Печать
PDF

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА ГЛАВА 16 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ - Страница 7

Posted in Аграрное право - М.В. Шульга Земельне право України

§ 7. Відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва

Земельний кодекс України 2001 р. істотно змінив регла­ментацію відносин з відшкодування збитків і втрат у сфері сільськогосподарського землевикористання порівняно з Зе­мельним кодексом УРСР. Якщо раніше правовими підстава­ми для відшкодування збитків було виникнення їх внаслідок вилучення земельних ділянок для державних або громад­ських потреб чи тимчасове їх заняття, а самі збитки мали відшкодовуватись землекористувачам, то нині ці підстави дуже урізноманітнилися, а збитки відшкодовуються власни­кам земель та землекористувачам, переважно орендарям. За новим земельним законодавством, збитки і втрати відшкодо­вуються не лише за правомірні дії, а й за правопорушення, переважно земельно-екологічного характеру.

Правовий інститут відшкодування збитків і втрат перед­бачений законодавством лише стосовно земель сільськогос­подарського (щодо втрат — і лісового) землекористування. Це ще раз свідчить про офіційне визнання особливої цінності зе­мель сільськогосподарського призначення (у першу чергу — ґрунтів) та потреб їх посиленої правової охорони.

Норми глав 24 та 36 ЗК України 2001 р. є одним з проявів істотної їх екологізацїї.

Чинний Земельний кодекс чітко не розрізняє поняття збитків і втрат. Проте, можна говорити про різницю суб'єктів, яким відшкодовуються збитки і втрати.

Відповідно до глави 24 ЗК України збитки відшкодовують­ся власникам землі і землекористувачам, зокрема, оренда­рям. А зі ст. 209 ЗК України можна зробити висновок про те, що втрати відшкодовуються відповідним місцевим радам, ос­кільки їх суми зараховуються на їх спеціальні рахунки.

Крім того, враховуючи усталений досвід розмежування збитків і втрат, а також нормативно-правові акти про по­рядок їх відшкодування можна дійти висновку про те, що під збитками, завданими власникам земель і землекорис­тувачам слід розуміти суми коштів на відшкодування не стільки пошкодження самих земель (ґрунтів), а тих нега­тивних наслідків, які спричинилися внаслідок вчинення певний дій, що унеможливлюють їх подальше цільове ви­користання.

Збитки значною мірою мають майновий характер, хоч і особливий, оскільки йдеться про збитки у сфері сільськогос­подарських земельних відносин. Втрати ж передбачають не­гативні наслідки для самих сільськогосподарських угідь, як основного засобу виробництва: втрату ґрунтів, ріллі — най­ціннішої складової земель сільськогосподарського призна­чення. Отже, втрати сільськогосподарського (і лісогосподар­ського) виробництва означають значні екологічні й еконо­мічні наслідки не лише для землекористувачів, а й для всьо­го земельного фонду України. При цьому неодержані доходи можуть у кілька разів перевищувати дійсні прямі збитки. Втрати сільськогосподарського (і лісогосподарського) вироб­ництва означають, насамперед, втрату самих сільськогоспо­дарських (лісогосподарських) угідь як таких, а також лісових земель та чагарників. До цих втрат відносять також втрати, завдані обмеженням у землекористуванні та погіршенням якості земель.

У зв'язку з істотною різницею понять збитків і втрат (що слід чітко позначити в самому Земельному кодексі) останні компен­суються незалежно від відшкодування збитків (ст. 207 ЗК).

Правові умови та підстави відшкодування втрат сільсько­господарського і лісогосподарського виробництва закріплено у ст. 207 ЗК України. Втрати означають: а) втрати сільсько­господарських угідь; б) втрати лісових земель та чагарників; в) втрати, завдані обмеженням у землекористуванні; г) втра­ти, завдані погіршенням земель.

Головним компонентом втрат є сільськогосподарські угіддя, у першу чергу, рілля (ґрунти) як найцінніша складо­ва земель сільськогосподарського призначення. До першої категорії втрат також належать також лісові землі та такі об'єкти, як багаторічні насадження, перелоги, сіножаті, пасовища (точніше — землі під ними). Якщо якийсь із пере­лічених об'єктів вилучається (викуповується) для потреб, не пов'язаних із сільськогосподарським і лісогосподарським виробництвом, то виникає обов'язок відшкодування завда­них цим втрат.

Відчуження земельної ділянки у власників і землекорис­тувачів (припинення їх прав на ці ділянки) може відбуватися переважно з мотивів суспільної необхідності та для суспіль­них потреб. Цей юридичний факт є підставою для відшкоду­вання завданих втрат. Важливо зазначити, що у даному разі не йдеться про правопорушення, а отже відшкодування втрат не має характеру юридичної санкції.

У даному разі втрати відшкодовують ті особи (переважно юридичні, а також фізичні), на користь яких здійснено вилу­чення чи викуп земель.

Другою підставою, за наявності якої виникає обов'язок від­шкодування втрат, є обмеження прав власників землі і земле­користувачів, у тому числі орендарів, або погіршення якості угідь внаслідок негативного впливу, спричиненого діяльністю громадян, юридичних осіб, органів місцевого самоврядуван­ня або держави. У цьому разі може йтися як про правомірні дії, так і про правопорушення, які є підставами для відшкоду­вання втрат, завданих власникам і землекористувачам.

Що стосується втрат, завданих у зв'язку «з виключенням сільськогосподарських угідь, лісових земель і чагарників із господарського обігу внаслідок встановлення охоронних, са­нітарних та інших захисних зон» (п. З ст. 207 ЗК), то вони під­падають під першу умову (підставу) для відшкодування втрат. Згідно з Земельним кодексом України конкретний поря­док визначення сум втрат сільськогосподарського виробниц­тва (нормативи втрат) встановлює Кабінет Міністрів Украї­ни. Нині з цього приводу діє постанова Кабінету Міністрів Ук­раїни «Про розміри та порядок визначення втрат сільсько­господарського і лісогосподарського виробництва, які підля­гають відшкодуванню» від 17 листопада 1997 р. № 1279, яка потребує приведення її у відповідність до ЗК України 2001 р. Земельним кодексом України в певних випадках передба­чено звільнення від відшкодування втрат сільськогосподар­ського та лісогосподарського виробництва. Стаття 208 дає досить широкий, але вичерпний перелік тих випадків, коли передбачається це звільнення. Зокрема, громадяни і юри­дичні особи звільняються від відшкодування зазначених втрат у разі використання земельних ділянок для будівниц­тва шкіл, дошкільних закладів, державних об'єктів охорони здоров'я, культури, фізкультури та спорту, соціального забез­печення, державних об'єктів дорожнього будівництва, куль­тових споруд, кладовищ тощо. Крім того, громадяни та юри­дичні особи не відшкодовують втрати при будівництві меліо­ративних та ґрунтоохоронних споруд, видобуванні торфу за умови повернення земельних ділянок у стані, придатному Для попереднього використання тощо. Без відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського вироб­ництва здійснюється внутрішньогосподарське будівництво сільськогосподарськими або лісогосподарськими підприємс­твами, а також громадянами.

Кошти, які надходять у порядку відшкодування втрат сіль­ськогосподарського і лісогосподарського виробництва (ст. 209 ЗК) мають цільове призначення, їх використання залежить від умови відшкодування втрат. Відшкодовуються втрати, зу­мовлені вилученням сільськогосподарських угідь, лісових зе­мель та чагарників у грошово-компенсаційній формі. Норма­тивні суми коштів зараховуються на спеціальні рахунки від­повідних місцевих рад. Це має бути окремий спеціальний ра­хунок, кошти якого зараховуються до місцевого бюджету.

Кошти, які надходять у порядку відшкодування втрат сіль­ськогосподарського і лісогосподарського виробництва, вико­ристовуються, згідно зі ст. 209 ЗК України виключно на осво­єння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних сільськогосподарських угідь, охорону земель. Використання цих коштів на інші цілі не до­пускається. Суми цих коштів не оподатковуються.

Земельний кодекс України 2001 р. не визначає порядку використання коштів, які повинні надходити для відшкоду­вання втрат, одержаних за інших умов їх настання (спричи­нених обмеженням прав власників земель і землекористува­чів, погіршенням земель тощо). Це питання нині регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. №1279.