Печать
PDF

Розділ VI Організація роботи органів публічної влади Автономної Республіки Крим Глава 1 Організація роботи Верховної Ради Автономної Республіки Крим - Страница 10

Posted in Конституционное право - Ярмиш Серьогін ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО

 

§10. Організація роботи апарату Верховної Ради
Автономної Республіки Крим

Діяльність Верховної Ради Автономної Республіки Крим забезпечує апарат, що складається із Секретаріату й Управління справами Верховної Ради АРК.

Основними завданнями Секретаріату Верховної Ради АРК є:

1. Організаційне, правове, кодификаційне, експертне, інформаційне, документальне й інше сприяння Верховній Раді АРК у здійсненні представницьких, нормотворчих, організаційно-розпорядчих, контрольних та інших функцій.

2. Організація взаємодії Верховної Ради АРК, її Президії, постійних та інших комісій, депутатів із державними і республіканськими органами влади, органами місцевого самоврядування, районними державними адміністраціями.

3. Забезпечення взаємодії Верховної Ради АРК, її Президії, постійних та інших комісій з підприємствами, установами, організаціями, партіями, громадськими організаціями і громадянами.

Основні функції Секретаріату Верховної Ради АРК:

– забезпечення взаємодії Верховної Ради АРК і її органів, Голови Верховної Ради АРК і його заступників з центральними і територіальними органами державної влади, Радою міністрів АРК, міністерствами, республіканськими комітетами АРК й іншими органами республіканської виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, районними державними адміністраціями, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, науковими та іншими закладами;

– забезпечення підготовки і проведення сесій Верховної Ради АРК, засідань Президії, постійних та інших комісій, парламентських слухань, нарад та інших організаційних заходів, що проводяться Верховної Радою АРК та її органами;

– сприяння в підготовці, розробці і проходженні проектів нормативно-правових актів, інших документів і матеріалів відповідно до планів роботи, рішень Верховної Ради АРК, її Президії, за дорученням Голови Верховної Ради АРК, його заступників;

– сприяння Верховній Раді АРК у здійсненні парламентського контролю;

– проведення юридичної експертизи проектів нормативно-правових та інших актів, внесених на розгляд Верховної Ради АРК депутатами Верховної Ради АРК і Радою міністрів АРК, на предмет відповідності їх Конституції і законам України, Конституції АРК і нормативно-правовим актам Верховної Ради АРК;

– забезпечення організації контролю за розглядом запитів депутатів Верховної Ради АРК;

– сприяння виборчим комісіям в організації проведення виборів, референдумів і опитувань на території республіки;

– організація прийому громадян, участь у розгляді їхніх пропозицій, заяв і скарг, забезпечення здійснення контролю за дотриманням законодавства про звернення громадян;

– висвітлення в засобах масової інформації діяльності Верховної Ради АРК, її Президії, постійних та інших комісій, депутатів Верховної Ради АРК;

– організація і здійснення кадрової роботи, реалізація державної політики з питань державної служби.

Секретаріат Верховної Ради АРК наділений такими повноваженнями:

– одержувати від Ради міністрів АРК, міністерств, республіканських комітетів, інших органів виконавчої влади АРК, підприємств, установ і організацій, посадових осіб необхідні для роботи документи й інформацію;

– запитувати для узагальнення практики роботи місцевих рад протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконавчих комітетів, а також інші документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на Секретаріат Верховної Ради АРК функцій;

– залучати фахівців міністерств, республіканських комітетів АРК, підприємств, установ і організацій, працівників місцевих рад для розгляду питань, пов’язаних з підготовкою нормативно-правових актів і забезпеченням контролю за їх виконанням;

– проводити у встановленому порядку наради з питань, що входять до компетенції Секретаріату.

Загальне керівництво діяльністю Секретаріату Верховної Ради АРК здійснює Голова Верховної Ради АРК. Секретаріат Верховної Ради АРК очолює керівник Секретаріату, що призначається на посаду і звільняється з посади Верховною Радою АРК за поданням Голови Верховної Ради АРК. Керівник Секретаріату видає розпорядження і затверджує інструкції.

Заступник керівника Секретаріату – завідуючий відділом по організаційній роботі, завідувачі відділів і керівники інших підрозділів призначаються на посади і звільняються з посад Президією Верховної Ради АРК за поданням Голови Верховної Ради АРК. Заступники завідувачів відділів, консультанти і фахівці відділів та інших підрозділів приймаються на роботу і звільняються з роботи розпорядженням Голови Верховної Ради АРК за поданням керівника Секретаріату Верховної Ради АРК, погодженим з керівниками відповідних відділів, у порядку, передбаченому чинним законодавством.

Прийом на роботу і звільнення з роботи консультантів і фахівців, що працюють безпосередньо з постійними комісіями Верховної Ради АРК, здійснюються розпорядженням Голови Верховної Ради АРК за поданням керівника Секретаріату, погодженим з керівником відділу і головою відповідної постійної комісії.

До складу Секретаріату Верховної Ради АРК входять наступні підрозділи:

– юридичний відділ;

– відділ по організаційній роботі;

– відділ діловодства і контролю;

– відділ кадрів і секретного діловодства;

– відділ міжрегіональних зв’язків, офіційних делегацій і протоколу;

– відділ по взаємодії з органами місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим;

– прес-центр;

– комісія з відновлення прав реабілітованих;

– відділ нагород;

– відділ листів і прийому громадян.

Підрозділи мають у своєму вкладі керівників підрозділів, консультантів і фахівців і працюють на підставі положень про них, затверджених розпорядженнями Голови Верховної Ради АРК. Гранична штатна чисельність Секретаріату Верховної Ради Автономної Республіки Крим – 83 особи.

На працівників Секретаріату Верховної Ради АРК поширюється чинність Закону України «Про державну службу», законодавство про працю з урахуванням особливостей, установлених Регламентом Верховної Ради АРК і Положенням про Секретаріат Верховної Ради АРК.

Матеріально-технічне і фінансове забезпечення Секретаріату Верховної Ради АРК здійснюється Управлінням справами Верховної Ради АРК. Фінансування витрат на забезпечення діяльності Секретаріату виділяється в кошторисі витрат Верховної Ради АРК окремим рядком.

Секретаріат Верховної Ради АРК має печатку зі своїм найменуванням.

Управління справами Верховної Ради АРК здійснює оперативне управління майном і фінансовими коштами, матеріально-технічне забезпечення Верховної Ради АРК і її органів.

Структура, штатна чисельність Секретаріату й Управління справами, витрати на їхнє утримання встановлюються Верховною Радою АРК за поданням Голови Верховної Ради АРК.

Керівник Секретаріату і керуючий справами Верховної Ради АРК не можуть бути депутатами Верховної Ради АРК.

Положення про Секретаріат Верховної Ради АРК і Положення про Управління справами Верховної Ради АРК затверджує Верховна Рада АРК.