Печать
PDF

Глава 15 Система макроекономіки. Основні результати і показники макроекономіки

Posted in Учебные материалы - Основи економічної теорії ( Л.С. Шевченко )

Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

Глава 15 Система макроекономіки. Основні результати і показники макроекономіки

 

§ 1. Предмет та основні проблеми макроекономіки

Кожна незалежна країна має свою, притаманну тільки їй націо­нальну економіку. Остання є специфічною економічною категорією. проявом всієї системи економічних, соціальних, політичних, націо­нальних, культурних відносин певної країни. Національна економіка відбиває всі особливості, проблеми, суперечності розвитку суспільних відносин певної країни, що дає змогу визначити її не тільки як понят­тя економічної теорії, але й економічної географії, економіки країни та інших конкретних економічних наук.

Розбудова національної економіки України як незалежної держави потребує вирішення низки серйозних завдань, а саме:

здійснити перехід від старої, адміністративно-командної, затратної економіки до нової, ринкової, ефективної економіки, здатної еволю­ційно розвиватися в інтересах споживачів;

збудувати економічну систему, яка забезпечить економічне зро­стання інноваційно-інвестиційного типу;

розвивати економіку країни заради соціалізації суспільства, задо­волення цивілізаційних потреб усіх суб’єктів економіки;

підтримувати збалансованість між особистими, колективними та державними інтересами; національними, міжнародними і регіональ­ними економічними інтересами.

Визначення результатів розвитку національної економіки певної країни потребує введення до категоріального апарату економічної тео­рії поняття макроекономіка, яке характеризує механізм функціонуван­ня економіки країни в цілому і надає можливість об’єктивно оцінюва­ти стан національної економіки відносно інших країн світу.

Макроекономіка як розділ економічної теорії або самостійна еко­номічна дисципліна, на відміну від мікроекономіки: досліджує механізм економічної системи країни; узагальнює результати дії чотирьох суб’єктів економіки: сукупно­сті домашніх господарств; сукупності усіх фірм, підприємств, інсти­тутів, які займаються підприємницькою діяльністю; державного сек­тору економіки, який виробляє суспільні блага (у сфері безпеки, освіти, науки та ін.); суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності;

аналізує систему економічних відносин і зв’язків між суб’єктами макроекономіки, аргументуючи при цьому необхідність регулюючої, організаційної сили державної економічної політики;

обґрунтовує шляхи досягнення макроекономічних цілей: макро- економічної рівноваги та економічного зростання; регулювання рівнів безробіття, інфляції, платоспроможності споживачів; зростання резуль­татів макроекономічного розвитку на душу населення; зростання ефективності макроекономіки та ін.;

широко використовує здобутки світової економічної науки і прак­тики, методи статистичного дослідження динаміки макроекономічних процесів, обчислення показників розвитку кінцевих господарських результатів.