Печать
PDF

Передмова

Posted in Учебные материалы - Основи економічної теорії ( Л.С. Шевченко )

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Передмова

В умовах трансформації економіки України, появи нових форм господарювання, поширення глобальних тенденцій на національні господарства виникає потреба в постійному оновленні економічних знань, науковому обґрунтуванні моделей, тенденцій і закономірно­стей економічного розвитку. Без глибокого вивчення та розуміння основ економічної теорії досягти такої мети неможливо.

Автори підручника пропонують студентам опанувати системні по­ложення сучасної економічної науки на рівні мікро- та макроекономіки, а також світового господарства. Особливо важливим є наукове осмислення виробничих можливостей суспільства, поняття інститутів та їх ролі в економічному житті, економічного та юридичного змісту власності, ево­люції економічних систем і сучасного стану перехідних економік.

Виняткова увага в підручнику приділена соціально-економічним функціям домогосподарства і фірми як основних суб’єктів ринкової економіки. Розкриті принципи функціонування та механізми сучасних факторних ринків праці, капіталу й землі, а також фінансових ринків — грошового, страхового, ринку цінних паперів.

Сподіваємося, що студенти замисляться над необхідністю соціалізації економіки, проблемами економічного зростання в Україні. Економіка, яка зростає без поліпшення добробуту населення, збільшення тривалості його життя, не має майбутнього в умовах конкуренції та економічної глобалі­зації. Новою у зв’язку з цим має бути й роль держави в ринковій економі­ці. Підвищується значення її соціальної політики, спрямованої на форму­вання соціальної бази ринкових реформ.

Самостійним аспектом вивчення є економічна безпека держави.

Зазначимо також, що чільне місце в підручнику відведено питанням правового регулювання нових економічних явищ і процесів в умовах формування ринкових відносин.

При написанні підручника автори використали наукові досягнення представників різних економічних напрямів, досвід викладання еко­номічної теорії як навчальної дисципліни в Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого. Матеріал адаптовано до нових навчальних програм юридичних та економічних вищих навчаль­них закладів.