Печать
PDF

Розділ VІІІ Об’єктивна сторона злочину - § 5. Місце, час, обстановка, спосіб та засоби вчинення злочину

Posted in Уголовное право - Кримінальне право України Загальна частина

§ 5. Місце, час, обстановка, спосіб та засоби вчинення злочину

1. Для характеристики об’єктивної сторони злочину важливе зна­чення мають такі його ознаки, як місце, час, обстановка, спосіб і засо­би вчинення злочину. Як уже зазначалося, вони виступають її факуль­тативними ознаками. Однак у деяких статтях Особливої частини КК ці ознаки прямо зазначені (описані) і тому набувають у даному разі значення обов’язкових. Відсутність у цих випадках якої-небудь ознаки свідчить про відсутність об’єктивної сторони злочину й, отже, складу злочину як підстави кримінальної відповідальності.

2. Місце вчинення злочину — це певна територія або інше місце, де відбувається суспільно небезпечне діяння і настають його суспіль­но небезпечні наслідки. В Особливій частині КК місце вчинення зло­чину в одних випадках визначається як територія України (статті 268, 334), повітряний простір (ст. 282), економічна зона України (ст. 243); у других воно використовується як географічне поняття, наприклад море, внутрішні морські і територіальні води (ст. 243), атмосферне повітря (ст. 241), водні об’єкти (ст. 242), вода (ст. 242), земля (ст. 239), надра (ст. 240), континентальний шельф (ст. 244) тощо; у третіх під ним розуміють певну територію, на якій людина проживає чи займа­ється виробничою або іншою діяльністю, наприклад житло, інше при­міщення чи сховище (статті 185, 186, 187), річкове, морське або пові­тряне судно (ст. 278), транспортні комунікації (ст. 279), вибухонебез­печні підприємства, вибухонебезпечні цехи (ст. 273) тощо. Іноді це місце, де відбуваються певні події чи певні дії виняткового характеру, наприклад поле бою (статті 429, 432), район бойових дій (ст. 433). У деяких складах місце вчинення злочину визначається як територія, на яку поширюється чітко визначений правовий режим, наприклад державний кордон України (ст. 331), митний кордон України (ст. 201), заповідники, території та об’єкти природно-заповідного фонду (при незаконному полюванні — ст. 248), місця обмеження волі (ст. 390), місця позбавлення волі (ст. 393), виправні установи (статті 391, 392), спеціалізовані лікувальні заклади (ст. 394) та ін.

У деяких випадках місце вчинення злочину виступає як кваліфіку­юча ознака. Це, наприклад, розбій, вчинюваний щодо населення в ра­йоні воєнних дій (ч. 2 ст. 433 КК).

3. Час учинення злочину — це певний відрізок (проміжок) часу, протягом якого відбувається суспільно небезпечне діяння і настають суспільно небезпечні наслідки. У статтях Особливої частини КК час учинення злочину як ознака об’єктивної сторони описується дуже рідко. Разом з тим встановлення часу вчинення злочину в кожній спра­ві має важливе значення для вирішення питання про чинність закону в часі (статті 4, 5).

4. Обстановка вчинення злочину — це конкретні об ’єктивно- предметні умови, в яких вчиняється злочин. В одних випадках обста­новка вказує на ті умови, в яких відбувається діяння, наприклад учи­нення військового злочину в бойовій обстановці (ч. 3 ст. 402, ч. 3 ст. 403, ч. 3 ст. 404 КК), злочинні дії військовослужбовця, що перебуває в по­лоні (ст. 431 КК), неповідомлення капітаном назви свого судна при зіткненні суден (ст. 285 КК); в інших же — обстановка вказує на умо­ви, в яких перебуває потерпілий, наприклад залишення в небезпеці (ст. 135 КК), ненадання допомоги особі, що перебуває в небезпечному для життя стані (ст. 136 КК), погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок (ст. 350 КК). Обстановка вчинення злочину іноді істотно підвищує ступінь суспільної небезпечності вчиненого діяння і виступає як кваліфікуюча ознака (наприклад, військовий злочин у бойовій обстановці). В інших випадках вона створює привілейований склад злочину. Це вбивство або нанесення тяжких тілесних ушкоджень при перевищенні меж необ­хідної оборони (статті 118, 124), де обстановка — посягання з боку того, хто посягає, — визначає необхідність захисту від суспільно не­безпечного посягання.

В усіх зазначених випадках обстановка вчинення злочину є обо­в’язковою ознакою об’єктивної сторони.

5.  Спосіб учинення злочину як ознака об’єктивної сторони злочину розглянуто у § 2 цього розділу. Зазначимо лише, що спосіб виступає як обов’язкова ознака складу злочину у випадках, коли він:

а) прямо зазначений у законі, наприклад насильство, небезпечне для життя чи здоров’ я особи, яка зазнала нападу, або погроза застосу­вання такого насильства у складі розбою (ст. 187), обман чи зловжи­вання довірою у складі шахрайства (ст. 190);

б) однозначно випливає із змісту закону, про що свідчить характер дії, описання якої міститься у диспозиції статті. Так, способом погро­зи вчинити вбивство є психічне насильство (ст. 129), способом завідо- мо неправдивого показання (ст. 384) — обман тощо.

Спосіб має важливе кримінально-правове значення. Якщо він є обов’язковою ознакою складу злочину, то його встановлення у справі є необхідним. Відсутність даного способу виключає склад злочину. Наприклад, передбачене в ст. 120 доведення до самогубства відсутнє, якщо не було жорстокого поводження з потерпілим чи систематичного приниження його людської гідності, шантажу або примусу до вчинен­ня протиправних дій. Спосіб має суттєве значення для правильної кваліфікації злочину, його аналіз дає змогу зробити висновок про інші ознаки та елементи складу злочину. Спосіб важливий для диференці­ації кримінальної відповідальності. Так, залежно від способу вчинен­ня злочину диференціюється відповідальність за корисливі злочини проти власності (статті 185-191 КК). Спосіб впливає на створення кваліфікуючих чи особливо кваліфікуючих складів злочинів, а також на виділення спеціальних норм КК. Так, убивство, вчинене з особливою жорстокістю чи способом, небезпечним для життя багатьох осіб (пп. 4, 5 ч. 2 ст. 115 КК), є спеціальною нормою стосовно умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК).

6.  Засоби вчинення злочину — це предмети матеріального світу, що застосовуються злочинцем при вчиненні суспільно небезпечного діяння. Вони поділяються на знаряддя та інші засоби вчинення зло­чину. Знаряддя — це предмети, використовуючи які особа справляє фізичний (як правило, руйнівний) вплив на матеріальні об’єкти (вогне­пальна і холодна зброя, інструменти, транспортні засоби, пристрої, технічне устаткування тощо). До інших засобів учинення злочину (за­соби у вузькому значенні слова) можуть бути віднесені підроблені документи, формений одяг (наприклад, К. і В., переодягнувшись у фор­му працівників міліції і використовуючи підроблені документи, про­водили «обшуки» в окремих громадян і шляхом обману привласнюва­ли їх цінності) та ін.

Засоби вчинення злочину слід відрізняти від предмета злочину, під котрим розуміють предмети матеріального світу, у зв’язку з якими чи з приводу яких скоюється злочин. Предмет, як відомо, нерозривно пов’язаний з об’єктом злочину, завжди перебуває в статичному стані. Засоби ж перебувають у динамічному стані, забезпечують учинення посягання на об’єкт кримінально-правової охорони, у тому числі і вплив на предмет злочину.

Засоби вчинення злочину в одних випадках істотно полегшують учинення злочину, в інших — без них це взагалі неможливо. Засоби є обов’язковою ознакою складу злочину, коли вони безпосередньо вказані в диспозиції статті Особливої частини КК або однозначно ви­пливають із її змісту. Так, зброя є обов’ язковою ознакою складу бан­дитизму (ст. 257 КК); вогнепальна чи холодна зброя або інші предмети, спеціально пристосовані чи заздалегідь підготовлені для нанесення тілесних ушкоджень, є обов’язковими (в альтернативі) ознаками осо­бливо злісного хуліганства (ч. 4 ст. 296 КК). Причому знаряддя вчи­нення злочину можуть виступати ознакою основного або кваліфікую­чого складу, наприклад транспортні засоби у складі незаконного по­лювання (ч. 2 ст. 248 КК), або ж навіть ознаками особливо кваліфікую­чого складу (ч. 4 ст. 296 КК).

 

Контрольні запитання

1. Що таке об’єктивна сторона злочину? Її значення.

2. Які обов’язкові та факультативні ознаки характеризують об’ єктивну сторону злочину?

3. Яку роль можуть виконувати факультативні ознаки об’єк­тивної сторони злочину?

4. Дайте визначення поняття діяння як обов’язкової ознаки об’ єктивної сторони.

5. Які форми діяння характеризують об’ єктивну сторону?

6. Що таке бездіяльність? Які умови кримінальної відповідаль­ності за злочинну бездіяльність?

7. Яке значення мають нездоланна сила, фізичний та психічний примус для вирішення питання про кримінальну відпові­дальність за суспільно небезпечне діяння (дію чи бездіяль­ність)?

8. Що таке суспільно небезпечні наслідки? Їх значення для об’ єктивної сторони злочину.

9. Матеріальні та формальні склади злочинів. Розкрийте зна­чення такого поділу.

10. Що таке причинний зв’язок як обов’язкова ознака об’єктивної сторони злочинів з матеріальним складом?[1] Докладніше про це див.: Панов, Н. И. Способ совершения преступления и уго- ловная ответственность / Н. И. Панов. - Харьков, 1982.

[2] Про фізичний примус та крайню необхідність див. § 4 та § 5 розділу XIV цього підручника.

122

[3] Бажанов, М. И. Уголовное право Украины: Общая часть / М. И. Бажанов. - Днепропетровск, 1992. - С. 40-41.