Печать
PDF

Розділ 2 ПРИНЦИПИ СУДОВОЇ ВЛАДИ

Posted in Право - Організація судової влади в Україні (Марочкін...)

Розділ 2 ПРИНЦИПИ СУДОВОЇ ВЛАДИ

 

2.1. Система принципів судової влади

Усі сторони організації та діяльності суду регулюються нормами права. Але серед цих норм слід вирізнити такі, що визначають не окремі особливості устрою суду та його діяльності, а загальні і найбільш важливі їх сторони, які завдяки таким властивостям набувають значення принципів судової влади.

Принципами судової влади називаються норми загального керівного значення, які відповідно до призначення інституту судової влади визначають як місце судової влади серед інших державних, недержавних органів та установ, так і зміст її основних засад та спрямовані на досягнення завдань, що стоять перед цією владою. Принципи діють у межах єдиної цілісної взаємопов’язаної та взаємозалежної системи, тому порушення одного будь-якого принципу тягне за собою порушення й інших.

Будучи єдиною, система принципів судової влади поділяється на три підсистеми: інституціональну (загальні принципи судової влади), функціональну (принципи відправлення судочинства) та організаційну (принципи організації системи судових органів або судоустрійні принципи). Зазначені принципи судової влади хоча й пов’язані між собою, але утворюють разом з тим самостійні галузеві підсистеми, кожна з яких відрізняється сферою поширення і призначенням.

Інституціональні принципи фіксують загальні відносини, що виникають при запровадженні інституту судової влади в суспільстві, визначенні її місця в системі поділу влади та загальних засад взаємовідносин з іншими державними та приватними інститутами.

Функціональні принципи стосуються відносин, які виникають при судовому розгляді цивільних, кримінальних, господарських, адміністративних та інших справ. Але на відміну від специфічних принципів, на яких будується окремий процес судочинства, функціональні принципи судової влади, розкриваючи загальні засади здійснення, реалізації повноважень судової влади, характерні для будь-якого процесу розгляду судової справи, всіх видів судочинства.

Організаційні (судоустрійні) принципи звернені до відносин, які виникають не з приводу розгляду і вирішення конкретної судової справи, а з приводу організації судової системи, структури її органів, статусу судді, тобто у зв’язку з організаційними відносинами. У навчальному курсі “Організація судових та правоохоронних органів” вивчаються переважно принципи інституціональні та організаційні, функціональні принципи докладно розглядаються в курсах кримінального, адміністративного, цивільного та господарського процесів.

Чітке дотримання всієї системи принципів забезпечує повний, всебічний, об’єктивний розгляд кримінальних, цивільних, господарських, адміністративних та інших справ і тим самим – здійснення завдань судової влади.

Система принципів судової влади не залишається незмінною. Підкоряючись загальним закономірностям розвитку держави, деякі принципи наповнюються сучасним змістом, з’являються й зовсім нові.

Судово-правова реформа, що здійснюється в Україні, прийняття нових матеріальних та процесуальних законів суттєво впливають на вдосконалення системи принципів судової влади.