Печать
PDF

Зміст (Основи економічної теорії ( Л.С. Шевченко ))

Posted in Учебные материалы - Основи економічної теорії ( Л.С. Шевченко )

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Зміст

Передмова

Авторський колектив

 

Розділ І Вступ до економічної теорії

 

Глава 1. Економічна теорія як наука

§ 1. Економіка як об’єкт дослідження економічних наук

§ 2. Предмет економічної теорії

§ 3. Методологія економічної теорії

§ 4. Функції економічної теорії. Взаємозв’язок економічної теорії, економічної політики і права

Запитання для самоконтролю

 

Глава 2. Етапи виникнення, становлення та розвитку економічної теорії

§ 1. Зародження економічних знань

§ 2. Меркантилізм, класична політична економія, марксистська політична економія

§ 3. Основні напрями сучасної економічної науки

§ 4. Розвиток економічної думки в Україні

Запитання для самоконтролю

 

Глава 3. Виробничі можливості суспільства. Соціальна сутність виробництва

§ 1. Суспільне виробництво та його основні фактори

§ 2. Сучасна трансформація основних виробничих факторів. Internet-економіка

§ 3. Виробнича функція. Ефективність виробництва

§ 4. Крива виробничих можливостей. Поняття альтернативних витрат

§ 5. Виробництво і відтворення

Запитання для самоконтролю

 

Глава 4. Інститути і право власності

§ 1. Поняття «інститути» та їх функції в економічному житті

§ 2. Економічний та юридичний зміст власності. Право власності

§ 3. Інституційна структура економіки

§ 4. Особливості становлення інституціонального середовища України

Запитання для самоконтролю

 

Глава 5. Економічний розвиток суспільства. Сучасні економічні системи. Перехідна економіка

§ 1. Економічні системи та їх класифікація

§ 2. Еволюція економічних систем як форм господарювання. Типи, види та моделі економічних систем

§ 3. Порівняльний аналіз економічних систем у теоріях індустріально-економічного розвитку. Постіндустріальне суспільство як концепція і реальність

§ 4. Перехідна економіка. Закономірності та особливості розвитку перехідних економік. Трансформація економічної системи в Україні

Запитання для самоконтролю

 

Розділ II Основи функціонування ринкової економіки

 

Глава 6. Товарне виробництво. Теорії вартості і грошей

§ 1. Товарне виробництво: сутність та типи

§ 2. Товарна форма продукту праці

§ 3. Закон вартості та його функції. Сучасна модифікація вартісних відносин

§ 4. Виникнення грошей. Сутність і функції грошей. Поняття грошової системи. Закони грошового обігу

Запитання для самоконтролю

 

Глава 7. Ринок як економічна форма організації функціонування економіки

§ 1. Сутність і функції ринку. Інфраструктура ринку

§ 2. Механізм функціонування ринку. Закони попиту і пропозиції. Ринкова рівновага

§ 3. Поняття еластичності попиту і пропозиції

Запитання для самоконтролю


Глава 8. Конкуренція в ринковій економіці

§ 1. Конкуренція, її сутність та основні функції в ринковій економіці

§ 2. Моделі досконалої та недосконалої конкуренції

§ 3. Монополізм, його природа, типи, форми та наслідки

§ 4. Конкурентна та антимонопольна політика

Запитання для самоконтролю

 

Розділ ІІІ Мікроекономіка

 

Глава 9. Домогосподарство як суб’єкт ринкових відносин

§ 1. Домогосподарство як економічний суб’єкт. Соціально-економічні функції домогосподарств

§ 2. Поведінка домогосподарств (споживачів) на ринку товарів та послуг. Раціональний споживчий вибір

§ 3. Корисність: поняття, тенденції розвитку. Бюджетна лінія. Крива байдужості

§ 4. Рівновага споживача

Запитання для самоконтролю

 

Глава 10. Підприємництво. Фірма в системі ринкових відносин

§ 1. Підприємницька діяльність, її сутність та різноманітність організаційних форм

§ 2. Теорії фірми. Нова фірма

§ 3. Функції фірми. Зовнішнє та внутрішнє середовище фірми. Види фірм (підприємств)

§ 4. Ресурси фірми. Капітал фірми: сутність, структура, кругооборот

§ 5. Рівновага фірми як виробника

§ 6. Управління фірмою. Менеджмент та його основні функції

§ 7. Маркетингова діяльність фірми: сутність, види, мета

Запитання для самоконтролю

 

Глава 11. Витрати і доходи фірми. Механізм ціноутворення

§ 1. Економічні витрати фірми: сутність, види. Витрати фірми в короткостроковому та довгостроковому періодах

§ 2. Теорії прибутку. Види доходів фірми

§ 3. Умови максимізації прибутку фірми. Беззбитковість і рентабельність. Економічний зміст банкрутства фірми

§ 4. Механізм ціноутворення на підприємстві

Запитання для самоконтролю

 

Глава 12. Ринок праці. Заробітна плата

§ 1. Ринок праці. Сутність відносин найму робочої сили

§ 2. Базова (конкурентна) модель ринку праці. Асиметрія на ринку праці

§ 3. Заробітна плата як регулятор ринку праці. Організація оплати праці в Україні

§ 4. Професійні спілки та організації роботодавців на ринку праці. Колективні переговори. Соціально-трудове партнерство

Запитання для самоконтролю

 

Глава 13. Ринок капіталу. Процент

§ 1. Ринок капіталу. Інвестиційні блага, інвестиційні кошти та інвестування. Дисконтування

§ 2. Ринок кредитних ресурсів. Ставка процента

§ 3. Ринок послуг капіталу. Лізинг як засіб фінансування інвестиційних проектів. Рентна оцінка капіталу

§ 4. Проблеми та перспективи інвестиційної діяльності в Україні

Запитання для самоконтролю

 

Глава 14. Ринок землі. Земельна рента. Ринок нерухомості

§ 1. Земля як фактор виробництва та об’єкт економічних відносин. Рентні відносини

§ 2. Ринок землі та особливості його функціонування. Ціна землі

§ 3. Ринкове реформування аграрного сектору в Україні

§ 4. Ринок нерухомості та його інфраструктура

Запитання для самоконтролю

 

Розділ IV Макроекономіка

 

Глава 15. Система макроекономіки. Основні результати і показники макроекономіки

§ 1. Предмет та основні проблеми макроекономіки

§ 2. Національний продукт, його сутність, структура та методи обчислення. Валовий національний продукт і валовий внутрішній продукт

§ 3. Національне багатство: сутність, структура та джерела збільшення

§ 4. Основні показники ефективності макроекономіки

Запитання для самоконтролю


Глава 16. Макроекономічна рівновага та економічне зростання

§ 1. Економічна рівновага: сутність, види та передумови

§ 2. Макроекономічна рівновага в моделі «сукупний попит - сукупна пропозиція»

§ 3. Макроекономічне зростання: сутність, типи, чинники і критерії. Економічне зростання та економічний розвиток

§ 4. Створення національної інноваційної системи України

§ 5. Людський розвиток як мета і критерій економічного зростання

Запитання для самоконтролю

 

Глава 17. Макроекономічна нестабільність. Циклічність розвитку економіки

§ 1. Економічні цикли: сутність, структура та фактори розвитку

§ 2. Економічні кризи: сутність, види та шляхи подолання

§ 3. Безробіття, його сутність та види

§ 4. Інфляція як соціально-економічне явище і фактор макроекономічної нестабільності

Запитання для самоконтролю

 

Глава 18. Грошовий ринок

§ 1. Грошовий ринок, грошова маса та швидкість обігу грошей

§ 2. Попит на гроші

§ 3. Пропозиція грошей. Грошовий мультиплікатор

§ 4. Рівновага на грошовому ринку. Грошова (монетарна) політика держави

§ 5. Грошові реформи, необхідність та механізм їх проведення

Запитання для самоконтролю

 

Глава 19. Кредитно-банківська система

§ 1. Поняття кредитно-банківської системи

§ 2. Сутність, функції та грошово-кредитна політика центрального банку країни

§ 3. Комерційні банки, їх операції та послуги

§ 4. Спеціальні кредитно-фінансові інститути

Запитання для самоконтролю

 

Глава 20. Ринок цінних паперів. Фондова біржа

§ 1. Сутність і види цінних паперів. Інвестиційний ресурс цінних паперів. Форми доходів за цінними паперами

§ 2. Ринок цінних паперів. Фондова біржа та особливості її роботи

§ 3. Особливості формування фондового ринку в Україні

Запитання для самоконтролю

 

Глава 21. Страховий ринок

§ 1. Страхування: сутність і функції

§ 2. Страховий ринок. Властивості страхової послуги

§ 3. Регулювання страхового ринку

Запитання для самоконтролю

 

Глава 22. Фінансова система. Державний бюджет. Податки

§ 1. Сутність і функції фінансів. Фінансові відносини, ресурси і системи

§ 2. Державний бюджет як складова частина фінансової системи. Державні доходи і державні видатки

§ 3. Фіскальна політика держави. Шляхи збалансування державного бюджету

§ 4. Державний борг. Управління державним боргом

§ 5. Основи оподаткування. Форми та види податків і порядок їх стягнення

Запитання для самоконтролю

 

Глава 23. Економічна безпека держави

§ 1. Сутність та зміст економічної безпеки держави. Система індикаторів економічної безпеки держави

§ 2. Практичне забезпечення економічної безпеки держави

§ 3. Тіньова економіка. Криміналізація економіки: соціально-економічна природа, форми, шляхи подолання

Запитання для самоконтролю

 

Глава 24. Роль держави в ринковій економіці

§ 1. Функції держави в ринковій економіці

§ 2. Форми державного регулювання економіки. Економічна політика: сутність, види, заходи

§ 3. Соціальна політика держави. Справедливість та соціальний захист

§ 4. Середній клас як соціальна база ринкових реформ

Запитання для самоконтролю

 

Розділ V Міжнародна економіка

 

Глава 25. Сутність, структура та закономірності розвитку світового господарства

§ 1. Поняття світового господарства. Головні сфери світової економіки

§ 2. Форми міжнародних економічних відносин. Міжнародні економічні організації

§ 3. Економічна глобалізація: сутність та характерні риси

Запитання для самоконтролю

 

Глава 26. Міжнародні валютні відносини

§ 1. Валютні відносини та світова валютна система. Валютні курси

§ 2. Еволюція міжнародної валютної системи

§ 3. Валютний ринок і його основні риси

Запитання для самоконтролю

 

Додаток. Програма навчальної дисципліни «Основи економічної теорії»