Печать
PDF

Розділ VI Організація роботи органів публічної влади Автономної Республіки Крим Глава 1 Організація роботи Верховної Ради Автономної Республіки Крим - Страница 4

Posted in Конституционное право - Ярмиш Серьогін ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО

 

§4. Правовий статус депутатів Верховної Ради
Автономної Республіки Крим

Депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим може бути громадянин України, який має право голосу, на день виборів досяг віку 18 років і проживає в Україні не менше останніх п’яти років. Не може бути обраний до Верховної Ради АРК громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку.

Депутати Верховної Ради АРК не можуть бути одночасно членами Ради міністрів АРК, виконувати функції представника Президента в Автономній Республіці Крим, мати інший представницький мандат. Депутати Верховної Ради АРК, які працюють на постійній основі, не мають права суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, крім викладацької, наукової та творчої у позаробочий час, входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства, що має на меті одержання прибутку.

Статус депутата Верховної Ради АРК має визначатися відповідним законом України, однак такий закон поки що не прийнято, тому ці питання нині регламентуються Конституцією АРК, Законом «Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим», Законом «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим» та Регламентом Верховної Ради АРК. В цілому представницький характер статусу депутата Верховної Ради АРК поєднує його зі статусом народного депутата України, що знайшло свій відбиток у відповідних положеннях Регламенту Верховної Ради АРК.

На час проведення засідань Верховної Ради АРК, постійних комісій Верховної Ради АРК, а також здійснення депутатських повноважень в інших випадках, передбачених законом, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням йому середньої заробітної плати за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю, за рахунок коштів бюджету АРК.

Депутат зобов’язаний брати участь у роботі Верховної Ради АРК та її органів. Він зобов’язаний входити до складу однієї з постійних комісій і брати участь у її роботі. Депутати можуть добровільно об’єднуватися у депутатські групи, фракції за умови, що до складу кожної з них входить не менше 10 депутатів. У випадку неможливості з поважних причин взяти участь у роботі Верховної Ради АРК та її органів депутат зобов’язаний завчасно повідомити про це голову своєї постійної комісії.

Депутат зобов’язаний додержуватись Конституції та законів України, Конституції АРК, Регламенту Верховної Ради АРК та інших нормативно-правових актів Верховної Ради АРК. Він не може використовувати свій депутатський мандат в цілях, не пов’язаних з депутатською діяльністю.

Депутат Верховної Ради АРК має всю повноту прав, які забезпечують його активну участь в діяльності Верховної Ради АРК та її органів. Так, у Верховній Раді АРК депутат має право:

– голосувати з усіх питань, що обговорюються на засіданнях Верховної Ради АРК;

– обирати і бути обраним на будь-яку посаду у Верховній Раді АРК;

– задавати питання доповідачам і співдоповідачам на засіданнях Верховної Ради АРК;

– брати участь у дебатах з усіх обговорюваних питань, подавати у письмовій чи усній формі пропозиції, зауваження і поправки;

– робити заяви і вносити пропозиції щодо порядку ведення засідання і додержання Регламенту;

– пропонувати кандидатури на посади у Верховній Раді АРК, задавати кандидатам питання, агітувати за кандидатів і проти;

– виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій з мотивів голосування, давати довідки;

– ставити питання про недовіру складу органів, утворених Верховною Радою АРК;

– пропонувати питання до порядку денного сесії, на пленарний тиждень, пленарне засідання Верховної Ради АРК;

– брати участь у засіданнях Президії Верховної Ради АРК і постійних комісій, членом яких він не є, з правом дорадчого голосу;

– розробляти і подавати на розгляд Верховної Ради АРК та її органів підготовлені в установленому порядку проекти нормативно-правових та інших актів, а також вносити пропозиції щодо їх зміни і доповнення;

– оголошувати на засіданнях Верховної Ради АРК та її органів тексти звернень, заяв, резолюцій;

– отримувати проекти нормативно-правових та інших актів, а також копії нормативно-правових актів і всіх інших прийнятих Верховною Радою АРК та її Президією документів;

– знайомитися зі стенограмами (фонограмами) засідань Верховної Ради АРК та її Президії.

Депутат Верховної Ради АРК має право звернутися на пленарному засіданні Верховної Ради АРК з депутатським запитом до підконтрольних і підзвітних їй органів та посадових осіб про надання офіційного роз’яснення з питань, віднесених до їх відання. Депутатський запит вноситься депутатом у письмовій формі до секретаріату сесії, який оголошує його на найближчому пленарному засіданні Верховної Ради АРК і негайно надсилає відповідному органу чи посадовій особі. Офіційна відповідь на депутатський запит у 15-денний строк або в інший встановлений Верховною Радою АРК строк надсилається депутату, який його вніс.

За вимогою депутата відповідь на депутатський запит зачитується секретаріатом сесії або самим депутатом на пленарному засіданні Верховної Ради АРК. Кожний депутат після оголошення відповіді на його депутатський запит має право виступити і дати оцінку відповіді. Час на такий виступ не повинен перевищувати 5 хв. Депутатський запит і відповідь на нього можуть бути за рішенням Верховної Ради АРК обговорені на пленарному засіданні, якщо на цьому наполягає депутат, який вніс запит. У випадку обговорення депутатського запиту і відповіді на нього на пленарному засіданні проект рішення Верховної Ради АРК щодо депутатського запиту готується депутатом і включається до порядку денного засідання Верховної Ради АРК в порядку, передбаченому Регламентом. Для розгляду відповіді і проекту рішення щодо депутатського запиту Секретаріат Верховної Ради АРК запрошує на пленарні засідання посадових осіб, до яких був звернений запит. За підсумками обговорення депутатського запиту Верховна Рада АРК більшістю голосів депутатів від їх загального складу приймає рішення. Депутатський запит, відповідь на нього і прийняте рішення з цього питання публікується в газеті «Крымские известия».

Для отримання необхідної допомоги у здійсненні своїх повноважень депутати Верховної Ради АРК можуть мати помічників (не більше п’яти), статус яких визначається Тимчасовим положенням про помічників депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, затвердженим Постановою Верховної Ради АРК від 30 червня 1998 р. №112-ІІ.

Персональний підбір кандидатур на посади помічників, визначення їх кількості і розподіл обов’язків між ними, а також організацію їх роботи здійснює безпосередньо депутат, який несе персональну відповідальність за правомірність своїх рішень.

Помічник депутата Верховної Ради АРК зобов’язаний:

– виконувати доручення депутата щодо забезпечення взаємовідносин з виборцями, а також з органами влади АРК, органами місцевого самоврядування АРК, з об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями;

– проводити попередній прийом виборців та інших осіб, а також вести запис на прийом до депутата;

– вивчати за дорученням депутата питання, що входять до його компетенції, готувати по них необхідні матеріали, надавати депутату допомогу у здійсненні ним контролю за виконанням прийнятих рішень;

– допомагати депутату в організації проведення звітів і зустрічей з виборцями, трудовими колективами, об’єднаннями громадян, узагальнювати висловлені на них пропозиції та зауваження, сприяти реалізації розроблених для їх виконання заходів;

– надавати сприяння депутату у здійсненні контрольних функцій за додержанням законодавства України і нормативно-правових актів АРК при розгляді звернень громадян;

– вести діловодство, забезпечувати збереження документів, що надходять на ім’я депутата, контролювати своєчасне надходження відповідей на депутатські запити і звернення;

– надавати депутату організаційно-технічну та іншу допомогу при здійсненні ним депутатських повноважень, а також готувати аналітичний, довідково-інформаційний та інший матеріал з питань, пов’язаних з депутатською діяльністю;

– виконувати окремі доручення депутата, пов’язані з депутатською діяльністю.

На відміну від помічників-референтів народних депутатів України, помічники депутата Верховної Ради АРК здійснюють свою діяльність виключно на громадських засадах. Однак канцелярські, поштові, телеграфні видатки помічника депутата, а також усі інші видатки, пов’язані з виконанням доручень, отриманих від депутата Верховної Ради АРК, оплачуються безпосередньо депутатом з коштів, передбачених на покриття його видатків, пов’язаних з депутатською діяльністю.

Організаційне, правове, експертне, кодифікаційне, документальне, інформаційне та інше забезпечення діяльності депутатів Верховної Ради АРК здійснюють відповідні підрозділи Секретаріату Верховної Ради АРК.

Повноваження депутата Верховної Ради АРК припиняються одночасно з припиненням повноважень Верховної Ради АРК. Дострокове припинення його повноважень можливе за рішенням Верховної Ради АРК у випадках:

– складення повноважень за його особистою заявою;

– набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;

– визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;

– припинення громадянства України або вибуття на постійне місце проживання за межі України;

– відкликання виборцями (підставами для відкликання є порушення депутатом Конституції і законодавства України, Конституції та нормативно-правових актів АРК; незадовільне виконання депутатських обов’язків; використання депутатського мандата в особистих та корисливих цілях, систематичне порушення норм етики і моралі);

– смерті;

– в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

Зайняття депутатом посади, не сумісної з депутатським мандатом, тягне за собою припинення його повноважень з моменту зайняття такої посади.

У разі дострокового припинення повноважень депутата Верховної Ради АРК проводяться вибори депутата замість вибулого.