Печать
PDF

Розділ 16 Законодавство України про свободу совісті та релігійні організації - § 3. Відповідальність за порушення законодавства про свободу совісті та релігійні організації

Posted in Учебные материалы - Релігієзнавство ( за ред. В.Д. Титова )

Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

§ 3. Відповідальність за порушення законодавства про свободу совісті та релігійні організації

Конституція України та чинне законодавство, яке конкретизує конституційні положення, чітко визнача­ють юридичну ємність права громадян України на сво­боду совісті та віросповідання. Встановлюються також обов’язки громадян, релігійних організацій, державних інституцій та їх обсяг щодо дотримання правових норм діяльності у сфері релігійного життя. У правовій системі нашої держави впроваджено сучасні механізми захисту всієї сукупності державних, громадських та національ­них інтересів від протиправних посягань. Оскільки в Ук­раїні конституційно встановлено такий правовий режим діяльності релігійних організацій, за яким церква і релі­гійні організації відокремлені від держави, в правовій системі не використовується поняття релігійного право­порушення, яке відтворює державний статус певної релі­гії. Правові норми не передбачають виключного захисту норм релігійного життя якоїсь конкретної конфесії, тому що жодна релігія не може бути визнана державою як обов’язкова. У нормативних актах реалізується кон­ституційний принцип захисту всієї багатоманітності за­конних проявів релігійного життя. Тому за порушення законодавства про свободу совісті та релігійні організації передбачаються стандартні, однакові для усіх громадян України види санкцій, незалежно від ставлення до релігії або належності до релігійної організації. Цивільний про­цесуальний кодекс України (ст.100), Кримінально-про­цесуальний кодекс України (ст. 16) визнають відповідно цивільну процесуальну правоздатність усіх громадян Ук­раїни, утверджують здійснення правосуддя на засадах рівності громадян перед законом і судом. Стосовно пору­шень юридичних норм у сфері релігійного життя зазна­чимо, що залежно від спрямованості протиправних дій щодо обсягів конституційних прав громадян України на свободу совісті і віросповідання ці дії набувають форм об­меження прав на свободу совісті та віросповідання або перевищення законних меж їх реалізації. Особливого значення в діяльності правоохоронців набуває поперед­ження злочинів у площині практичної реалізації зазначе­них прав, а також припинення таких суспільно небез­печних дій, які загрожують громадському порядку, здо­ров’ю і моральності громадян.

У разі встановленого порушення норм права у зв’язку з функціонуванням релігій в Україні залежно від характе­ру протиправних дій настає притягнення до певного виду відповідальності: дисциплінарної, цивільно-правової, ад­міністративної, кримінальної. Звернемо особливу увагу на кримінальну відповідальність, оскільки конкретні випад­ки застосування інших видів відповідальності за порушен­ня чинного законодавства розглядались раніше.

Кримінальний кодекс України, який набув чинності з 1.09.2001 р., більш детально, ніж Кримінальний кодекс 1960 р., криміналізує протиправні дії проти свободи совісті і віросповідання та відповідно диференціює злочини у сфері релігійного життя України. Безпосередньо вста­новлюють відповідальність за злочинні порушення прав громадян на свободу віросповідання статті 161, 178, 179, 180, 181, які викладено у розділі V Особливої частини КК «Злочи­ни проти виборчих, трудових та інших особистих прав і сво­бод людини і громадянина». Відповідальність (та обстави­ни, що її обтяжують) за злочинні порушення чинного зако­нодавства України у зв’язку з нестандартними проявами релігійності або антирелігійності передбачається також статтями 67 (п. 3), 110 (п. 2), 258 та 442 КК України.

Слід також наголосити, що протизаконна діяльність у сфері релігійного життя може мати різні прояви і бути пов’язаною з загальнокримінальною злочинністю. Такі прояви в правозастосовній практиці України розціню­ються як порушення норм кримінального права і кара­ються за Кримінальним кодексом України залежно від кваліфікуючих ознак злочину. Серед таких протиправ­них дій, пов’язаних із суспільно небезпечною діяльніс­тю віруючих та релігійних організацій, можуть бути шахрайство, групові порушення громадського порядку, нищення, руйнування чи псування пам’яток історії або культури, ввезення, виготовлення або розповсюджен­ня творів, що пропагують культ насильства і жорсто­кості, ухилення від сплати податків, зборів, інших обо­в’язкових платежів тощо.

Так, ст. 161 КК України «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належ­ності або ставлення до релігії» визначає як злочинні не лише власне порушення рівноправності громадян залеж­но від їх ставлення до релігії, але й розпалювання релі­гійної ворожнечі, пропаганду ненависті до громадян, що сповідують іншу релігію, пов’язане з віросповідною при­належністю приниження гідності людини, обмеження конституційних прав громадян у зв’язку з їх релігійними переконаннями; встановлення привілеїв певним катего­ріям громадян за релігійними ознаками.

Кримінальна відповідальність настає також за по­шкодження релігійних споруд чи культових будинків (ст. 178 КК України) за незаконне утримування, осквернен­ня або знищення релігійних святинь (ст. 179 КК Ук­раїни) за перешкоджання здійсненню релігійного обря­ду (ч. 1 ст. 180 КК України). Частиною 2 ст. 180 карається і примушування священнослужителя шляхом фізичного або психічного насильства до проведення релігійного обряду.

Кримінальним кодексом також передбачається від­повідальність організацій або керівництва певних релі­гійних груп за посягання на здоров’я людей під приво­дом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів (ст.181 КК України); за умисні дії, вчи­нені з метою зміни меж території або державного кордо­ну України на порушення порядку, встановленого Кон­ституцією України, а також за публічні заклики чи роз­повсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, тобто за посягання на територіальну цілісність і не­доторканність України (ст.110 КК України); за терорис­тичний акт, вчинений з метою привернення уваги гро­мадськості до певних релігійних поглядів, а також по­гроза вчинення зазначених дій з тією самою метою (ст. 258 КК України); за геноцид, тобто діяння, умисно вчи­нене з метою повного або часткового знищення будь- якої національної, етнічної, расової чи релігійної групи шляхом позбавлення життя членів такої групи чи запо­діяння їм тяжких тілесних ушкоджень, створення для групи життєвих умов, розрахованих на повне чи частко­ве її фізичне знищення, скорочення дітонародження чи запобігання йому в такій групі або шляхом насильниць­кої передачі дітей з однієї групи в іншу, а також публічні заклики до геноциду, виготовлення матеріалів із закли­ками до геноциду з метою їх розповсюдження або роз­повсюдження таких матеріалів (ст. 442 КК України).

Права громадян України на свободу совісті і віро­сповідання враховуються також у законах України, що встановлюють правовідносини в різних сферах суспіль­ного життя. Зокрема, є такі положення в Законі України «Про загальний військовий обов’язок і військову служ­бу». Відповідно до міжнародних правових актів громадя­ни України, що досягли призовного віку, мають право на проходження альтернативної (невійськової) служби у разі, коли релігійні настанови певної конфесії не дозво­ляють вдаватися до будь-яких насильницьких дій, три­мати зброю у руках. Організаційно-правові засади такої служби встановлює Закон України «Про альтернативну (невійськову) службу». Спеціальний додаток до нього дає вичерпний перелік тих релігійних організацій, дове­дена належність до яких є підставою для проходження альтернативної служби.

 

Питання до самопідготовки

1. Які конституційні норми гарантують забезпечення прав віруючих?

2. Який основний нормативний акт регулює відносини між державою, церквою та віруючими?

3. Які можуть бути законні підстави для відмови релігійній організації у реєстрації?

4. Як ви ставитесь до спроб увести викладання релігійних пред­метів у середній та вищій школі?

5. Чи може належність до якоїсь конфесії впливати на цивіль­но-правовий, цивільно-процесуальний чи кримінально- процесуальний статус фізичної або юридичної особи?

6. За яких умов можлива заміна військової служби альтернатив­ною?