Печать
PDF

Глава 14. Організація роботи представницьких органів і посадових осіб місцевого самоврядування

Posted in Право - Держ. буд. і місц. самоврядування (Серьогіна)

Глава 14. Організація роботи представницьких органів і посадових осіб місцевого самоврядування


§ 1. Правовий статус і будова місцевих рад

§ 2. Функції та компетенція місцевих рад

§ 3. Форми та методи діяльності місцевих рад

§ 4. Організація роботи постійних і тимчасових комісій місцевих рад

§ 5. Апарат місцевої ради і організація його роботи

§ 6. Служба в органах місцевого самоврядування. Організація роботи сільського, селищного, міського голови, секретаря ради, голови обласної, районної ради та його заступників

§ 7. Організація роботи органів самоорганізації населення

 

 

§ 1. Правовий статус і будова місцевих рад


Базовим елементом системи місцевого самоврядування в Україні є представницькі органи, до яких належать місцеві ради і органи само­організації населення. Вони є виборними колегіальними органами, що виражають волю і представляють інтереси всієї територіальної грома­ди чи її частини, мають право приймати від її імені рішення, які діють на певній території. При цьому провідну роль серед представницьких органів місцевого самоврядування виконують місцеві ради, які обира­ються членами громади.

Система місцевих рад закріплена частинами 3, 4 ст. 140 Консти­туції України і ст. 5 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні». В юридичній літературі немає єдності поглядів щодо кількості рівнів цієї системи. Одні вчені доводять, що їх два[1], інші говорять про три- рівневу систему місцевих рад[2]. Це пов’язано із відмінностями у правовому статусі місцевих рад різних рівнів, наявністю обов’язкових та необов’язкових елементів у системі місцевих рад, різними пере­думовами формування представницьких органів місцевого самовря­дування.

Законодавець передбачає обов’язкову дворівневу систему місцевих рад. Перший її рівень становлять сільські, селищні, міські ради, які представляють територіальні громади сіл, селищ, міст та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого само­врядування. На другому рівні — обласні й районні ради, що представ­ляють інтереси не обласних та районних громад (адже законодавство наявності таких громад не визнає), а спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст, у межах повноважень, визначених Конститу­цією і законами України або переданих їм сільськими, селищними, міськими радами. Як необов’язковий елемент системи можуть роз­глядатися районні у містах ради, передумовами утворення яких є на­явність районного поділу у місті та прийняття рішення про необхід­ність їх формування міською радою чи рішенням міської територіаль­ної громади. Відповідно до ст. 5 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» районні у містах ради не є самостійними елементами сис­теми місцевого самоврядування.

Кожна рада має свою будову, внутрішньо організаційну структуру, яка поставлена у залежність від статусу місцевої ради. Будова сіль­ських, селищних, міських рад відрізняється від будови районних, об­ласних рад, певну специфіку має й внутрішньоорганізаційна структу­ра районних у містах рад. При цьому Закон «Про місцеве самовряду­вання в Україні» фактично встановив уніфіковану структуру місцевих рад одного рівня, оскільки чітко визначив їх структурні підрозділи й головних посадових осіб. На розсуд місцевої ради, по суті, тільки ви­носиться питання про необхідність утворення контрольних комісій, підкомісій, робочих груп. Однак заборони щодо створення структурних підрозділів ради, не передбачених законом, Закон «Про місцеве само­врядування в Україні» не містить, а тому на практиці такі підрозділи можуть утворюватися.

Отже, відповідно до Закону «Про місцеве самоврядування в Укра­їні» структурними елементами сільських, селищних, міських рад виступають:

1.  Сільський, селищний, міський голова, який очолює місцеву раду і є головною посадовою особою відповідної територіальної громади, обирається її членами на основі загального, рівного, прямого вибор­чого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному За­коном «Про вибори депутатів Верховної Ради АРК, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів». Крім того, згідно з ч. 1 ст. 5 за­значеного Закону, він виступає як самостійний елемент системи міс­цевого самоврядування.

2. Депутатські групи і фракції, які є добровільними об’єднаннями депутатів місцевих рад. Відповідно до Закону «Про статус депутатів місцевих рад» депутатські групи утворюються для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах. Де­путати місцевої ради об’єднуються в групи за єдністю території їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують, або ін­шими ознаками. Депутатські фракції формуються на партійній осно­ві депутатами місцевих рад (крім депутатів сільських, селищних рад), обраними за виборчим списком відповідної місцевої організації по­літичної партії (виборчого блоку політичних партій). Депутати сіль­ських та селищних рад можуть об’єднуватися у депутатські фракції місцевих рад на основі єдності поглядів або партійного членства. При цьому до складу депутатських фракцій можуть входити й позапар­тійні депутати сільської та селищної ради, які підтримують політич­ну спрямованість фракцій.

3.  Невід’ємним структурним елементом місцевої ради є постійні комісії ради, що утворюються з числа її депутатів для вивчення, по­переднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради та її виконкому. Пере­лік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи по­стійних комісій визначаються регламентом відповідної ради та Поло­женням про постійні комісії, що затверджується радою. Постійною комісією можуть бути утворені підкомісії і робочі групи.

4. Тимчасові контрольні комісії є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування.

5.  Секретар сільської, селищної, міської ради обирається радою за пропозицією голови з числа її депутатів на строк повноважень ради і працює на постійній основі.

Структура районної, обласної, районної у місті ради:

1.Голова обласної, районної, районної у місті ради є головною посадовою особою ради, що обирається відповідною радою з числа депутатів таємним голосуванням.

2. Заступник голови районної, об­ласної, районної у місті ради, який обирається радою за поданням голови з числа депутатів цієї ради шляхом таємного голосування.

3. Депутатські групи і фракції.

4. Постійні комісії ради.

5. Тимчасові контрольні комісії.

6. Президія (колегія) ради утворюється на обласно­му і районному рівні та являє собою факультативний, дорадчий орган, до складу якого входять голова ради, його заступник, голови постійних комісій, а також уповноважені представники депутатських груп і фрак­цій. Президія ради попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомен­дації з питань, що виносяться на розгляд ради, і може приймати рішен­ня, які мають дорадчий характер.