Розділ 1 Правове регулювання торговельної діяльності - 1.4.Ліцензування торговельної діяльності

Posted in Хозяйственное право - Господарське право: ч.2 (В.С. Мілаш)

Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

 

 

 

1.4.Ліцензування торговельної діяльності

 

 

Види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, по­рядок їх ліцензування встановлює державний контроль у сфері ліцензу- МННЯ, відповідальність суб’єктів господарювання та органів ліцензуван­ня за порушення законодавства у сфері ліцензування визначає Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»2 під 1 червня 2000 р.

Відповідно до вищеназваного Закону ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності, в числі яких оптовий/роздрібний продаж окремих видів товарів (торгівля виробами з дорогоцінних мета­лі и і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння; оптова, роздрібна торгівля иікмрськими засобами; оптова, роздрібна торгівля ветеринарними ме­дикаментами і препаратами; оптова, роздрібна торгівля пестицидами і п рохімікатами (тільки регуляторами росту рослин); постачання природньго газу за регульованим, нерегульованим тарифом; експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць; оптова торгівля на­сінням тощо).

Постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. № 1698 затверджено Перелік органів ліцензування1, де чітко визначено, до компетенції якого органу належить ліцензування того чи іншого виду господарської діяльності.

Суб’єкт господарювання зобов’язаний провадити господарсько- торговельну діяльність, що підлягає ліцензуванню, відповідно до вста­новлених для цього виду діяльності ліцензійних умов, положення яких встановлюють кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші ви­моги для провадження певного виду господарської діяльності.

У випадках, передбачених чинним законодавством, в Україні запро­ваджується ліцензування експорту та імпорту товарів.

Ліцензування експорту товарів запроваджується в Україні у разі:

- значного порушення рівноваги щодо певних товарів на внутріш­ньому ринку, що мають вагоме значення для життєдіяльності в Україні, особливо сільськогосподарської продукції, продуктів рибальства, про­дукціхарчової промисловості та промислових товарів широкого вжит­ку першої необхідності або інших товарів (таке ліцензування має тим­часовий характер і застосовується до моменту відновлення рівноваги щодо певних товарів на внутрішньому ринку);

- необхідності забезпечення захисту життя, здоров’я людини, тва­рин або рослин, навколишнього природного середовища, громадської моралі, національного багатства художнього, історичного чи археоло­гічного значення або захисту прав інтелектуальної власності, а також відповідно до вимог державної безпеки;

- експорту золота та срібла, крім банківських металів;

- необхідності застосування заходів щодо захисту вітчизняного товаровиробника в разі обмеження експорту вітчизняних матеріалів, необхідних для забезпечення достатньою кількістю таких матеріалів вітчизняної переробної промисловості протягом періодів, коли внутріш­ня ціна на такі матеріали тримається на рівні, нижчому за світову ціну, за умови впровадження Кабінетом Міністрів України плану стабілізації та за умови, що такі обмеження не повинні призводити до зростання експорту товарів такої галузі вітчизняної промисловості (такі заходи застосовуються виключно на недискримінаційній основі);

- необхідності забезпечення захисту патентів, торгових марок та авторських прав;

- необхідності забезпечення виконання міжнародних договорів України.

Ліцензування імпорту товарів запроваджується в Україні у разі:

- різкого погіршення стану платіжного балансу та зовнішніх пла­тежів (якщо інші заходи є неефективними);

- різкого скорочення або мінімального розміру золотовалютних резервів;

- необхідності забезпечення захисту життя, здоров’я людини, тва­рин або рослин, навколишнього природного середовища, громадської моралі, національного багатства художнього, історичного чи археоло­гічного значення або захисту прав інтелектуальної власності, а також відповідно до вимог державної безпеки;

- імпорту золота та срібла, крім банківських металів;

- необхідності застосування заходів щодо захисту вітчизняного товаровиробника у випадках зростання імпорту в Україну, що завдає значної шкоди або загрожує завданням значної шкоди національному товаровиробнику подібного або безпосередньо конкуруючого товару (таке ліцензування має тимчасовий характер і застосовується на строк, який дає змогу не допустити завдання значної шкоди або компенсувати завдану значну шкоду національному товаровиробнику і дає йому мож­ливість відновити його прибутковість);

- необхідності забезпечення захисту патентів, торгових марок та авторських прав;

- необхідності забезпечення виконання міжнародних договорів України.