Печать
PDF

Глава 10. Організація роботи місцевих державних адміністрацій

Posted in Право - Держ. буд. і місц. самоврядування (Серьогіна)

Глава 10. Організація роботи місцевих державних адміністрацій

 


§ 1. Основи організації і діяльності місцевих державних адміністрацій

§ 2. Система, порядок утворення і будова місцевих державних  адміністрацій

§ 3. Функції та компетенція місцевих державних адміністрацій

§ 4. Голова місцевої державної адміністрації та його заступники, їх повноваження й організація роботи

§ 5. Форми і методи діяльності місцевих державних  адміністрацій

§ 6. Відділи, управління та інші органи місцевої державної  адміністрації, її апарат, організація їх роботи


 

§ 1. Основи організації і діяльності місцевих державних адміністрацій


Відповідно до ст. 1 Закону «Про місцеві державні адміністрації» місцева державна адміністрація є місцевим органом виконавчої влади і входить до системи органів державної виконавчої влади. Вона є єди­ноначальним органом загальної компетенції, який у межах своїх повно­важень здійснює виконавчу владу на території відповідної адміні­стративно-територіальної одиниці та реалізує повноваження, делего­вані їй відповідною місцевою радою.

Територіальною основою діяльності місцевих державних адміні­страцій є територія області, району, міст Києва та Севастополя.

Правову основу організації та діяльності цих органів становлять норми Конституції України, законів «Про місцеві державні адміністра­ції», «Про державну службу», Типового регламенту місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.1999 р. № 2263 (зі змінами); постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2007 р. № 996 «Про затвердження рекомендаційних переліків управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місце­вих державних адміністрацій» (зі змінами), від 03.09.2008 р. № 791 «Про затвердження рекомендаційних переліків управлінь, відділів та інших структурних підрозділів Київської міської та районної у м. Ки­єві державних адміністрацій» (зі змінами), від 02.10.2003 р. № 1569 «Про затвердження загального положення про колегію центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації» (зі зміна­ми) та інших нормативних актів.

Місцеві держадміністрації є юридичними особами, мають печатки

із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням і рахунки в установах банків України. Вони фінансуються в повному обсязі з Державного бюджету України. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників й витрати на утримання місцевих держадміністрацій та їх апаратів встановлюються Кабінетом Міністрів України. В управлінні місцевих держадміністрацій перебувають об’єкти дер­жавної власності, передані їм в установленому порядку. У разі делегу­вання держадміністраціям районними чи обласними радами відповід­них повноважень в їх управлінні можуть перебувати об’ єкти спільної власності територіальних громад.