ОСОБЛИВА ЧАСТИНА Розділ І СУБ'ЄКТИ ГОСПОДАРЮВАННЯ Глава 11. Загальні засади, поняття і види суб'єктів господарювання - Страница 2
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
Хозяйственное право - М.К. Галянтич Господарське право України

 

11.2. Загальні умови створення і державної реєстрації суб'єктів господарювання

Суб'єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) ор­гану, а у спеціально передбачених законодавством випадках та­кож за рішенням інших органів, організацій і громадян шляхом заснування нового, реорганізації (злиття, приєднання, виокрем­лення, поділу, перетворення) діючого (діючих) суб'єкта (суб'єк­тів) господарювання з додержанням вимог законодавства.

Суб'єкти господарювання можуть утворюватися шляхом при­мусового поділу (виокремлення) діючого суб'єкта господарюван­ня за розпорядженням антимонопольних органів відповідно до антимонопольно-конкурентного законодавства України.

Створення суб'єктів господарювання здійснюється з додержан­ням вимог антимонопольно-конкурентного законодавства (ст. 56 ГКУ).

Установчі документи суб'єкта господарювання

Установчими документами суб'єкта господарювання є рішен­ня про його утворення або засновницький договір, а в передбаче­них законом випадках — статут (положення) суб'єкта господарю­вання.

В установчих документах повинні зазначатись найменування та місцезнаходження суб'єкта господарювання, мета і предмет господарської діяльності, склад і компетенція його органів управ­ління, порядок прийняття ними рішень, а також порядок форму­вання майна, розподілу прибутків та збитків, умови його реорга­нізації та ліквідації, якщо інше не передбачено законом.

У засновницькому договорі засновники зобов'язуються утво­рити суб'єкт господарювання, визначають порядок спільної діяль­ності щодо його утворення, умови передання йому свого майна, порядок розподілу прибутків і збитків, управління діяльністю суб'єкта господарювання та участі в ньому засновників, порядок вибуття та входження нових засновників, інші передбачені зако­ном умови діяльності суб'єкта господарювання, а також порядок його реорганізації та ліквідації відповідно до закону.

Статут суб'єкта господарювання повинен містити відомості про його найменування і місцезнаходження, мету і предмет діяль­ності, розмір і порядок утворення статутного та інших фондів, порядок розподілу прибутків і збитків, відомості про органи управ­ління і контролю, їх компетенцію, умови реорганізації та лікві­дації суб'єкта господарювання, а також інші передбачені законо­давством відомості, пов'язані з особливостями організаційної фор­ми суб'єкта господарювання. Статут може містити й інші відо­мості, що не суперечать законодавству.

Статутом (положенням) визначається господарська компетен­ція органів державної влади, органів місцевого самоврядування чи інших суб'єктів у випадках, визначених законом.

Статут (положення) затверджується власником майна (зас­новником) суб'єкта господарювання чи його представниками, органами або іншими суб'єктами відповідно до закону (ст. 57 ГКУ).

Державна реєстрація суб'єкта господарювання

Відповідно до ст. 4 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців" державна реєст­рація юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців — це за­свідчення факту створення або припинення юридичної особи, за­свідчення факту набуття або позбавлення фізичної особи статусу підприємця, а також вчинення інших передбачених законом реєст­раційних дій шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру1.

Порядок державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців такий:

•   перевірка комплектності документів, які подаються держав­ному реєстратору, і повноти відомостей, вказаних у реєстра­ційній картці;

•   перевірка документів, які подаються державному реєстрато­ру, на відсутність підстав для відмови у державній реєстрації;

•   внесення відомостей про юридичну особу або фізичну особу — підприємця до Єдиного державного реєстру;

•   оформлення і видача свідоцтва про державну реєстрацію, а також виписки з Єдиного державного реєстру.

Зміни до установчих документів юридичної особи, а також прізвища та/або імені та/або по батькові (далі — імені) або міс­ця проживання фізичної особи — підприємця підлягають обов'яз­ковій державній реєстрації шляхом внесення відповідних змін до записів Єдиного державного реєстру у встановленому законом порядку.

Відокремлені підрозділи юридичної особи не підлягають дер­жавній реєстрації.

Представництва, філії іноземних компаній в Україні підля­гають акредитації на території України в установленому законом порядку.

Суб'єкт господарювання підлягає державній реєстрації, крім випадків, встановлених ГКУ.

1 Єдиний державний реєстр створюється з метою забезпечення органів дер­жавної влади, а також учасників цивільного обороту достовірною інфор­мацією про юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців з Єдиного державного реєстру (ст. 16 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців")

Державна реєстрація суб'єктів господарювання здійснюється у виконавчому комітеті міської, районної в місті ради або в район­ній державній адміністрації за місцезнаходженням або місцем проживання суб'єкта, якщо інше не передбачено законом. Відпо­відно до ст. 29 Закону України "Про державну реєстрацію юридич­них осіб та фізичних осіб — підприємців" з метою здійснення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи засновники (учасники) або уповноважений ними орган чи особа повинні подати реєстратору особисто (або надіслати рекомен­дованим листом з описом вкладення) такі документи:

•   заповнену реєстраційну картку на здійснення державної реєст­рації змін до установчих документів юридичної особи;

•   нотаріально посвідчену копію рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким за­тверджено зміни до установчих документів;

•   оригінал установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію;

•   два примірники змін до установчих документів юридичної особи та два примірники установчих документів у новій редак­ції або два примірники установчих документів у новій редак­ції;

•   документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за здійснення державної реєстрації змін до установчих документів.

У разі внесення до статуту змін, пов'язаних зі зменшенням статутного фонду (статутного або складеного капіталу) юридич­ної особи, крім зазначених документів додатково подається до­кумент, що підтверджує внесення плати за публікацію у спеціалі­зованому друкованому засобі масової інформації відповідного по­відомлення.

У разі внесення до установчих документів змін, пов'язаних зі зміною складу засновників (учасників) юридичної особи, крім зазначених документів додатково подається або копія рішення про вихід юридичної особи зі складу засновників (учасників), завірена в установленому порядку, або нотаріально посвідчена копія заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасни­ків), або нотаріально посвідчений документ про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юри­дичної особи.

У разі внесення до установчих документів змін, пов'язаних зі зміною складу засновників (учасників) юридичної особи на під­ставі факту смерті фізичної особи — засновника (учасника) та відмови інших засновників (учасників) у прийнятті спадкоємця (спадкоємців) померлого до складу засновників, крім зазначених документів додатково подається нотаріально посвідчена копія свідоцтва про смерть фізичної особи або відповідна довідка орга­ну реєстрації актів громадянського стану чи судове рішення про оголошення громадянина померлим.

У разі внесення до установчих документів змін, пов'язаних зі зміною найменування або місцезнаходження юридичної особи, крім зазначених документів додатково подається свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи.

У разі внесення до установчих документів змін, пов'язаних зі зміною мети діяльності установи, крім зазначених документів додатково подається копія відповідного судового рішення.

Державному реєстратору забороняється вимагати від юридич­ної особи документи для здійснення державної реєстрації змін до установчих документів, якщо вони не передбачені законом.

Якщо документи для здійснення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи подаються засновником (учасником) юридичної особи або особою, уповноваженою заснов­никами (учасниками), особисто, то державному реєстратору до­датково подаються паспорт і документ, що засвідчує його (її) повноваження.

Документи для здійснення державної реєстрації змін до уста­новчих документів юридичної особи приймаються за описом, копія якого в день надходження документів видається (надсилається рекомендованим листом) засновникам (учасникам) юридичної особи або уповноваженій ними особі з відміткою про дату надходжен­ня документів.

Дата надходження документів для державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи вноситься до журна­лу обліку реєстраційних дій.

Про залишення документів, поданих для державної реєстра­ції змін до установчих документів юридичної особи, без розгляду засновникам (учасникам) юридичної особи або уповноваженій ними особі не пізніше наступного робочого дня з дати їх надхо­дження державним реєстратором видаються (надсилається ре­комендованим листом з описом вкладення) відповідне пові­домлення із зазначенням підстав залишення документів без роз­гляду та документи, що подавалися для державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, відповідно до опису.

Залишення документів, які подавалися для державної реєстра­ції змін до установчих документів юридичної особи, без розгляду не перешкоджає засновникам (учасникам) юридичної особи або уповноваженій ними особі повторному зверненню до державного реєстратора в загальному порядку після усунення причин, що були підставою для залишення цих документів без розгляду.

Державний реєстратор має право залишити без розгляду доку­менти, які подані для державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, у таких випадках:

•   якщо документи подані за неналежним місцем здійснення дер­жавної реєстрації;

•   документи не відповідають встановленим вимогам;

•   документи подані не в повному обсязі;

•   документи подані з порушенням законодавчо встановленого строку.

Державна реєстрація змін до установчих документів юридич­ної особи здійснюється за процедурами, передбаченими законо­давством для державної реєстрації юридичної особи.

Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня з дати здіснення державної реєстрації змін до установчих докумен­тів юридичної особи повинен видати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) засновникам (учасникам) юридич­ної особи або уповноваженому ними органу один примірник ори­гіналу установчих документів у новій редакції, один примірник оригіналу установчих документів у старій редакції з відмітками державного реєстратора про державну реєстрацію змін до установ­чих документів і передати відповідним органам статистики, дер­жавної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування повідомлення про державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного держав­ного реєстру й відомості з реєстраційної картки на здійснення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.

У разі здійснення державної реєстрації змін до установчих документів, пов'язаних зі зміною найменування або місцезнахо­дження юридичної особи, державний реєстратор крім передбачених документів додатково повинен видати (надіслати рекомендова­ним листом) засновникам (учасникам) юридичної особи або упов­новаженому ними органу нове свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи та свідоцтво, яке було замінено, з відміткою про видачу нового свідоцтва.

При створенні у процесі приватизації та/або корпоратизації відкритих акціонерних товариств повинен бути поданий також звіт про наслідки підписки на акції, затверджений Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Громадяни, які мають намір здійснювати підприємницьку діяль­ність без створення юридичної особи, подають реєстраційну карт­ку встановленого зразка, що є водночас заявою про державну реєстрацію, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного но­мера громадянина — платника податків та інших обов'язкових платежів і документ, що засвідчує внесення плати за державну реєстрацію.

Власник (засновник) або уповноважені ним органи відпові­дальні за невідповідність вимогам законодавства та недостовірність документів, що подаються для реєстрації.

Особливості створення суб'єктів господарювання за Цивіль­ним і Господарським кодексами України наведено в табл. 1.

Таблиця 1

 

Створені суб'єкти  господарювання

відповідно до  Цивільного кодексу України (ЦКУ)

відповідно до Господарського кодексу України

Відповідно до ст.  89 ЦКУ юридична особа підлягає дер­жавній реєстрації в порядку, встановленому законом.  Дані державної  реєстрації  включа­ються до державного реєстру, відкритого до загального озна­йомлення.

Порушення встановленого законом порядку створення юри­дичної особи або невідповід­ність її установчих документів закону є підставою для відмови в державній реєстрації юридич­ної особи.

Відмова в державній реєст­рації з інших мотивів заборо­няється.

Відмова в державній реєст­рації, а також зволікання з нею можуть бути оскаржені до суду.

До Єдиного державного ре­єстру вносяться відомості про організаційно-правову форму юридичної особи, її наймену­вання, місце знаходження, ор­гани управління, філії та предс­тавництва, мету установи, а також інші відомості, встанов­лені законом

Відповідно до ст. 58 ГКУ державна реєстрація суб'єктів господарювання здійснюється у виконавчому комітеті місь­кої, районної в місті ради або в район­ній державній адміністрації за місцезна­ходженням або місцем проживання су­б'єкта, якщо інше не передбачено зако­ном.

Державна реєстрація суб'єктів госпо-дарювайня здійснюється у строк не піз­ніше десяти днів з дня подання зазна­чених документів. Реєструючий орган зо­бов'язаний протягом цього строку вида­ти суб'єкту господарювання свідоцтво про його державну реєстрацію.

Свідоцтво про державну реєстрацію су­б'єкта господарювання та копія докумен­та, що підтверджує взяття його на облік в органах державної податкової служби, є підставою для відкриття рахунків в установах банків.

Відомості про державну реєстрацію су­б'єкта господарювання включаються до Єдиного державного реєстру, відкритого для загального ознайомлення.

Порушення встановленого законом по­рядку створення суб'єкта господарюван­ня або недостовірність чи невідповід­ність вимогам законодавства документів, що подаються для його реєстрації, є під­ставою для відмови в державній реєст­рації суб'єкта господарювання. Відмова в реєстрації суб'єкта господарювання з інших мотивів забороняється.

Відмову в державній реєстрації суб'єк­та господарювання може бути оскарже­но в судовому порядку.

Діяльність незареєстрованого суб'єкта господарювання, який підлягає держав­ній реєстрації, забороняється. Одержані таким суб'єктом доходи стягуються до Державного бюджету України у встанов­леному законом порядку

Перереєстрація суб'єкта господарювання здійснюється в разі зміни форми власності, на якій засновано суб'єкт, або організацій­ної форми господарювання чи найменування суб'єкта господарю­вання і здійснюється в порядку, встановленому для його реєст­рації.

Скасування (припинення) державної реєстрації суб'єкта гос­подарювання здійснюється за його особистою заявою, а також на підставі рішення суду в разі визнання установчих документів недійсними або такими, що суперечать законодавству, або здійс­нення діяльності, що суперечить закону чи установчим докумен­там, або в інших передбачених законом випадках.

Скасування державної реєстрації припиняє господарську діяль­ність і є підставою для здійснення заходів щодо ліквідації су­б'єкта господарювання.

Законодавством України можуть передбачатися спеціальні правила державної реєстрації окремих організаційних форм гос­подарювання .

Суб'єкти господарювання господарські організації — юридич­ні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до ГКУ, а також інші юридичні особи, які здійснюють госпо­дарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку, мають право відкривати філії (відділення), представ­ництва без створення юридичної особи. Відкриття вказаних під­розділів, як зазначалося, не потребує їх реєстрації. Суб'єкт гос­подарювання лише повідомляє про їх відкриття реєструючий ор­ган шляхом внесення додаткової інформації у свою реєстраційну картку.