Глава 27 Патентне право - § 6. Патентування винаходу, корисної моделі чи промислового зразка в іноземних державах PDF Печать
Гражданское право - Цивільне право: т.1 (В.І.Борисова та ін.)

 

§ 6. Патентування винаходу, корисної моделі чи промислового зразка в іноземних державах


Оскільки права на винаходи, корисні моделі та промислові зразки мають територіальний характер, тобто поширюються на територію держави, яка визнала їх такими, то з метою правової охорони в інших країнах необхідно одержувати охоронний документ, який би надавав права саме на цій території.

Специфіка об’ єктів патентного права обумовлює різний підхід за­конодавця до вирішення цього питання. Так, для патентування про­мислового зразка в інших країнах не існує ніяких обмежень. Що ж сто­сується винаходів та корисних моделей, то у цьому випадку потрібне додержання певної процедури, оскільки, виходячи із суті об’єктів, можливі перешкоди для оформлення прав в іноземних державах.

Перш за все зацікавлена особа повинна спочатку подати заявку на винахід чи корисну модель до Держдепартаменту інтелектуальної власності, до відома якого і віднесене вирішення цього питання. Якщо протягом трьох місяців від дати подання заявки до заявника не надій­де повідомлення про віднесення заявленого винаходу чи корисної моделі до державної таємниці, з цього моменту він може патентувати об’ єкт в інших державах. За клопотанням заявника йому надсилається повідомлення щодо можливості іноземного патентування раніше за­значеного строку. Якщо патентування винаходу (корисної моделі) провадиться за процедурою Договору про патентну кооперацію, між­народна заявка подається до Держдепартаменту України. Порушення цього порядку є підставою для визнання патенту України на зазначений об’єкт недійсним. Однак, якщо заявник не має наміру отримувати правову охорону на території України, а обмежитися лише зарубіжним патентуванням, зазначені негативні наслідки для нього не настають.

Необхідність подачі заяви спочатку до компетентного органу Укра­їни і повідомлення про намір здійснення патентування за кордоном пояснюється тим, що державі потрібен час для визначення доцільнос­ті залишення такого об’єкта в режимі таємності. Така дозвільна сис­тема іноземного патентування є досить поширеною у світі, а її пору­шення тягне за собою застосування санкцій. Зокрема, у США у цьому випадку сплачується штраф у розмірі 10 тисяч доларів.


[1] Про охорону прав на винаходи та корисні моделі [Текст] : Закон України від 15 груд. 1993 р. в ред. Закону від 1 черв. 2000 р. // Відом. Верхов. Ради України. - 2000. - № 37. - Ст. 307.

[2] Про охорону прав на промислові зразки [Текст] : Закон України від 15 груд. 1993 р. // Відом. Верхов. Ради України. - 1994. - № 7. - Ст. 34.

[3] Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель [Текст] : затв. наказом М-ва освіти і науки України 22 січ. 2001 р. № 22 // Офіц. вісн. України. - 2001. - № 9. - Ст. 386.

[4] Закони України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та «Про охо­рону прав на промислові зразки» передбачають порядок взаємовідносин працівника

 

 

Питання для самоконтролю


 1. Об’єкти патентного права.
 2. Умови надання правової охорони і критерії патентоздатнос- ті винаходу, корисної моделі та промислового зразка.
 3. Поняття новизни, винахідницького рівня та промислової придатності винаходу.
 4. Об’єкти винаходу, корисної моделі та промислового зраз­ка.
 5. Обсяг правової охорони винаходу, корисної моделі та про­мислового зразка.
 6. Суб’єкти права на винаходи, корисні моделі та промислові зразки.
 7. Особисті немайнові права винахідника та автора промисло­вого зразка.
 8. Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корис­ну модель, промисловий зразок.
 9. Строки чинності прав на винаходи, корисні моделі та про­мислові зразки.
 10. Правові наслідки припинення чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок.
 11. Обов’язки, що випливають із патенту.
 12. Примусове відчуження прав на винахід, корисну модель чи промисловий зразок.
 13. Дії, які не визнаються порушенням прав патентовласника.
 14. Право попереднього користувача на винахід, корисну модель чи промисловий зразок.
 15. Дострокове припинення чинності майнових прав інтелекту­альної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок.
 16. Визнання прав інтелектуальної власності на винахід, корис­ну модель, промисловий зразок недійсними.