Печать
PDF

Розділ XV Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення - § 3. Злочини, пов’язані з незаконним заволодінням наркотичними засобами, а також обладнанням, призначеним для їх виготовлення

Posted in Уголовное право - Кримінальне право України Особлива частина

§ 3. Злочини, пов’язані з незаконним заволодінням наркотичними засобами, а також обладнанням, призначеним для їх виготовлення

Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем (ст. 308 КК).

Об’єктивна сторона цього злочину полягає у вказаних діях із заволо- діння наркотичними засобами.

Поняття «викрадення» (крадіжка, грабіж), «привласнення», «ви­магання», «заволодіння цими предметами шляхом шахрайства» пов­ністю відповідають їх аналізу щодо злочинів, передбачених статтями 185, 186, 189, 190 і 191 КК (див. розділ УІІ підручника).

Із суб’єктивної сторони цей злочин характеризується прямим умислом.

Суб’єктом викрадення, вимагання і розбою є особа, яка досягла 14-річного віку; шахрайства — 16-річного віку, привласнення — особа, якій ці предмети ввірені або знаходяться у її віданні.

Частина 2 ст. 308 КК передбачає відповідальність за вчинення цього злочину повторно або за попередньою змовою групою осіб, або із застосуванням насильства, що не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених стат­тями 306, 307, 310, 311, 314, 317 КК, або у великих розмірах, а також заволодіння наркотичними засобами, психотропними речовинами або їх аналогами шляхом зловживання службової особи своїм службовим становищем.

У частині 3 ст. 308 КК встановлена відповідальність за дії, перед­бачені частинами 1 або 2 ст. 308 КК, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах, або організованою групою, або шляхом розбою з метою викрадення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, а також вимагання цих засобів чи речовин, поєднане з на­сильством, небезпечним для життя і здоров’ я.

 

Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем (ст. 312 КК). Об’єктивна сторона цього злочину та її ознаки аналогічні злочину, передбаченому ст. 308 КК.

Суб’єктивна сторона цього злочину, крім прямого умислу, перед­бачає і спеціальну мету — збут прекурсорів іншим особам або їх збут для виробництва або виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Кваліфікуючі ознаки цього злочину висвітлені раніше при харак­теристиці складу злочину, передбаченого ст. 308 КК.

 

Незаконне виготовлення, підроблення, використання чи збут підроблених документів на отримання наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів (ст. 318 КК). Об ’єктивна сторона цього злочину виявляється в одній із дій: незаконному виготовленні, підробленні, використанні або збуті підроблених чи незаконно одер­жаних документів, які дають право на отримання наркотичних засобів чи психотропних речовин або прекурсорів, призначених для виробни­цтва або виготовлення цих засобів чи речовин.

Незаконне виготовлення документа передбачає будь-який спосіб виготовлення фальшивого документа, подібного до справжнього, який перебуває в обігу. Способи виготовлення можуть бути різними: за до­помогою технічних засобів, від руки, шляхом ксерокопіювання, з ви­користанням іншої техніки тощо.

Незаконне підроблення документів означає повну або часткову зміну змісту вже оформленого справжнього документа, а також скла­дання документа з внесенням до нього даних, які повністю або част­ково не відповідають дійсності.

Під використанням документа розуміють його пред’явлення до офіційних органів з метою отримання наркотичних засобів, психотроп­них речовин або прекурсорів.

Під збутом підроблених або незаконно отриманих документів слід розуміти будь-яку форму їх передачі або реалізації іншим особам. При­чому збут документа передбачає будь-який спосіб його відчуження: продаж, дарування, обмін, передача в борг, сплата боргу тощо.

Суб’єктивна сторона цього злочину — прямий умисел, поєднаний з метою отримати замість документа наркотичні засоби або психотроп­ні речовини.

Суб ’єктом цього злочину є будь-яка особа.

Частина 2 ст. 318 КК передбачає відповідальність за вчинення зло­чину повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 306-317 КК.

 

Незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин (ст. 319 КК). Предмет цього зло­чину — рецепт-документ, який дає право на придбання наркотичних засобів або психотропних речовин.

З об ’єктивної сторони цей злочин виражається в незаконній видачі рецепта на право придбання вказаних засобів і речовин. Згідно із Законом України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 8 липня 1999 р.1 видача лікарями рецептів громадянам на право придбання ними вказаних засобів і речовин здій­снюється на основі Правил, встановлених Міністерством охорони здоров’я України. Порушення цих Правил свідчить про незаконність видачі рецеп­та. Незаконна видача лікарем має місце у випадках, коли рецепт виданий особі, яка не має права на придбання наркотичних засобів або психотроп­них речовин як ліків; або в ньому збільшена кількість допустимої дози відпуску наркотичних засобів або психотропних речовин тощо.

Злочин вважається закінченим з моменту видачі, тобто з моменту передачі незаконного рецепта іншій особі.

Суб ’єктивна сторона цього злочину характеризується прямим умислом, поєднаним з корисливими мотивами чи з іншими особисти­ми інтересами.

Суб ’єктом цього злочину є лікар, який видав рецепт. Якщо неза­конний рецепт виписаний іншою особою, відповідальність настає за ст. 318 КК.

Частина 2 ст. 319 КК передбачає відповідальність за вчинення тієї самої дії повторно.

 

Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призна­ченого для виготовлення наркотичних засобів, психотропних ре­човин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням (ст. 313 КК). Предметом цього злочину є обладнання, призначене для виготовлення наркотичних засобів, психотропних ре­човин або їх аналогів.

Інші ознаки складу злочину, вказані у ст. 313 КК, аналогічні зло­чину, передбаченому ст. 308 КК.