Глава 8 Підприємницькі товариства - Страница 6 PDF Печать
Гражданское право - Коментар Цивільний Кодекс України

§ 2. Виробничий кооператив

Крім господарських товариств, до підприємницьких товариств належать також виробничі кооперативи як добровільні об'єднання громадян, створені на засадах членства для спільної виробничої та іншої господарської діяльності, що базується на їх особистій трудовій участі та об'єднанні його членами майнових пайових внесків. Характеризуючи особливості виробничих кооперативів як підприємницьких товариств, слід зазначити, що, на відміну від господарських товариств, учасники кооперативу залучаються до його діяльності на основі членства при обов'язковій особистій трудовій участі цих осіб. Крім того, члени кооперативу зобов'язані вносити майнові пайові внески.

Згідно зі ст.163 ЦК члени виробничого кооперативу несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями кооперативу у розмірах та порядку, встановленому статутом кооперативу і законом.

Установчим документом виробничого кооперативу є його статут, який затверджується загальними зборами його членів. Як І статут будь-якого Іншого підприємницького товариства, статут виробничого кооперативу має містити загальні відомості, передбачені ст.88 ЦК, а також спеціальні відомості, характерні саме для кооперативів: розмір пайового внеску члена кооперативу, склад і порядок внесення пайових внесків членами кооперативу та про їхню відповідальність за порушення зобов'язання щодо внесення пайових внесків; характер і порядок трудової участі та інші відомості, передбачені ст. 164 ЦК. На відміну від товариства з обмеженою відповідальністю, ЦК передбачає, що спеціальним законом має встановлюватися мінімальна кількість членів кооперативу. Це пов'язано насамперед з тим, що визначальною рисою кооперативу є особиста трудова участь його членів у здійсненні виробничої діяльності кооперативу.

Майно кооперативу поділяється на паї його членів відповідно до статуту кооперативу. Член виробничого кооперативу зобов'язаний внести до дня державної реєстрації кооперативу не менше 30% пайового внеску, а решту — протягом одного року з дня його державної реєстрації, якщо інший строк не встановлюється статутом кооперативу. Стаття 165 ЦК забороняє кооперативу випускати акції, оскільки така діяльність можлива винятково для акціонерних товариств. Оскільки основними принципами діяльності виробничого кооперативу є особиста трудова участь його членів, відповідно до ст.165 ЦК прибуток виробничого кооперативу розподіляється між його членами відповідно до їхньої трудової участі, якщо інший порядок не встановлюється статутом кооперативу.

Оскільки в ЦК спеціально не регламентується питання управління виробничим кооперативом, слід керуватися загальними правилами щодо управління товариством, які містяться у ст.ст.97, 98, 99 ЦК і визначають принципові підходи до визначення компетенції загальних зборів учасників товариства, виконавчого органу товариства, тощо. Крім того, необхідно враховувати норми спеціального законодавства, а також положення статутів конкретних виробничих кооперативів.

Стаття 166 ЦК передбачає умови та порядок припинення членства у виробничому кооперативі, а також перехід паю до інших осіб. Насамперед слід враховувати, що кооператив, як і будь-яке інше підприємницьке  товариство,  є добровільним  об'єднанням  осіб, створеним з метою одержання прибутку в процесі виробничої діяльності та його наступного розподілу. Відтак член виробничого кооперативу має право на вихід із кооперативу з одержанням вартості паю або передачею майна, пропорційному розміру паю, а також одержанням всіх виплат, встановленим статутом кооперативу. Водночас, оскільки членство в кооперативі передбачає особисту трудову участь у виробничій діяльності, член виробничого кооперативу може бути виключений із кооперативу за рішенням загальних зборів у разі невиконання чи неналежного виконання обов'язків, покладених на нього статутом кооперативу, а також в інших випадках, встановлених статутом кооперативу або спеціальним законом. Член виробничого кооперативу, виключений із кооперативу, також має право на одержання паю та Інших виплат, встановлених статутом кооперативу, як і будь-який інший член кооперативу, що виходить з його складу. Крім того, член виробничого кооперативу вправі передавати свій пай (чи його частину) іншому члену кооперативу, якщо інше не встановлено статутом кооперативу і законом. У разі, якщо пай передається особі, яка не є членом виробничого кооперативу, це допускається винятково за згодою членів кооперативу. ЦК також регулює питання переходу паю у разі смерті члена кооперативу до його спадкоємців, а також звернення стягнення на пай члену виробничого кооперативу за його власними зобов'язаннями в разі подання позовів з боку кредиторів.

Як і в інших випадках, пов'язаних зі створенням і діяльністю окремих видів підприємницьких товариств, регулювання діяльності виробничих кооперативів у ЦК здійснюється, виходячи із принципу регулювання найбільш загальних і важливих положень. Наявність у ЦК відповідних норм не виключає, а навпаки передбачає їх деталізацію у спеціальному Законі про кооперацію, а також у положеннях статутів конкретних виробничих кооперативів.