Печать
PDF

Глава 24 Роль держави в ринковій економіці

Posted in Учебные материалы - Основи економічної теорії ( Л.С. Шевченко )

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Глава 24 Роль держави в ринковій економіці

 

§ 1. Функції держави в ринковій економіці

Проблема доцільності, обсягу та напрямів державного втручання в економічні процеси має давню історію. Традиційно класична еконо­мічна теорія головним регулятором економіки визнавала ринок, який забезпечує економічну рівновагу. Марксизм, доводячи, що ринковий механізм неспроможний забезпечити ефективне використання обме­жених ресурсів, обґрунтовує необхідність його заміни тотальним дер­жавним регулюванням економіки на базі суспільної власності на засо­би виробництва. Кейнсіанська теорія визнає обмеженість ринкового механізму забезпечення макроекономічної рівноваги, доводить необ­хідність державного регулювання ринкової економіки, насамперед у напрямі стимулювання ефективного попиту. Теорії неокласичного, неоліберального, неоконсервативного напряму зводять державне втру­чання в економіку до мінімуму, віддають перевагу непрямим методам державного регулювання. Економічна школа неокласичного синтезу, яка поєднала наукові досягнення кейнсіанства, неокейнсіанства і нео­лібералізму, доводить необхідність змішаної системи регулювання ринкової економіки. Представники інституціонального напряму еко­номічної теорії обґрунтовують регулюючу роль не тільки ринку і держави, але й соціальних, політичних, правових, національних, пси­хологічних та інших чинників економічного розвитку.

Сучасні погляди на роль держави в ринковій економіці базуються на визнанні доцільності поєднання ринкових стимулів економічного розвитку і активної ролі держави в регулюванні соціально-економічних процесів.

Економічними функціями держави є головні напрями державно­го впливу на економіку, сукупність яких розкриває зміст її економічної ролі.

По-перше, держава забезпечує створення правового режиму еко­номічної діяльності суб’єтів господарювання ринкової економіки. Йдеться про законотворчу діяльність держави в галузях господарсько­го та цивільного права, яка регулює економічну поведінку агентів ринку.

По-друге, діяльність держави у сфері економіки пов’язана з існу­ванням неспроможностей (провалів) ринку — певного обмеження регулюючої ролі ринку, що є причиною виникнення ситуацій, коли ринковий механізм координації поведінки економічних суб’єктів не забезпечує максимізації суспільної корисності.

Наприклад, ринковий механізм не може забезпечити національну економіку необхідною кількістю грошей. Тому держава бере на себе функцію пропозиції грошей на грошовому ринку. Саме цим обумов­люється роль центрального (національного) банку в економіці та необ­хідність здійснення державою певної грошової політики.

Ринок неспроможний задовольняти потреби й у суто суспільних благах. Ринковий механізм спрямований на задоволення платоспро­можних потреб, тобто попиту, вимірниками якого є певна кількість одиниць товару. Блага, кожна одиниця яких може бути продана за окрему плату, — це суто приватні блага. Але є блага, що задоволь­няють певні суспільні потреби, які не можуть бути поділені на одини­ці споживання і продані за частками. Це суто суспільні блага, які мають кілька властивостей.

1.  Суто суспільні блага споживають усі громадяни, незалежно від того, платять вони за них чи ні. Використання суспільних благ у теорії розглядається як «ефект пасажира без проїзного квитка», коли людина, отримуючи вигоду з користування благом, одержує його безкоштовно. її не можна обмежити або виключити з тієї кількості людей, що корис­туються суспільним благом.

2.  Суто суспільні блага мають надходити до споживача в тій самій кількості, що й іншим споживачам, вони не вибіркові у споживанні.

3.  Суто суспільні блага споживаються громадянами тільки разом, колективно.

4.  Обсяг індивідуального споживання суто суспільних благ повинен дорівнювати обсягові їх колективного споживання, тобто кожний спо­живає стільки блага, скільки його споживають усі разом. Ці блага мають нульові граничні витрати — при збільшенні кількості споживачів витрати не зростають. При цьому споживання суто суспільних благ здійснюється колективно, але індивідуальна корисність від їх споживання різна.

Прикладом суто суспільних благ можуть бути національна оборона, державне управління, охорона правопорядку, національна система ко­мунікацій, єдина енергетична система, фундаментальна наука.

Суто суспільні блага не зорієнтовані на ринковий попит, тому за­доволення суспільних потреб у них є функцією держави. Саме вона фінансує виробництво суто суспільних благ за рахунок, насамперед, видатків із державного бюджету. При цьому, оскільки суто суспільні блага мають певну регіональну структуру, фінансування здійснюється за рахунок коштів як центрального, так і місцевих бюджетів.

Слід зазначити, що існують також блага, які мають ознаки і суто приватних, і суто суспільних благ, наприклад освіта, медичне обслу­говування. У цьому разі необхідно визначити міру участі держави в забезпеченні громадян такими благами з погляду співвідношення «витрати — вигоди».

Суспільні витрати виробництва являють собою альтернативну вартість ресурсів, витрачених на реалізацію такого проекту. Якщо ви­хід (В) більше витрат (U), тобто В/U > 1, то проект буде прийнятним. Нарощувати виробництво суспільних товарів у межах проекту буде вигідно доти, доки співвідношення В/U не досягне одиниці, бо В/U < 1 зробить проект невигідним.

Неспроможність ринку пов’язана також із проблемою вимірюван­ня та компенсації зовнішніх ефектів (екстерналій). Зовнішні ефекти — це витрати або вигоди від ринкових трансакцій, що їх не відображають ціни. Ці ефекти можуть виникати внаслідок як виробництва, так і спо­живання благ, а зовнішніми вони є тому, що стосуються не тільки учасників певної трансакції, а й осіб, які не мають відношення до неї, тобто ефекти є зовнішніми щодо ринку. Якщо діяльність певного економічного агента супроводжується витратами осіб, які не є учас­никами трансакцій, зовнішні ефекти називають негативними, а якщо вигодами, що отримують зазначені особи, — позитивними. Наприклад, освіта, окрім збільшення вартості людського капіталу, підвищує за­гальний культурний рівень населення, сприяє зменшенню злочинності в країні, тому трансакції на ринку освітніх послуг мають певні пози­тивні зовнішні ефекти. До негативних зовнішніх ефектів належить забруднення навколишнього середовища. Так, теплова електростанція, яка працює на низькосортному вугіллі, інтенсивно забруднює прилеглу територію. У ціні кіловат-години електроенергії зовнішні витрати не відображені, оскільки побічний негативний ефект — забруднення при­роди, хвороби людей — економісти електростанції не враховують. Отже, ціна електроенергії дає суспільству спотворену інформацію, і тут уже потрібна зважена економічна політика уряду.

Соціальні витрати на виробництво або споживання певного то­вару складаються з приватних витрат виробника (споживача) та нега­тивних зовнішніх ефектів, які, насамперед, виражаються у забруднен­ні навколишнього середовища та в надмірній експлуатації обмежених природних ресурсів. Соціальні вигоди, пов’язані з виробництвом та споживанням певного товару, складаються з приватних вигод вироб­ника (споживача) та позитивних зовнішніх ефектів.

Державне регулювання зовнішніх ефектів повинно наближувати соціальні витрати (вигоди) до приватних. Наприклад, підприємець ви­користовує технологію, наслідком якої є забруднення навколишнього середовища. Ринкова ціна на продукцію підприємця не може врахува­ти витрати населення, пов’язані із зазначеним негативним зовнішнім ефектом. Завдання держави — сприяти перетворенню негативного зовнішнього ефекту на витрати саме цього підприємця, тобто на внут­рішні витрати.

За пропозицією А. С. Пігу, для цього можна використовувати ко­ригуючі податки та субсидії. Так, за допомогою коригуючих податків на випуск товарів з негативними зовнішніми ефектами можна пере­творити витрати третіх осіб від забруднення навколишнього середови­ща на внутрішні приватні витрати підприємця, діяльність якого є при­чиною негативних зовнішніх ефектів. Якщо благо характеризується позитивним зовнішнім ефектом, його виробникові держава може ви­давати коригуючу субсидію, яка сприяє наближенню соціальних вигод до приватних вигод цього підприємця. Використання коригуючих по­датків та субсидій як інструментів регулювання зовнішніх ефектів на практиці обмежено через складнощі та високий ступінь приблизності вимірювання витрат та вигод третіх осіб.

Р. Коуз довів можливість розв’язання проблеми зовнішніх ефектів без втручання держави. Згідно з теоремоюР. Коуза, якщо права влас­ності усіх сторін старанно визначені, а трансакційні витрати дорівню­ють нулю, кінцевий результат (що максимізує цінність виробництва) не залежить від змін у розподілі прав власності (якщо не брати до уваги ефект доходу). Тобто, якщо учасники можуть домовитися самі і витрати таких переговорів дуже малі (трансакційні витрати дорівню­ють нулю), то в умовах досконалої конкуренції можливо досягти рівно­сті соціальних та приватних витрат — результату, який максимізує цінність виробництва.

Державне втручання в економіку стає необхідним і через такі не­спроможності ринку, як:

внутрішньо властива ринку тенденція до монополізму, що витісняє конкуренцію, обмежує її врівноважувальну та стимулюючу функції, перешкоджає ефективному використанню економічних ресурсів. Тому антимонопольна діяльність держави та захист економічної конкуренції є однією з її головних функцій в ринковій економічній системі;

недосконалість інформації, що обумовлює значні витрати та ри­зики учасників трансакцій, оскільки вони володіють різною за обсягом та змістом інформацією. Важливість інформації для ринкового меха­нізму зумовлює необхідність державного контролю її повноти та точ­ності. Скажімо, для захисту інтересів споживачів вона зобов’язує продавців доводити до покупців певні відомості про споживчі власти­вості товарів, встановлює стандарти і контролює відповідність їм властивостей товарів тощо;

циклічна форма відновлювального процесу в ринковій системі, періодичні спади виробництва, безробіття, інфляція. Макроекономічне державне регулювання тоді сприяє досягненню рівноважного стану економіки, стримує темпи інфляції, забезпечує зайнятість населення;

відсутність ринкового механізму, який би забезпечував підтриман­ня соціальної справедливості. Саме держава реалізує програми бороть­би з бідністю, виконує функції соціального забезпечення та соціаль­ного захисту.

Сучасна ринкова економіка — це економіка змішаного типу, яка поєднує гнучкість ринкового механізму, цілеспрямованість корпора­тивного регулювання та загальносуспільну орієнтованість державного впливу на економіку. Регулююча роль ринку становить основу зміша­ної економіки. Корпоративне регулювання є механізмом координації, який в умовах ринкової системи дає змогу економічним суб’єктам активно впливати на розподіл ресурсів. Державне регулювання еконо­міки не заміщує, а доповнює та захищає ринковий механізм. Поєднан­ня зазначених механізмів координації сприяє ефективній реалізації соціально-економічних цілей суспільства, макроекономічному зро­станню, забезпеченню соціальної справедливості. Співвідношення ринкового, корпоративного та державного механізмів координації в різних країнах неоднакове. Є країни, де діє система економічного лібералізму, в якій домінують ринкові та корпоративні регулятори, а роль держави зведена до мінімуму (США, Канада, Велика Британія, Австралія та ін.), і країни економічного дирижизму, яким притаманний значний вплив держави на соціально-економічний розвиток суспільства (Швеція, Австрія, Німеччина та ін.).

Економічна роль держави в умовах сучасної ринкової (змішаної) системи охоплює такі основні напрями її діяльності:

загальна координація соціально-економічного розвитку на базі розробки та здійснення довгострокової стратегії — структурної, науково-технічної, інноваційної;

діяльність, спрямована на розвиток людського капіталу, підвищен­ня рівня та якості життя населення, захист інтересів виробників та споживачів благ;

макроекономічне регулювання;

створення та удосконалення загальних інституціональних умов для господарювання економічних суб’єктів;

регулювання виробничого та рекреаційного навантаження на при­роду, стимулювання економії природних ресурсів;

захист інтрересів країни та зміцнювання її позицій у світовому господарстві, розвиток зовнішньоекономічних зв’язків;

участь у розв’язанні глобальних проблем;

розвиток соціального партнерства, погодження соціальних дій з інститутами громадянського суспільства та бізнесом.

Економічній ролі держави в сучасних умовах притаманна соціаль­на спрямованість, що розкриває загальносоціальну сутність держави, її призначення задовольняти потреби всього суспільства, зебезпечува- ти його цілісність та розвиток. Але держава має й спеціально-соціальну сутність, орієнтуючись на задоволення економічних потреб тієї части­ни населення, яка відіграє домінуючу роль у суспільстві.

Збільшення загальносуспільної спрямованості впливу держави на економіку обумовлено розвитком її соціальної природи від диктатури панівного класу до держави, яка діє на базі соціального контракту. Останній являє собою взаємні зобов’язання сторін, а саме: громадян, їхніх організацій і держави, яка діє в межах правочинності, що деле­гована їй громадянами. Соціальний контракт між державою, бізнесом та інститутами громадянського суспільства може розглядатися як кон­кретна домовленість між різними економічними суб’єктами та як пере­говорний процес, у ході якого відбувається самовизначення соціальних груп і який виключає опортуністичну поведінку сторін. Це можливо лише за умов солідарності й компромісу, тобто здатності всіх учасни­ків соціального контракту жертвувати частиною своїх інтересів заради суспільного блага.

В умовах трансформації командно-адміністративної економічної системи на ринкову має місце перехідна модель державного впливу на економіку: від моделі економічної ролі тоталітарної держави — до моделі контрактної держави. Перша спрямована на максимізацію доходів держави, мета другої — максимізація сукупного доходу су­спільства, що є показником ефективності виконання державою і гро­мадянами зобов’язань згідно із соціальним контрактом.