Печать
PDF

Розділ 8 Судова балістика - § 5. Можливості судово-балістичної експертизи

Posted in Криминалистика - Криміналістика (В.Ю. Шепітько)

Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

§ 5. Можливості судово-балістичної експертизи

Дослідження вогнепальної зброї, боєприпасів та слідів пострілу здійснюється за допомогою судово-балістичної експертизи, яка є різно­видом криміналістичної експертизи. До основних завдань експертизи належать: встановлення виду, зразка (моделі) вогнепальної зброї за стріляними кулями, гільзами, слідами пострілу, а також конкретного екземпляра зброї за стріляними кулями та гільзами; визначення мож­ливості застосування для стрільби зброї та боєприпасів; встановлення однорідності патронів, куль, гільз, дробу, картечі; встановлення деяких обставин, пов’ язаних із застосуванням вогнепальної зброї.

Судово-балістична експертиза вирішує класифікаційні, діагностич­ні та ідентифікаційні завдання, які можна класифікувати як такі типо­ві питання:

1)  при дослідженні зброї: чи є дана зброя вогнепальною, а при по­зитивній відповіді — до якого виду, системи та моделі вона належить; чи справна зброя та чи придатна вона для стрільби; який калібр даної вогнепальної зброї; чи є надана на дослідження деталь частиною да­ного екземпляра зброї; чи міг відбутися постріл з даного екземпляра зброї без натискання на спусковий гачок за певних обставин; чи мож­ливий постріл з даної зброї патронами певного калібру; чи здійснюва­лася стрільба з даної зброї після останнього чищення;

2)  при дослідженні боєприпасів: чи справні дані патрони та чи при­датні вони для стрільби; до якого виду і зразка належить наданий для дослідження патрон; чи належать надані на дослідження патрони до однієї партії випуску;

3)   при дослідженні стріляних куль, дробу, картечі, пижів: зі зброї якого виду, системи, зразка відстрілена куля, що виявлена на місці по­дії; чи не відстрілена куля з наданої на дослідження зброї; чи не від­стрілена куля з одного екземпляра зброї; до якого виду та зразка належить патрон, частиною якого є куля, виявлена на місці події; чи не відстрілена куля зі зброї невідповідного калібру; чи є надані для дослі­дження куля і гільза частинами одного патрона; чи складали раніше надані на дослідження снаряди (дріб, картеч, кулі) єдину масу і чи не виготовлені вони в одних і тих самих виробничих умовах; чи не слугував предмет, що підлягає дослідженню, саморобним пижем; з якого матері­алу виготовлено пиж; чи однорідні пижі надано на дослідження;

4)  при дослідженні гільз: зі зброї якого виду, зразка викинута дана гільза; чи є гільза частиною патрона, що використовувався під час стрільби з даної зброї; чи не викинуті надані на дослідження гільзи з одного екземпляра зброї; чи не є надані на дослідження куля та гільза частинами одного патрона; які причини виникнення пошкоджень, що є на гільзі;

5)  при дослідженні слідів пострілу: чи є дане пошкодження вогне­пальним; чим саме утворене дане пошкодження (кулею, дробом, кар­теччю, скалками гранати); чи є сліди пострілу з близької відстані на одязі потерпілого; в якому напрямку було здійснено постріл; яким є дане ушкодження — вхідним чи вихідним отвором.

Найбільш складним дослідженням є ідентифікація вогнепальної зброї за стріляними кулями та гільзами. Порівняльне дослідження слідів на кулі (гільзі), виявлених на місці події, та слідів на кулі (гіль­зі), одержаних експериментальним шляхом, провадиться шляхом зі­ставлення за допомогою порівняльного мікроскопа (МСК-1, МС-51 та ін.) і за збільшеними фотознімками. Для одержання фотографічного зображення розгортки кулі зі слідами нарізів каналу ствола викорис­товують спеціальні пристрої оптичного фоторозгортання (наприклад, прилад РФ-4). При такій зйомці на фотознімку виходить послідовно розгорнуте зображення циліндричної поверхні кулі (рис. 17). Для ви­вчення слідів на кулі за глибиною (профілем) застосовують профіло- графічний метод (кулю розміщують у профілометрі, де за допомогою алмазної голки одержують параметри слідів на ній, а потім, викорис­товуючи ці дані, будують профілограми).

 

Запитання для самоконтролю

1. Що таке судова балістика?

2. Які завдання вирішує судова балістика?

3. З якими галузями криміналістичної техніки пов’язана судова балістика?

4. Що є об’ єктами судово-балістичного дослідження?

5. Яким чином може бути класифікована ручна вогне­пальна зброя?

6. Що являє собою калібр зброї?

7. Які існують види слідів вогнепальної зброї?

8. Які сліди утворюються на гільзах та кулях?

9. Які завдання слідчого огляду вогнепальної зброї?

10. Яких правил необхідно додержуватись при огляді зброї?

11. Яким чином відбувається визначення напрямку по­стрілу?

12. Які завдання вирішує судово-балістична експертиза?

 


[1] Відповідно до Закону РФ «Про зброю» (1996 р.) розрізняють зброю бойову, службову та цивільну.