Розділ 1 Правове регулювання торговельної діяльності - 1.7. Правове регулювання торгівлі спиртом, алкогольними напоями, тютюновими виробами

Posted in Хозяйственное право - Господарське право: ч.2 (В.С. Мілаш)

Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

 

 

 

1.7. Правове регулювання торгівлі спиртом, алкогольними напоями, тютюновими виробами

 

 

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання вироб­ництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів»1 від 19 грудня 1995 р. імпорт, експорт або оптова торгівля спиртом етиловим і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим здійснюються за наявності ліцензій лише державними під­приємствами (організаціями), спеціально уповноваженими на це Кабі­нетом Міністрів України, крім оптової торгівлі спиртом етиловим на медичні та ветеринарні цілі, яка може здійснюватися за наявності лі­цензії закладами охорони здоров’я та підприємствами або організація­ми зооветеринарного постачання незалежно від форм власності.

Постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р. № 908 затверджено Положення про Реєстр закладів охорони здоров 'я і   підприємств зооветеринарного постачання, що здійснюють оптову торгівлю спиртом етиловим на медичні та ветеринарні цілі1.

Імпорт, експорт або оптова торгівля спиртом коньячним здійсню­ються за наявності ліцензій спеціалізованими коньячними підприєм­ствами, які забезпечені дубовою тарою для витримки коньячного спир­ту, кваліфікованими фахівцями та власними виробничими потужностя­ми з виробництва коньячного спирту і коньяку.

Постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 р. № 1753 затверджено Порядок надання державним підприємствам ікхшоважень на експорт, імпорт і оптову торгівлю спиртом етило- і:и і/ / плодовим та включення окремих підприємств до переліку спе­ціалізованих коньячних підприємств, які мають право здійснювати імпорт і оптову торгівлю спиртом коньячним, та реєстру закладів Ьхорони здоров'я і підприємств зооветеринарного постачання, які здійснюють оптову торгівлю спиртом етиловим для медичних і ве­теринарних цілей'.

Оптовий продаж спирту-сирцю виноградного і спирту-сирцю плодо­вого здійснюється їх виробниками суб’єктам підприємницької діяльнос­ті, які одержали ліцензію на виробництво спирту етилового ректифіко­ваного виноградного або спирту етилового ректифікованого плодового.

Розподіл спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етило­вого ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифіковано­го плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового між суб’єктами підприємницької діяльності — резидентами України здійснюється центральним органом виконавчої влади, уповноваженим відповідно до законодавства, за напрямами використання, визначеними центральним органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України, та відповідно до Єдиного державного реєстру ви­робників спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, ал­когольних напоїв та тютюнових виробів.

Відвантаження спирту етилового з акцизного складу здійснюється на підставі дозволу, виданого уповноваженим представником органу Державної податкової служби України на такому акцизному складі. Форма та порядок видачі дозволу на відвантаження спирту етилового встановлюються уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань оподаткування. Дозвіл на відпуск спирту етилового з акцизного складу (крім відпуску спирту етилового на експорт) нада­ється за умови сплати акцизного збору із спирту, що повинен бути пе­реданий, грошовими коштами або забезпечення сплати акцизного збору податковим векселем, авальованим банком (податковою розпис­кою). Ліцензії видаються органом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України, терміном на п’ять років.

Підприємства — виробники спирту етилового проводять його реа­лізацію на експорт через державне підприємство, спеціально уповно­важене на це Кабінетом Міністрів України, а українським спожива­чам — через оптову торгівлю.

Роздрібна торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спир­том етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректи­фікованим плодовим забороняється.

Імпорт, експорт і оптова торгівля алкогольними напоями та тютю­новими виробами можуть здійснюватися суб’єктами підприємницької діяльності всіх форм власності за наявності ліцензій.

Постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 1999 р. № 500 затверджено Положення про порядок видачі ліцензій на право оптової торгівлі спиртом етиловим, коньячним, плодовим і виноград­ним, алкогольними напоями та тютюновими виробами1.

Ліцензії на право імпорту, експорту алкогольних напоїв та тютюно­вих виробів видаються терміном на п’ять років органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України.

Ліцензії на право оптової торгівлі видаються терміном на п’ять років уповноваженими Кабінетом Міністрів України, органами вико­навчої влади в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Плата за ліцензії справляється органом, що видає ліцензії, у розмірах, встановлених цим Законом, і зараховується до державного бюджету.

Суб’єкти підприємницької діяльності, які отримали ліцензії на ви­робництво або імпорт алкогольних напоїв або тютюнових виробів, здійснюють поставку цієї продукції підприємствам оптової і роздрібної торгівлі та іншим українським споживачам за наявності ліцензії на оптову торгівлю.

Підприємства первинного виноробства здійснюють поставку ви- номатеріалів підприємствам вторинного виноробства без ліцензії на оптову торгівлю.

Відвантаження алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що при­значені для реалізації магазинами безмитної торгівлі, здійснюється суб’єктами підприємницької діяльності, які отримали ліцензію на пра­во експорту алкогольних напоїв або тютюнових виробів, з оформленням вантажної митної декларації, при цьому мінімальні оптово-відпускні ціни для алкогольних напоїв не застосовуються.

Роздрібна торгівля алкогольними напоями або тютюновими ви­робами може здійснюватися суб’єктами підприємницької діяльності всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій.

Ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тю­тюновими виробами видаються уповноваженими Кабінетом Міністрів України органами виконавчої влади в містах, районах, районах у містах Києві та Севастополі за місцем торгівлі суб’єкта підприємницької діяльності терміном на один рік і підлягають обов’язковій реєстрації в органі державної податкової служби, а у сільській місцевості — і в органах місцевого самоврядування за місцем торгівлі суб’єкта підпри­ємницької діяльності.

Ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тю­тюновими виробами в поїздах, на морських або річкових суднах ви­даються органами виконавчої влади, уповноваженими Кабінетом Міні­стрів України, в містах, районах, районах у містах Києві та Севастопо­лі за місцем формування поїзда (приписки судна).

Ліцензія видається за заявою суб’єкта підприємницької діяльності, до якої додається копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності, засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документа. Для отримання ліцензії на роздрібну торгів­лю алкогольними напоями додається довідка податкової служби про реєстрацію електронних контрольно-касових апаратів (книг обліку роз­рахункових операцій), що знаходяться у місці торгівлі.

У заяві повинно бути зазначено вид господарської діяльності, на провадження якого суб’єкт підприємницької діяльності має намір одер­жати ліцензію (імпорт, експорт, оптова, роздрібна торгівля алкогольни­ми напоями або тютюновими виробами). У заяві про видачу ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями додатково зазначаються перелік електронних контрольно-касових апаратів (книг обліку розра­хункових операцій), які знаходяться у місці торгівлі, а також адреса місця торгівлі. У заяві на видачу ліцензії на роздрібну торгівлю тютю­новими виробами зазначається адреса місця торгівлі.

У додатку до ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями суб’єктом підприємницької діяльності зазначається адреса місця тор­гівлі і вказуються перелік електронних контрольно-касових апаратів та інформація про них: модель, модифікація, заводський номер, виробник, дата виготовлення; реєстраційні номери книг обліку розрахункових операцій, які знаходяться у місці торгівлі.

Ліцензія або рішення про відмову в її видачі видається заявнику не пізніше 10 календарних днів з дня одержання зазначених документів. У рішенні про відмову у видачі ліцензії повинна бути вказана підстава для відмови.

Дія ліцензії призупиняється у разі несвоєчасної сплати чергового платежу за ліцензію на підставі письмового розпорядження органу, який видав ліцензію, на термін до сплати заборгованості. Дія ліцензії вважа­ється призупиненою з моменту одержання суб’єктом підприємницькоїдіяльності відповідного письмового розпорядження органу, який видав ліцензію, а її дія поновлюється з моменту зарахування відповідного чергового платежу за ліцензію до бюджету.

Ліцензія анулюється шляхом прийняття органом, який видав ліцен­зію, відповідного письмового розпорядження на підставі: заяви суб’єкта підприємницької діяльності; рішення про скасування державної реєстра­ції суб’єкта підприємницької діяльності; несплати чергового платежу за ліцензію протягом ЗО календарних днів від моменту призупинення лі­цензії; рішення суду про встановлення факту незаконного використання суб’єктом підприємницької діяльності марок акцизного збору (стосовно імпортерів); рішення суду про встановлення факту торгівлі суб’єктом підприємницької діяльності алкогольними напоями або тютюновими виробами без марок акцизного збору; рішення суду про встановлення факту переміщення суб’єктом підприємницької діяльності алкогольних напоїв або тютюнових виробів поза митним контролем.

Ліцензія анулюється та вважається недійсною з моменту одержан­ня суб’єктом підприємницької діяльності письмового розпорядження про її анулювання.

Наказом Міністерства фінансів України від 15 травня 2001 р. № 229 затверджено Положення про комісію щодо зупинення, поновлення дії або анулювання ліцензій на виробництво і оптову торгівлю спиртом, алкогольними напоями і тютюновими виробами1.

У разі зміни відомостей, зазначених у виданій суб’єкту підприєм­ницької діяльності ліцензії (за винятком змін, пов’язаних з реорганіза­цією суб’єкта підприємницької діяльності), орган, який видав ліцензію, на підставі заяви суб’єкта підприємницької діяльності протягом трьох робочих днів видає суб’єкту підприємницької діяльності ліцензію, оформлену на новому бланку з урахуванням змін.

У разі втрати або пошкодження ліцензії орган, який видав ліцензію, на підставі заяви суб’єкта підприємницької діяльності протягом трьох робочих днів видає суб’єкту підприємницької діяльності дублікат лі­цензії. Строк дії дубліката ліцензії не може перевищувати строку дії, зазначеного у втраченій або пошкодженій ліцензії.

Зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюється в місцях зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, внесених до Єдиного реєстру, незалежно від того, кому належить таке місце зберігання, або того, за заявою якого суб’єкта підприємницької діяль­ності таке місце зберігання було внесено до Єдиного реєстру.

Внесення даних до Єдиного реєстру проводиться на підставі заяви суб’єкта підприємницької діяльності з обов’язковим зазначенням міс­цезнаходження місця зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також: для юридичних осіб — найменування, місцезнахо­дження, коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; для фізичних осіб-підприємців — прізвища, імені, по батькові, місця проживання, номера свідоцтва про державну реєстра­цію суб’єкта підприємницької діяльності.

До заяви додаються нотаріально засвідчена копія ліцензії на відпо­відний вид діяльності, виданої заявнику, та документ, що підтверджує право користування цим приміщенням.

Довідка про внесення місця зберігання до Єдиного реєстру видаєть­ся суб’єкту підприємницької діяльності протягом семи календарних днів від дня подання заяви. Ведення Єдиного реєстру та видача довідок про внесення місць зберігання до Єдиного реєстру здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України. Органи влади забезпечують віль­ний доступ до відомостей, які містяться в Єдиному реєстрі.

Виключення місць зберігання з Єдиного реєстру здійснюється орга­ном державної податкової служби, який вносив його до Єдиного реєстру, на підставі письмової заяви суб’єкта підприємницької діяльності, що був заявником такого місця зберігання, або у разі анулювання ліцензії, ви­даної такому суб’єкту підприємницької діяльності відповідно до чинно­го законодавства, шляхом прийняття відповідного письмового розпоря­дження. Орган державної податкової служби повинен надати суб’єкту підприємницької діяльності, що був заявником, засвідчену копію пись­мового розпорядження про виключення місця зберігання з Єдиного ре­єстру протягом трьох робочих днів з моменту його прийняття.

Забороняється сплата акцизного збору з алкогольних напоїв та тю­тюнових виробів шляхом взаємних заліків, зустрічних зобов’язань, векселями та в інших формах, які не передбачають сплату такого ак­цизного збору коштами.

У разі продажу (інших видах відчуження) алкогольних напоїв та тютюнових виробів у межах бартерних (товарообмінних) операцій або інших операцій, що не передбачають шовій формі. У такому ж порядку здійснюється оплата вартості виготовлення (пере­робки, обробки) підакцизної продукції на давальницьких умоваїх оплати в грошовій формі, у тому числі векселями чи іншими видами боргових зобов’язань, покупець (отримувач) підакцизної продукції зобов’язаний здійснити сплату суми акцизного збору, включеного до ціни продукції, а також податку на до­дану вартість, нарахованого на таку ціну, виключно у грошах