийомів огляду місця події, до­питу в усіх його різновидах, обшуку та інших процесуальних дій. Такі тактичні прийоми, як аналіз слідів та інших речових доказів, їх зістав­лення з іншими даними, постановлення різноманітних за своєю при­родою запитань допитуваному чи пред’явлення йому тих чи інших доказів містять у собі елементи логіки. її закони визначають не тільки форму і зміст тактичних прийомів, а й певну послідовність їх застосу­вання, те чи інше їх поєднання у межах окремої процесуальної дії.

Важливим теоретичним джерелом тактичних прийомів виступає психологія. її особлива роль визначається тим, що тактичні прийоми безпосередньо або опосередковано спрямовані на специфічний об’ єкт — психіку людини; їх розроблення і побудова ґрунтуються на психологічних особливостях процесів сприйняття, пам’яті, мислення, тих чи інших властивостях і станах; їх зміст і механізм реалізації зу­мовлені необхідністю справляння психологічного впливу з метою встановлення психологічного контакту, актуалізації забутого, викрит­тя неправди у свідченнях тощо.

Особливий інтерес для розвитку криміналістичної тактики стано­вить соціальна психологія, яка надає відомості про вікові, соціально- психологічні особливості особи, її конформність, схильність до рефе­рентної групи (референту), соціальну роль та ін. Використання даних цієї науки дозволяє більш диференційовано формувати достатні та необхідні засоби впливу на осіб різних категорій.

Розроблення і застосування тактичних прийомів пов’язані з деяки­ми напрямами математичної науки, зокрема теорією ігор. Вплив теорії ігор на розвиток криміналістичної тактики намітився порівняно не­давно. Використовуючи математичний апарат, теорія ігор винаходить такі правила поводження у конфліктних ситуаціях, які були б найкра­щими. Ці завдання можуть бути найбільш ефективно вирішені на рівні рефлексивного мислення і управління як ядра теорії ігор. Еле­менти рефлексивного мислення необхідно більш широко застосовува­ти в процесі обрання і побудови окремих тактичних прийомів, їх систем, прогнозування можливостей їх ефективної реалізації.

Криміналістична тактика пов’язана з наукою управління, зокрема з науковою організацією праці (НОП). Вона використовує такі поло­ження НОП, як планування діяльності, розподіл сил і засобів, економія часу.

Розгляд НОП як джерела тактичних прийомів уявляється спірним. Віднесення деякими авторами НОП до джерел тактичних прийомів пов’язане з тим, що вони ототожнюють організаційні та тактичні способи дії, ставлять між ними знак рівності. НОП може лише сприяти ефектив­ному використанню тактичних прийомів, але не породжувати їх.

Слід зазначити, що ізольований розгляд окремих теоретичних джерел є умовним. У всіх випадках тактичний прийом має декілька джерел. Так, постановка тих чи інших запитань допитуваному засно­вана на даних логіки (логічна природа запитання, його вид, форма), психології (запитання є носієм психологічного впливу), лінгвістики (запитання повинно бути правильно сформульовано з погляду мово­знавства). Пред’явлення доказів базується на даних психології (актуа­лізувати забуте, викрити неправду тощо), логіки (визначеність і по­слідовність їх пред’явлення), теорії ігор (обрання моменту пред’явлення доказів за допомогою імітації міркувань респондента, прогнозування результату реалізації прийому та ін.).

Джерелом тактичних прийомів є результати криміналістичних на­укових пошуків. Як не дивно, але про це джерело забувають самі кримі­налісти. Сьогодні криміналістична тактика переростає свій традиційний потенціал, а це вимагає не тільки його оновлення, а й побудови систем тактичних прийомів, розроблення нових способів дії. Криміналістика на основі вивчення та узагальнення слідчої практики розробляє і про­понує найбільш ефективні тактичні прийоми та засоби.

Джерелом тактичних прийомів може бути й безпосередньо слідча чи судова практика. Судово-слідча практика дозволяє нагромадити необхідний емпіричний матеріал, узагальнити особливості застосуван­ня способів дії, одержати уявлення щодо прогалин і помилок, апробу­вати рекомендації криміналістичної теорії.

Тактичні прийоми виконують різноманітні функції і можуть бути по­ділені на загальні, що виходять за рамки ізольованої дії та характерні для низки процесуальних дій, та окремі, притаманні внутрішньому змісту окремої дії. Дослідження функціонального призначення тактичних при­йомів вимагає розгляду специфіки загальних та окремих функцій.

Загальними функціями тактичних прийомів можуть бути пізнаваль­на, прогностична, комунікативна, регулятивна. Розглянемо кожну з них окремо.

Пізнавальна функція тактичних прийомів пов’язана з одержанням доказової інформації при виконанні окремих процесуальних дій. Так­тичні прийоми за своєю сутністю повинні сприяти пізнанню, пере­слідувати мету ефективного проведення слідчих та судових дій. Піз­навальна функція складається із застосування таких прийомів, які відповідно до мети дії сприяють виявленню інформаційного матеріалу та встановленню істини.

Прогностична функція тактичних прийомів дозволяє слідчому (судді) правильно обрати ті чи інші способи дії, домогтися реалізації мети процесуальної дії. Ця функція охоплює три основні напрями передбачення:

1) власних дій слідчим (суддею);

2) дій інших учасників процесу розслідування (судового розгляду);

3) можливості управління здійснюваною діяльністю.

Комунікативна функція проявляється у процесі спілкування слід­чого (судді) з іншими учасниками в межах процесуальної дії (під час допиту, очної ставки, пред’явлення для впізнання та ін.). Ця функція тактичних прийомів включає такі напрями:

1) встановлення психоло­гічного контакту;

2) управління спілкуванням з боку слідчого (судді);

3)  справляння психологічного впливу на підозрюваного, обвинуваче­ного, свідка чи іншу особу в процесі спілкування;

4) одержання слідчим (суддею) необхідної інформації в процесі спілкування.

Регулятивна функція тактичних прийомів припускає можливість ви­являти їх вплив на слідчу ситуацію та ситуацію процесуальної дії, зміню­вати їх. Правильно обраний тактичний прийом дає змогу регулювати ситуацію в потрібному напрямі (змінювати позицію учасників процесу­альної дії, одержувати дані про можливе місцезнаходження слідів зло­чину, способи їх приховування тощо). У процесі використання тактичних прийомів відбувається зміна ситуації, яку вони регулюють.

Тактичні прийоми обираються вільно та застосовуються на розсуд слідчого чи судді. Водночас треба враховувати можливості саме регу­лятивної функції тактичних прийомів, пов’язаної з відносною жор­сткістю їх застосування.

Тактичні прийоми виконують також окремі функції, зумовлені специфікою процесуальної дії, її цільовою та ситуативною спрямованістями. Окремі функції являють собою диференціацію тих чи інших загальних функцій, пов’язану зі специфікою слідчої чи судової дії (огляду місця події, обшуку, пред’ явлення для впізнання, допиту тощо). Так, у процесі допиту загальні функції тактичних прийомів (пізнаваль­на і комунікативна) проявляються у таких окремих функціях, як функ­ція викриття (викриття неправдивої заяви про алібі, встановлення обмови, самообмови тощо), функція спонукання (актуалізація в пам’яті забутого, стимулювання до давання показань), функція корекції (усу­нення перекручень при добросовісній помилці, уточнення показань та усунення суперечностей у них). Під час обшуку як окремі функції можуть бути розглянуті діагностична (пов’язана з визначенням добро­вільності видання об’єктів обшуку), пошукова (дозволить обрати на­прям пошуку і виявити те, що шукають), усунення протидії особи, яку обшукують, стимулювання її до спілкування, одержання від неї по­шукової інформації тощо.

Тактичні прийоми провадження окремих процесуальних дій мають багатофункціональне призначення. У процесі використання вони мо­жуть виконувати різноманітні функції. Зокрема, пред’ явлення того чи іншого доказу може бути використано для актуалізації в пам’яті до­питуваного забутих обставин, викриття неправди, усунення супереч­ностей в його показаннях та ін. Тактичний прийом, що стосується аналізу слідів на місці події, дозволяє встановити більш широкий їх діапазон, причинні зв’язки між ними, відтворити подію, що сталася. Зіставлення окремих предметів може бути ефективним при обшуку як у разі відшукання видозмінених (знищених) об’ єктів пошуку, так і при пошуку об’ єктів, схованих у спеціальних тайниках.

Окремі тактичні прийоми можуть виконувати свої функції в різних процесуальних діях. Так, постановка тих чи інших запитань (нагаду­ючих, доповнюючих, уточнюючих, контрольних тощо) використову­ється в таких діях, як допит, обшук, пред’явлення для впізнання. Роз’ яснення необхідності надання допомоги органам розслідування застосовується при допиті, обшуку, слідчому експерименті. Викорис­тання можливостей типових аналогів може бути застосовано не тільки у процесі огляду місця події, а й при обшуку.

Видимість функціональної уніфікованості тактичних прийомів створюється подібністю окремих цілей процесуальних дій. Разом з тим та чи інша слідча (судова) дія завжди накладає свій відбиток на функ­ції тактичних прийомів.