Розділ 4. Правове регулювання фінансового контролю в Україні - § 4. Органи, що здійснюють фінансовий контроль
Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 
Финансовое право - Фінансове право (за ред. М.П. Кучерявенка)

 

§ 4. Органи, що здійснюють фінансовий контроль


У здійсненні фінансового контролю задіяна ціла система органів, наділених відповідною компетенцією (їх формування в Україні ще не завершене). Різноманіття і багатовекторність даних органів вимагають їх класифікації.

Підстави класифікації таких органів можуть бути різними.

Залежно від рівня органів контролю:

а) загальнодержавні:

-   верховна Рада України;

-   Президент України;

-   Кабінет Міністрів України;

б) органи місцевого самоврядування.

Залежно від інститутів:

-   податкові органи;

-   контрольно-ревізійні органи;

-   органи державного казначейства;

-   фінансово-кредитні установи тощо.

Залежно від компетенції органів:

-    загальної компетенції (для яких здійснення фінансового конт­ролю не є основною діяльністю);

-    спеціальної компетенції (спеціально створені для діяльності у сфері фінансового контролю).

Розглянемо більш докладно найбільш важливі органи фінансового контролю.

Відповідно до ст. 85 Конституції України Верховна Рада України здійснює фінансовий контроль при затвердженні Державного бюдже­ту і внесенні змін у нього, при його виконанні, ухваленні рішення по звіту про його виконання. Дуже важливий також парламентський  контроль за використанням Україною кредитів, отриманих від інозем­них держав, банків і міжнародних фінансових організацій і не перед­бачених Державним бюджетом України.

Слід зазначити, що фінансовий контроль Верховна Рада України здійснює також і через свої комітети і тимчасові спеціальні комісії. До їх компетенції входить законопроектна робота, підготовка і попередній розгляд питань, що віднесені до повноважень Верховної Ради України. Природно, що основне навантаження в здійсненні фінансового конт­ролю припадає на спеціалізовані комітети Верховної Ради України — Комітет з питань бюджету і Комітет з питань фінансів і банківської діяльності.

Контроль за використанням коштів Державного бюджету України від імені Верховної Ради України здійснює Рахункова палата (постій­но діючий орган контролю, що створюється Верховною Радою Украї­ни, підпорядкований і підзвітний їй). її діяльність регулюється Законом України від 11 липня 1996 р. «Про Рахункову палату». До завдань Ра­хункової палати слід віднести:

-    організацію і здійснення контролю за своєчасністю виконання видаткової частини Державного бюджету України, використанням бюджетних коштів;

-   здійснення контролю за створенням і погашенням внутрішнього і зовнішнього боргу України, визначення ефективності і доцільності витрат державного бюджету, валютних і кредитно-фінансових ресурсів;

-    контроль за фінансуванням загальнодержавних програм еконо­мічного, науково-технічного, соціального і національно-культурного розвитку охорони навколишнього середовища;

-   контроль за дотриманням законності при наданні Україною кре­дитів і економічної допомоги іноземним державам, міжнародним ор­ганізаціям, передбачених у Державному бюджеті України;

-   контроль за законністю і своєчасністю руху коштів Державного бюджету України і коштів в установах Національного банку України й уповноважених банків;

-    аналіз установлених відхилень від показників Державного бю­джету України і підготовка пропозицій з їх усунення, а також з удо­сконалення бюджетного процесу в цілому.

Кабінет Міністрів України, будучи вищим органом виконавчої влади, керує державними фінансами і здійснює загальний фінансовий контроль. Кабінет Міністрів розробляє і здійснює загальнодержавні програми економічного, науково-технічного, соціального і культурно­го розвитку країни; розробляє проект закону про Державний бюджет України і забезпечує його виконання після затвердження, направляє у Верховну Раду звіт про виконання Держбюджету; здійснює і коор­динує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади; забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної і податкової політики.

Міністерство фінансів України є центральним спеціалізованим органом державної виконавчої влади з керування і контролю за фінан­сами. Воно здійснює контроль за складанням проекту і виконанням Державного бюджету, за дотриманням банками правил касового ви­конання Держбюджету по доходах, установлює порядок ведення бух­галтерського обліку і складання звітності про виконання бюджетів, кошторисів витрат бюджетних установ, координує відомчий фінансо­вий контроль. Крім того, міністерство фінансів контролює: схоронність і ефективність використання державного майна, закріпленого за під­приємствами; випуск і оборот цінних паперів, видає дозволи на здій­снення цієї діяльності; веде загальний реєстр випуску цінних паперів в Україні.

У системі Міністерства фінансів діють такі спеціальні контрольні служби, як Державне казначейство і Головне контрольно-ревізійне управління.

Державне казначейство як орган фінансового контролю здійснює контроль за організацією виконання Державного бюджету України і за надходженням і використанням коштів державних позабюджетних фон­дів і позабюджетних коштів установ і організацій, що утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України. Крім того, Державне казначейство веде облік касового виконання Державного бюджету Укра­їни, складає звіт про стан виконання Державного бюджету України.

До основних завдань Головного контрольно-ревізійного управління віднесені: підготовка пропозицій по формуванню державної політики у сфері державного фінансового контролю і забезпечення реалізації даної політики в діяльності міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, бюджет­них установ, підприємств і організацій, що отримують кошти з бюдже­тів чи державних цільових фондів.

Контрольно-ревізійні органи проводять ревізії і перевірки фінан­сової діяльності по використанню коштів, матеріальних цінностей і їх збереженню, стану достовірності бухгалтерського обліку і фінансової звітності; проводить ревізії і перевірки використання і збереження державного і комунального майна (у тому числі майна, переданого в користування); проводить перевірки використання бюджетних коштів і коштів державних цільових фондів; належного виконання державних контрактів, проавансованих за рахунок бюджетних коштів.

Національний банк України в системі органів фінансового конт­ролю займає особливе місце. Чинним законодавством на нього покла­дене здійснення банківського регулювання і нагляду; здійснення сер­тифікації аудиторів, що проводять аудиторські перевірки банків; орга­нізація і здійснення валютного контролю за банками та іншими фінан­совими установами; аналіз стану грошово-кредитних, фінансових, цінових і валютних відносин