Печать
PDF

Розділ XV Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення - § 2. Злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів та інших предметів, небезпечних для здоров’я населення

Posted in Уголовное право - Кримінальне право України Особлива частина

§ 2. Злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів та інших предметів, небезпечних для здоров’я населення

 

Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (ст. 305 КК). З об’єктивної сторони конт­рабанда — це незаконне переміщення наркотичних засобів, психотроп­них речовин, їх аналогів або прекурсорів через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю.

За своєю конструкцією злочин, передбачений ч. 1 ст. 305 КК, на­лежить до злочинів з формальним складом. Він є закінченим з момен­ту фактичного незаконного переміщення через кордон вказаних пред­метів. Кримінальна відповідальність настає за сам факт незаконного переміщення цих предметів через кордон незалежно від того, чи зміг винний розпорядитися ними чи ні.

Із суб ’єктивної сторони контрабанда вчиняється у формі прямого умислу, за якого особа усвідомлює не тільки факт переміщення пред­мета злочину через митний кордон, а й бажає цього.

Мотиви контрабанди можуть бути різними і на кваліфікацію не впливають. Найчастіше контрабанда здійснюється з користі, для на­живи, передачі наркотиків іншим особам, з метою збуту тощо.

Суб ’єкт цього злочину — будь-яка особа.

Частина 2 ст. 305 КК передбачає відповідальність за вчинення контрабанди повторно або за попередньою змовою групою осіб, а та­кож якщо предметом цих дій були особливо небезпечні наркотичні засоби чи психотропні речовини або наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги чи прекурсори у великих розмірах.

Повторність має місце, якщо контрабанда здійснюється хоча б удруге, незалежно від того, була чи не була особа судимою за перший злочин.

Вчинення контрабанди за попередньою змовою групою осіб має місце, якщо у вчиненому брали участь дві або більше осіб, які зазда­легідь домовилися про спільне її вчинення (ч. 2 ст. 28 КК). Поняття особливо небезпечних наркотичних засобів, поняття великого і осо­бливо великого розмірів розглядалися у § 1 цього розділу.

У частині 3 ст. 305 КК передбачена відповідальність за контрабан­ду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи пре­курсорів, вчинену організованою групою (ч. 2 ст. 28 КК), а також якщо предметом контрабанди були наркотичні засоби, психотропні речови­ни, їх аналоги чи прекурсори в особливо великих розмірах.

 

Використання коштів, здобутих від незаконного обігу нарко­тичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (ст. 306 КК). Предметом злочину є фінансові кошти (гроші, цінні па­пери, акції), отримані в результаті наркобізнесу, а також об’єкти при­ватизації, обладнання та інше майно підприємств, організацій або установ, яке приватизоване або придбане за ці фінансові кошти.

Об ’єктивна сторона цього злочину може полягати в одній із таких дій: розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, у банках, на підприємствах, в установах, організаціях та їх підрозділах; придбан­ня за такі кошти об’єктів, майна, що підлягають приватизації, чи облад­нання для виробничих та інших потреб; використання таких коштів і майна з метою продовження незаконного обігу вказаних предметів.

Розміщення передбачає відкриття від імені фізичної чи юридичної особи рахунка в банку або внесення коштів на існуючий рахунок, пере­ведення з іншого рахунка, вкладення грошей у фонди підприємств, організацій, установ або їх філії та інші легально існуючі структури, незалежно від форм власності.

Придбання — це купівля та інші форми отримання у власність об’єктів, що підлягають приватизації, чи обладнання для виробничих та інших потреб. Способи придбання можуть бути різними (на аукці­оні, конкурсі, придбання акцій, шляхом оформлення договору купівлі- продажу тощо) і здійснюватися особисто, через довірених осіб, разом з іншими особами.

Придбання обладнання передбачає різні форми купівлі та отриман­ня у власність обладнання, механізмів, апаратури, техніки, виробничих і переробляючих ліній єдиного циклу тощо. Причому таке придбання здійснюється для виробничих та інших потреб, як правило, з метою їх використання за призначенням і отримання в майбутньому вигоди.

Використання коштів, здобутих внаслідок незаконного обігу нар­котичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів з метою продовження незаконного обігу з вказаними предметами, передбачає подальше фінансування такої діяльності (наприклад, посів і вирощування рослин, що містять наркотики, їх виробництво, виго­товлення, переробка, зберігання, перевезення, пересилка тощо).

Закінченим злочин є з моменту здійснення будь-якої вказаної дії.

Суб’єктивна сторона цього злочину передбачає наявність прямо­го умислу, поєднаного з метою продовження незаконного обігу нарко­тичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Суб’єкт цього злочину — будь-яка особа.

Частина 2 ст. 306 КК передбачає вчинення вказаних дій повторно або за попередньою змовою групою осіб, або у великих розмірах. Під великим розміром розуміють кошти, сума яких становить двісті та більше неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Інші кваліфікуючі ознаки розглядалися раніше при аналізі злочину, передбаченого ст. 305 КК.

 

Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст. 307 КК). Об’єктивна сторона злочину пе­редбачає незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут нар­котичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Для наявності складу злочину досить вчинення хоча б однієї із зазначених дій.

Під незаконним виробництвом слід розуміти виготовлення нарко­тичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів з використанням механізмів, промислових ліній і комплексів тощо. Причому виробни­цтво передбачає систематичну, постійну злочинну діяльність, що здійснюється, як правило, на професійній основі і з професійним об­ладнанням.

Незаконне виготовлення — це будь-які дії, внаслідок яких були отримані наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги. Під виготовлення підпадають і дії з переробки, рафінування (очищення) з метою підвищення їх концентрації або наркотичного ефекту. Відпо­відальність за ст. 307 КК настає незалежно від способу виготовлення (в домашніх чи лабораторних умовах, шляхом хімічних реакцій тощо), їх виду та кількості.

Закінченим злочин вважається з моменту фактичного отримання (виходу) наркотичних засобів або психотропних речовин.

Придбання — це отримання наркотичних засобів або психотропних речовин у самого виготівника або інших осіб (купівля, отримання в об­мін, у рахунок сплати боргу, як дарування або позика, а також при­власнення знайденого). Причому придбання може бути як відшкоду­вальним, так і безвідплатним.

Придбання є закінченим злочином з моменту фактичного отриман­ня наркотичних засобів або психотропних речовин.

Під зберіганням слід розуміти фактичне володіння наркотичними засобами або психотропними речовинами (при собі, у приміщенні, в тайнику чи інших місцях). Причому для кваліфікації вчиненого не має значення, чи є винний власником чи ні, здійснюється зберігання тимчасово або постійно, а також місце зберігання.

Зберігання може здійснюватися як таємно, так і відкрито. Під збе­рігання підпадає також носіння наркотичних засобів і психотропних речовин. Зберігання цих предметів є триваючим злочином. Він вважа­ється закінченим вже з моменту первинного фактичного володіння ними.

Перевезення — це переміщення наркотичного засобу або психо­тропної речовини з одного місця в інше будь-яким транспортним за­собом, по землі, воді або у повітрі. Перевізником може бути як сам власник, так і інші особи, в тому числі й ті, які діють за винагороду.

Пересилання здійснюється у вигляді відправлення багажем або поштою. Закінченим злочин вважається з моменту відправки неза­лежно від того, отримав адресат наркотичні засоби або психотропні речовини чи ні. Якщо ж особа була затримана при оформленні доку­ментів на відправку, то її дії належить кваліфікувати як замах на пере­силку (статті 15 і 307 КК).

Збут — це будь-яка форма передачі або реалізації наркотичних засо­бів або психотропних речовин, в результаті якої вони переходять у во­лодіння і розпорядження інших осіб (продаж, дарування, обмін, переда­ча і оплата в борг, і навіть введення ін’єкцій іншій особі тощо).

Збут вказаних речовин, поєднаний із схилянням до їх вживання, належить кваліфікувати за сукупністю злочинів, передбачених стаття­ми 307 і 315 КК.

Збут є закінченим злочином з моменту передачі наркотичного за­собу і психотропної речовини іншій особі незалежно від того, розпо­рядилася вона ним чи ні.

Суб’єктивна сторона цього злочину характеризується прямим умислом, що поєднується із спеціальною метою збуту наркотичних засобів або психотропних речовин.

У більшості випадків цей злочин вчиняється з корисливих мотивів і з корисливою метою.

Суб’єкт цього злочину — будь-яка особа.

Частина 2 ст. 307 КК передбачає відповідальність за ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 308-310, 312, 314, 315 і 317 цього Кодексу, або із залученням неповнолітнього, а також збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх ана­логів у місцях, що призначені для проведення навчальних, спортивних і культурних заходів, та в інших місцях масового перебування грома­дян, або збут чи передачу цих речовин у місця позбавлення волі, або якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речо­вини або їх аналоги у великих розмірах чи особливо небезпечні нар­котичні засоби або психотропні речовини.

Під повторністю злочинних діянь слід розуміти здійснення хоча б однієї із злочинних дій, вказаних у ст. 307 КК, незалежно від того, була чи не була особа судима за першу з них.

Для кваліфікації вчинення злочину особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 308-310, 312, 314, 315 і 317 КК, або із залученням неповнолітнього, не має значення, досяг чи не досяг неповнолітній віку кримінальної відповідальності. Якщо він досяг 16-річного віку, то підлягає відповідальності за ч. 1 ст. 307 КК.

Частина 3 ст. 307 КК передбачає відповідальність за дії, визначені у частинах 1 або 2 цієї статті, вчинені організованою групою, а також якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речо­вини або їх аналоги в особливо великих розмірах, або вчинені із за­лученням малолітнього або щодо малолітнього.

 

Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту (ст. 309 КК). Об’єктивна сторона цього злочину така сама, як і злочинів, відповідальність за які передбачена ст. 307 КК.

Суб’єктивна сторона цього злочину — прямий умисел та відсут­ність мети збуту, тобто подальшої передачі зазначених предметів або реалізації їх іншим особам.

Кваліфікуючі ознаки злочину такі самі, як і у ст. 307 КК.

Особа, яка добровільно звернулася до лікувального закладу і роз­почала лікування від наркоманії, звільняється від кримінальної відпо­відальності за дії, передбачені ч. 1 цієї статті.

 

Посів або вирощування снотворного маку чи конопель (ст. 310 КК). Предметом злочину є насіння або рослини снотворного маку в кількості від ста п’ятисот чи конопель від десяти до п’ятидесяти рос­лин. Посів або вирощування інших рослин, які містять наркотичні речовини, не утворить складу цього злочину.

З об ’єктивної сторони цей злочин полягає в незаконному посіві або вирощуванні вказаних сільськогосподарських культур.

Посів — це дії, спрямовані на висів насіння рослин або розсади без належного дозволу на будь-яких земельних ділянках, як спеціально підготовлених, так і порожніх. Злочин визнається закінченим з момен­ту внесення насіння або розсади в ґрунт незалежно від подальшого проростання чи зростання рослин, розміру площі.

Вирощування — це догляд (рихлення, прополювання, букетировка, прорідження, полив, підживлення тощо) за посівами і сходами з метою доведення їх до стадії дозрівання. Причому для наявності вказаного діяння не має значення, садив ці рослини сам винний, висіяні вони будь-ким іншим або є дикорослими.

Закінченим злочин вважається з моменту здійснення дій, спрямо­ваних на поліпшення зростання вказаних культур, незалежно від того, чи був вирощений або зібраний урожай з ділянок, що обробляються. На кваліфікацію злочину не впливають ні розмір площі, що засіяна чи обробляється, ні належність земельної ділянки.

Суб ’єктивна сторона цього злочину характеризується прямим умис­лом. Винний усвідомлює, що здійснює посів або вирощування рослин, що містять наркотики і заборонені до обробітку, і бажає цього.

Мотиви, якими керується особа, можуть бути різними і на кваліфі­кацію злочину не впливають. У більшості випадків вони мають корис­ливий характер. Якщо посів або вирощування вказаних рослин здій­снюється з метою виготовлення наркотичних засобів, збуту урожаю, то вчинене утворює собою приготування до злочинів, вказаних у ст. 307 або ст. 309 КК. У цих випадках відповідальність настає за сукупністю злочинів.

Суб ’єктом цього злочину може бути будь-яка особа.

У частині 2 ст. 310 КК встановлена відповідальність за незаконний посів або вирощування снотворного маку чи конопель особою, яка була засуджена за статтею 310, чи яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 307, 309, 311 і 317 КК, або вчинення зазначених дій за попередньою змовою групою осіб з метою збуту, а також неза­конний посів або незаконне вирощування снотворного маку в кількос­ті п’ятисот і більше рослин чи конопель у кількості п’ятдисяти і біль­ше рослин.

 

Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів (ст. 311 КК). Предметом цього злочину є прекурсори. Об ’єктивна сторона та ознаки, що станов­лять її зміст, аналогічні складу злочину, передбаченого ст. 307 КК.

Відмінна ознака, що стосується характеристики суб’єктивної сто­рони злочину, полягає в тому, що дії винний вчиняє з метою використан­ня для виробництва або незаконного виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин. Кваліфікуючі ознаки злочину розглядалися раніше при аналізі злочинів, передбачених статтями 305, 307 і 309.

Відповідно до ч. 4 ст. 311 КК особа, яка добровільно здала пре­курсори, що призначалися для виробництва або виготовлення нарко­тичних засобів чи психотропних речовин, і вказала джерело їх при­дбання або сприяла розкриттю злочинів, пов’язаних із незаконним обігом прекурсорів, наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, звільняється від кримінальної відповідальності за неза­конні їх виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, переве­зення, пересилання (ч. 1 цієї статті).

 

Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (ст. 320 КК). З об’єктивної сторони цей злочин полягає в порушенні встановлених правил посіву або вирощування снотворного маку чи конопель, а також порушенні правил виробництва, виготовлення, зберігання, обліку, від­пуску, розподілу, торгівлі, перевезення, пересилання чи використання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, призначених для виробництва чи виготовлення цих засобів або речовин.

Порядок обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і пре­курсорів регулюється Законом України «Про обіг в Україні наркотич­них засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 8 липня 1999 р.[7] Ці питання регламентуються Положенням про порядок здійснення діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 січня 1996 р. № 6[8]; наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18 грудня 1997 р. № 356[9]; наказом Мінпрому України від 19 червня 1997 р. № 104, яким затверджена Інструкція про порядок виробництва, зберігання, перевезення і реалізації прекурсорів[10].

Відповідно до встановленого порядку культивування снотворного маку (опійного та олійного) чи конопель може здійснюватися тільки на підставах і в обсягах, передбачених державним замовленням. Ці питання вирішуються Мінагропромом, іншими органами, уповнова­женими Кабінетом Міністрів України. Дозвіл на заняття такою діяль­ністю дається на підставі ліцензії чи дозволу, що видаються уповно­важеними органами виконавчої влади.

Із суб’єктивної сторони цей злочин може бути вчинений як умис­но, так і через необережність.

Суб’єкт цього злочину — особа, уповноважена додержуватися встановлених правил посіву або вирощування снотворного маку чи конопель, а також виробництва, виготовлення, зберігання, обліку, від­пуску, розподілу, торгівлі, перевезення, пересилання чи використання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекур­сорів.

Частина 2 ст. 320 КК передбачає відповідальність за вчинення вказаних дій повторно або якщо вони спричинили нестачу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів у великих розмірах, або призвели до викрадення, привласнення, вимагання нар­котичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів, або заволодінню ними шляхом шахрайства чи зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Характеристика цих кваліфікуючих ознак розглядалася при висвіт­ленні складів злочинів, передбачених статтями 305, 307, 312 і 313 КК.

 

Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезен­ня, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних і силь­нодіючих речовин (ст. 321 КК). З об’єктивної сторони цей злочин полягає у незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, пере­везенні, пересиланні або зберіганні з метою збуту, збуті отруйних або сильнодіючих речовин, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, здійснення таких дій щодо обладнання, призначеного для виробництва чи виготовлення отруйних або сильнодіючих речовин, без спеціального на те дозволу.

Предметом цього злочину є отруйні і сильнодіючі речовини, а та­кож обладнання, призначене для їх виробництва чи виготовлення.

Інші ознаки складу злочину, зазначені у ст. 321 КК, аналогічні зло­чину, передбаченому ст. 307 КК.