Розділ З Правове регулювання ринку фінансових послуг України - 3.4.2. Система банківських операцій

Posted in Хозяйственное право - Господарське право: ч.2 (В.С. Мілаш)

Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 3.4.2. Система банківських операційСистему банківських операцій становлять операції НБУ та операції, що проводяться іншими банківськими установами, які поділяються на активні (операції, за допомогою яких банки розміщують власний і за­лучений капітал) та пасивні (операції, за допомогою яких банки фор­мують свої ресурси для проведення активних операцій).
Національний банк України для забезпечення виконання покладених на нього функцій здійснює такі операції:
-   надає кредити комерційним банкам для підтримки ліквідності за ставкою не нижче ставки рефінансування Національного банку та в по­рядку, визначеному Національним банком;
-   надає кредити Фонду гарантування вкладів фізичних осіб1 під заставу цінних паперів за ціною не нижче індексу інфляції терміном на 5  років;
1 Учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб є банки та філії іно­земних банків, включені до Державного реєстру банків. Правовий статус Фонду гарантування вкладів фізичних осіб визначений Законом України «Про фонд гаран­тування вкладів фізичних осіб» від 20 вересня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 5. - Ст. 30.
-    здійснює дисконтні операції з векселями і чеками в порядку, ви­значеному Національним банком;
-    купує та продає на вторинному ринку цінні папери у порядку, передбаченому законодавством України;
-    відкриває власні кореспондентські та металеві рахунки у закор­донних банках і веде рахунки банків-кореспондентів;
-    купує та продає валютні цінності з метою монетарного регулю­вання;
-    зберігає банківські метали, а також купує та продає банківські метали, дорогоцінні метали та камені та інші коштовності, пам'ятні та інвестиційні монети з дорогоцінних металів на внутрішньому і зовніш­ньому ринках без квотування і ліцензування;
-    розміщує золотовалютні резерви самостійно або через банки, уповноважені ним на ведення валютних операцій, виконує операції із золотовалютними резервами України з банками, рейтинг яких за кла­сифікацією міжнародних рейтингових агентств відповідає вимогам першокласних банків не нижче категорії А;
-    приймає на зберігання та в управління державні цінні папери й інші цінності;
-    видає гарантії і поруки відповідно до положення, затвердженого Радою Національного банку;
-    веде рахунок Державного казначейства України без оплати і на­рахування відсотків;
-    виконує операції по обслуговуванню державного боргу, пов'язані із розміщенням державних цінних паперів, їх погашенням і виплатою доходу за ними;
-    веде особові рахунки працівників Національного банку;
-    веде рахунки міжнародних організацій;
-    здійснює безспірне стягнення коштів з рахунків своїх клієнтів відповідно до законодавства України, в тому числі за рішенням суду.
Національний банк має право здійснювати й інші операції, необхід­ні для забезпечення виконання своїх функцій.
Банки мають право здійснювати банківську діяльність тільки після отримання банківської ліцензії, а в окремих випадках — додаткового отримання письмового дозволу НБУ. Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на вико­нання окрелшх операцій, затверджене постановою Правління НБУ від 17 липня 2001 р. № 275, чітко окреслює коло операцій, на здійснення яких банки України повинні отримати тільки ліцензію, а на які поряд із ліцензією необхідне додаткове отримання письмового дозволу НБУ.
На підставі банківської ліцензії банки мають право здійснювати такі банківські операції:
-    приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;
-    відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків- кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;
-   розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик;
-    операції з валютними цінностями (іноземною валютою, платіж­ними документами в грошових одиницях іноземних країн та цінними паперами в іноземній валюті, банківськими металами у вигляді зливків, пластин та монет);
-    емісію власних цінних паперів;
-    організацію купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;
-   здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг);
-   надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;
-    придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ри­зик виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг);
-   лізинг;
-    послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів;
-   випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів;
-   випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з ви­користанням цих карток;
-   надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банків­ських операцій.
Банківська ліцензія надається Національним банком України на підставі клопотання банку за наявності документів, що підтверджу­ють:
-    наявність сплаченого та зареєстрованого підписного капіталу банку в розмірі, що встановлюється чинним законодавством;
-   забезпеченість банку належним банківським обладнанням, комп'ю­терною технікою, програмним забезпеченням, приміщеннями відповід­но до вимог Національного банку України;
-   наявність як мінімум трьох осіб, призначених членами правління (ради директорів) банку, які мають відповідну освіту та досвід, необ­хідний для управління банком.
Національний банк України може відмовити у наданні ліцензії, якщо вищезазначені умови не виконані банком протягом одного року з дати державної реєстрації банку. У такому разі державна реєстрація банку скасовується і банк ліквідовується.
Рішення про надання банківської ліцензії чи про відмову у її надан­ні приймається Національним банком України протягом одного місяця з дня отримання повного пакета документів.
Національний банк України може відкликати банківську ліцензію виключно у таких випадках:
1)  якщо було виявлено, що документи, надані для отримання ліцен­зії, містять недостовірну інформацію;
2)  якщо банк не виконав жодної банківської операції протягом року з дня отримання банківської ліцензії;
3)  у разі порушення цього Закону або нормативно-правових актів Національного банку України, що спричинило значну втрату активів і настання неплатоспроможності банку;
4)  на підставі висновку тимчасового адміністратора про неможли­вість приведення банку у правову відповідність з вимогами цього За­кону та нормативно-правових актів Національного банку України;
5)   недоцільності виконання плану тимчасової адміністрації щодо реорганізації банку.
Національний банк України негайно повідомляє банк про відкли­кання у нього банківської ліцензії. Банк протягом трьох днів з моменту отримання рішення зобов'язаний повернути Національному банку України свою банківську ліцензію.
Рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії публікується в газеті «Урядовий кур'єр» або «Голос України» і є підставою для звернення до суду з позовом про ліквідацію банку.
За умови отримання письмового дозволу Національного банку Укра­їни банки мають право здійснювати:
-    інвестиції у статутні фонди та акції інших юридичних осіб;
-    випуск, обіг, погашення (розповсюдження) державної та іншої грошової лотереї;
-    перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів;
-    операції за дорученням клієнтів або від свого імені:
а) з інструментами грошового ринку;
6)  з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;
в) з фінансовими ф'ючерсами та опціонами;
-  довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами;
-  депозитарну діяльність і діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.
Дозвіл надається, якщо:
1) рівень регулятивного капіталу банку відповідає вимогам НБУ, що підтверджується незалежним аудитором;
2)  банк не є об'єктом застосування заходів впливу;
3) банком подано план, за яким він буде здійснювати таку діяльність, і цей план схвалений НБУ;
4)  НБУ дійшов висновку, що банк має достатні фінансові можли­вості і відповідних спеціалістів для здійснення такої діяльності.
Банк має право здійснювати інші угоди згідно із законодавством України.
Національний банк України має право встановити спеціальні ви­моги, включаючи вимоги щодо підвищення рівня регулятивного капі­талу банку чи інших економічних нормативів, стосовно певного виду діяльності, передбаченого у цій статті.
Комерційні банки самостійно встановлюють процентні ставки та комісійну винагороду по своїх операціях.
Банкам забороняється діяльність у сфері матеріального виробни­цтва, торгівлі (за винятком реалізації пам'ятних, ювілейних і інвести­ційних монет) та страхування, крім виконання функцій страхового посередника. Спеціалізованим банкам (за винятком ощадного) заборо­няється залучати вклади (депозити) від фізичних осіб в обсягах, що перевищують 5 відсотків капіталу банку.