Печать
PDF

Розділ 16 Законодавство України про свободу совісті та релігійні організації - § 2. Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації»

Posted in Учебные материалы - Релігієзнавство ( за ред. В.Д. Титова )

Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

§ 2. Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації»

З набуттям Україною незалежності було прийнято фундаментальний нормативний акт — Закон України від 23 квітня 1991 р. «Про свободу совісті та релігійні ор­ганізації» (далі — Закон). Цей закон відповідно до міжна­родних правових стандартів установлював право громадян України на свободу совісті і віросповідання як фундамен­тальну загальнолюдську цінність. Таку спрямованість За­кону підкреслює ст. 1, де визначені його завдання:

-   гарантування права на свободу совісті громадянам України та здійснення цього права;

-   забезпечення відповідно до Конституції України та норм міжнародного права, визнаних Україною, соціаль­ної справедливості, рівності, захисту прав і законних інтересів громадян незалежно від ставлення до релігії;

-   визначення обов’язків держави щодо релігійних організацій;

-   визначення обов’язків релігійних організацій перед державою і суспільством;

-   подолання негативних наслідків державної політи­ки щодо релігії і церкви;

-   гарантування сприятливих умов для розвитку су­спільної моралі і гуманізму, громадянської злагоди і співробітництва людей незалежно від їх світогляду чи віросповідання.

На відміну від нормативної бази СРСР, яка робила акцент на заборонних заходах щодо проявів релігійності і сприянні лише атеїзму, цей закон відтворює принципо­ву спрямованість міжнародних правових документів, що підкреслюють настанову на позитивний розвиток і доз- воленість багатоманіття законних проявів у сфері релі­гійного життя.

Верховна Рада України прийняла спеціальну Поста­нову «Про порядок введення в дію Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”». Згідно з Поста­новою всі попередні нормативні акти, які регламентува­ли свободу совісті в Україні, втратили силу, а нормативні акти, що не суперечать його положенням, мали бути приведені у відповідність до нього.

Стаття 2 Закону наголошує, що «в Україні усі право­відносини, пов’язані із свободою совісті і діяльністю релі­гійних організацій, регулюються законодавством України. Законодавство України про свободу совісті та релігійні організації складається з цього Закону та інших законодав­чих актів України, виданих відповідно до нього».

Сьогодні Закон «Про свободу совісті та релігійні ор­ганізації» вже зазнав певних доповнень і конкретизує принципові положення Конституції України 1996 р.

Станом на 1 червня 2004 р. Закон містить шість роз­ділів.

Розділ 1 «Загальні положення» визначає обсяг кон­ституційних прав громадян України на свободу совісті і віросповідання, гарантує їх безперешкодне здійснення.

Розділ ІІ «Релігійні організації в Україні» конкретизує положення про право на колективне задоволення релі­гійних потреб громадян; дає визначення та вичерпний перелік релігійних організацій, встановлює порядок їх створення, регламентує процедуру реєстрації і відповід­но механізм набуття релігійною організацією правоздат­ності юридичної особи.

Розділ ІІІ «Майновий стан релігійних організацій» за­безпечує реалізацію майнових прав релігійних організацій; визначає порядок створення та функціонування підпри­ємств і установ релігійних організацій, які мають намір зай­матися законною виробничою і господарською діяльністю для задоволення своїх релігійних потреб.

Розділ IV «Права релігійних організацій та громадян, пов’язані зі свободою віросповідання» деталізує поло­ження про свободу віросповідання, забезпечує реалі­зацію обрядово-культових потреб громадян, гарантує безперешкодність здійснення законних публічних за­ходів віруючих і релігійних організацій, визначає поря­док добродійної діяльності.

Розділ V «Трудова діяльність у релігійних організаціях та на їх підприємствах» регулює трудові права громадян, які тимчасово або на постійній основі працюють у релі­гійних організаціях, на їх підприємствах і в установах та встановлює порядок і правила трудової діяльності на них.

Розділ VI «Державні органи та релігійні організації» конкретизує положення конституційно закріпленого правового режиму відокремлення церкви від держави, визначає порядок взаємодії державних інституцій та ре­лігійних організацій, встановлює порядок контролю за діяльністю релігійних організацій, визначає відпові­дальність за порушення законодавства про свободу со­вісті та релігійні організації.

Розглянемо докладніше зміст цього Закону за окре­мими статтями.

Стаття 3 «Право на свободу совісті» дає юридичне визначення права на свободу совісті: «Це право включає свободу мати, приймати і змінювати релігію або переко­нання за своїм вибором і свободу одноособово чи разом з іншими сповідувати будь-яку релігію або не сповідува­ти ніякої, відправляти релігійні культи, відкрито виража­ти і вільно поширювати свої релігійні або атеїстичні пе­реконання. Ніхто не може встановлювати обов’язкових переконань і світоогляду. Не допускається будь-яке при­мушування при визначенні громадянином свого став­лення до релігії, до сповідання або відмови від сповідан­ня релігії, до участі або неучасті в богослужіннях, релі­гійних обрядах і церемоніях, навчання релігії». Свобода совісті як особисте і невід’ємне право людини гаран­тується чинним законодавством України громадянам України, а також громадянам інших держав, що тимча­сово або постійно перебувають в Україні.

Наголошується також, що «здійснення свободи спо­відувати релігію або переконання підлягає лише тим об­меженням, які необхідні для охорони громадської без­пеки та порядку, життя, здоров’я і моралі, а також прав і свобод інших громадян, встановлені законом і від­повідають міжнародним зобов’язанням України». Таким чином, необхідною вимогою при здійсненні права на свободу совісті і віросповідання є виконання усієї сукуп­ності правових норм чинного законодавства України.

Стаття 4 Закону детально розвиває принципові поло­ження ст. 24 Конституції України. Визначається, що гро­мадяни України є рівними перед законом і мають рівні права в усіх галузях економічного, політичного, соціаль­ного і культурного життя, незалежно від їх ставлення до релігії. Визнається недопустимим пряме або непряме обмеження прав, встановлення прямих або непрямих переваг громадян залежно від їх ставлення до релігії. Роз­палювання пов’язаної з віросповідною приналежністю ворожнечі й ненависті чи ображання почуттів громадян у зв’язку з релігійним або атеїстичним самовизначенням тягнуть за собою встановлену законом відповідальність. Але, з другого боку, ніхто не може з мотивів своїх релі­гійних переконань або за фактом належності до певної конфесії ухилятися від виконання своїх конституційних обов’язків.

Статті 5 та 6 деталізують положення ст. 35 Консти­туції України, де сформульовано правовий режим діяль­ності церкви (релігійних організацій) в Україні — режим відокремлення церкви від держави і школи від церкви. Усі складові державного механізму сприяють встанов­ленню відносин взаємної релігійної і світоглядної тер­пимості й поваги між громадянами, причому держава визначається як безрелігійна (але не антирелігійна). Ре­алізована в законодавстві України модель відносин між державними інституціями та релігійними організаціями передбачає, що держава захищає права і законні інтереси релігійних організацій, але при цьому не втручається в їх внутрішні справи (організаційно-кадрову політику, питання віровчення, культово-обрядову діяльність), не фінансує будь-яку з релігійних організацій з державного бюджету. У свою чергу релігійні організації не виконують державних функцій, не беруть участь у діяльності по­літичних партій і зобов’язані додержуватися вимог чин­ного законодавства і правопорядку.

Державна система освіти в Україні відокремлена від церкви і має світський характер. Доступ до різних видів і рівнів освіти надається громадянам незалежно від їх ставлення до релігії. (Ці положення відтворюються та­кож у законах України «Про освіту» (статті 3, 6, 8, 9, 56) і «Про вищу освіту» (статті 3, 29)). Громадяни можуть на­вчатися релігійного вірування та здобувати релігійну ос­віту індивідуально або разом з іншими. Жодна з конкрет­них релігій не може виключно викладатися в державних навчальних закладах в обов’язковий навчальний час. Але навчальна програма вищих навчальних закладів України передбачає вивчення нормативного курсу «Релігієзнав­ство», де науково, об’єктивно, з толерантним ставленням до будь-якого віровчення розглядається різноманітність релігій, їх історія, зв’язок з сьогоденням тощо. Аби отри­мати більш досконалі знання основ певної релігії, грома­дяни можуть звертатися до спеціалізованих духовних навчальних закладів, відвідувати недільні школи, що створюються самими релігійними організаціями.

Статті 7—11 Закону законодавчо встановлюють ви­черпний перелік видів релігійних організацій і об’єднань в Україні.

Стаття 7 визначає мету створення та функціонуван­ня релігійних організацій — задоволення релігійних по­треб громадян сповідувати і поширювати віру та порядок їхньої діяльності, наводить вичерпний перелік тих ор­ганізацій, які в юридичному значенні можуть бути виз­нані релігійними організаціями. «Релігійними організаціями в Україні є релігійні громади, управління і центри, монастирі, релігійні братства, місіонерські това­риства (місії), духовні навчальні заклади, а також об’єд­нання, що складаються з вищезазначених релігійних організацій. Релігійні об’єднання представляються свої­ми центрами (управліннями)». Остання частина ст. 7 наголошує, що «на інші організації, утворені за релігій­ною ознакою, дія цього Закону не поширюється».

Наведений перелік не означає, що релігійна органі­зація не може мати своєї оригінальної назви. Згідно зі своїми статутними положеннями релігійна організація використовує той варіант назви, який вважає доцільним («церква», «парафія», «прихід», «ашрам» тощо).

Первинною ланкою об’єднання віруючих є, як пра­вило, релігійна громада. Стаття 8 дає їй таке визначен­ня: «Релігійна громада є місцевою релігійною органі- зіацією віруючих громадян одного й того ж культу, вірос­повідання, напряму, течії або толку, які добровільно об’єдналися з метою спільного задоволення релігійних потреб». Зазначимо, що згідно з Законом релігійна гро­мада — це єдиний вид релігійної організаціі, про утво­рення якої повідомлення органів державної влади не є обов’язковим. Релігійна громада має право брати участь в утворенні інших видів релігійних організацій та об’єд­нань. Якщо релігійна громада має намір поширити межі своєї діяльності, тобто займатися, скажімо, виготовлен­ням та розповсюдженням релігійної літератури, пред­метів культового призначення тощо, вона повинна набу­ти правоздатності юридичної особи. Правоздатності юридичної особи релігійна організація набуває з момен­ту реєстрації її статуту (положення). Надалі, згідно зі ст. 13, «релігійна організація як юридична особа корис­тується правами і несе обов’язки відповідно до чинного законодавства і свого статуту (положення)».

Стаття 12 «Статути (положення) релігійних органі­зацій» визначає порядок прийняття цього документу і його структуру. «Статут (положення) релігійної органі­зації приймається на загальних зборах віруючих громадян або на релігійних з’їздах, конференціях». Статут не пови­нен суперечити чинному законодавству. У статуті містить­ся обов’язковий перелік відомостей про вид релігійної організації, місцезнаходження, майновий стан, права ре­лігійних організацій на заснування підприємств тощо (всього 6 пунктів). Звернемо увагу на те, як в Законі реа­лізується настанова на дозвільну спрямованість законодав­ства України стосовно діяльності релігійних організацій.

Стаття 12 зазначає, що статут повинен містити відо­мості про «вид релігійної організації, її віросповідну при­належність ...», але остання частина цієї статті наголошує, що «документи, які визначають віросповідну діяльність, вирішують інші внутрішні питання релігійної організації, не підлягають реєстрації в державних органах».

Стаття 14 Закону регулює порядок реєстрації ста­тутів релігійних організацій: «Для одержання релігійною громадою правоздатності юридичної особи громадяни в кількості не менше десяти чоловік, які утворили її і до- сягли 18-річного віку, подають заяву та статут (положен­ня) на реєстрацію до обласної, Київської та Севасто­польської міських державних адміністрацій, а у Рес­публіці Крим — до Уряду Республіки Крим». Зазначимо, що релігійна громада реєструється на обласному рівні (крім Києва, Севастополя та Республіки Крим). Усі інші види релігійних організацій подають статут на реєстра­цію до державного органу України у справах релігії, тобто реєструються на загальнодержавному рівні.

Уповноважений орган повинен у місячний термін прийняти рішення про реєстрацію або про відмову в ній і повідомити про це релігійну організацію у десятиден­ний термін. У необхідних випадках, коли потрібен вис­новок місцевої державної адміністрації, виконавчих ко­мітетів різного рівня або спеціалістів, термін може бути подовжено до трьох місяців.

Відмовлено в реєстрації статуту, за ст. 15, може бути з підстав, якщо певні його положення або діяльність цієї організації суперечать чинному законодавству. Рішення про відмову може бути оскаржено до суду. Окремі віру­ючі та релігійні організації мають право на судовий за­хист своїх інтересів і на відновлення порушених прав у передбаченому цивільним процесуальним законодавст­вом порядку.

Згідно зі ст. 100 Цивільного процесуального кодексу України цивільна процесуальна правоздатність визна­ється за всіма громадянами України, а також за орга­нізаціями, які користуються правами юридичної особи (у даному випадку релігійна організація). Статті 24811­24814 вказують ті рішення державних органів, прийняті відносно релігійних організацій, що можуть бути оскар­жені в судовому порядку, а також визначають порядок подання скарги, розгляд скарги, рішення суду по скарзі. Пункт 31 ст. 236 визначає, що серед справ, які виника­ють з адміністративно-правових відносин, судом розгля­даються справи по скаргах на рішення щодо релігійних організацій. Стаття 348 встановлює порядок звернення судового рішення до виконання.

Після проходження процедури реєстрації релігійна організація набуває цивільних прав і обов’язків через об­раний за своїм статутом (положенням) керівний орган.

Діяльність релігійної організації може бути припине­но у зв’язку з її реорганізацією (поділом, злиттям, приєд­нанням) або ліквідацією.

У разі порушення релігійною організацією, що є юри­дичною особою, чинного законодавства України її діяль­ність може бути припинено за рішенням суду.

Стаття 16 Закону визначає випадки, у разі яких при­пиняється діяльність релігійної організації в судовому порядку:

1)   вчинення релігійною організацією дій, недопус­тимість яких передбачена статтями 3, 5 і 17 цього Закону;

2)   поєднання обрядової чи проповідницької діяль­ності релігійної організації з посяганнями на життя, здо­ров’я, свободу і гідність особи;

3)   систематичного порушення релігійною органі­зацією встановленого законодавством порядку прове­дення публічних релігійних заходів (богослужінь, об­рядів, церемоній, походів тощо);

4)   спонукання громадян до невиконання своїх кон­ституційних обов’язків або дій, які супроводжуються грубими порушеннями громадського порядку чи пося­ганням на права і майно державних, громадських або ре­лігійних організацій.

Суд розглядає справу про припинення діяльності ре­лігійної організації порядком позовного провадження, передбаченого Цивільним процесуальним кодексом Ук­раїни, за заявою органу, уповноваженого здійснювати реєстрацію статуту конкретної релігійної організації, або прокурора.

Розділ ІІІ Закону забезпечує майнові права релігійних організацій, регламентує їх виробничу і господарську діяльність.

Якщо за часів СРСР релігійні організації для задоволен­ня своїх культових потреб мали право лише користуватися державним майном, будівлями, що надавалися їм на дого­вірних засадах, то зараз, за статтями 17 і 18 Закону їм нада­но також повноваження суб’єкта колективної власності (див. також ст. 20 Закону України «Про власність») у разі, якщо релігійна організація є юридичною особою.

Стаття 18 визначає, що релігійні організації воло­діють, користуються і розпоряджаються майном, яке належить їм на праві власності. Право власності релігій­них організацій охороняється законом. У власності релі­гійних організацій можуть бути будівлі, предмети куль­ту, об’єкти виробничого, соціального і добродійного призначення, транспорт, кошти та інше майно, необхі­дне для забезпечення їх діяльності. У власності релігійних організацій може бути також майно, що знаходить­ся за межами України.

Вже в статуті (положенні) релігійної організації міс­тяться відомості про її майновий стан, обумовлюється право на заснування підприємств, порядок вирішення майнових та інших питань (пункти 3, 4, 6 ст. 12). Усю су­купність правовідносин, пов’язаних з володінням, користу­ванням і розпорядженням майновими об’єктами релігійни­ми організаціями як юридичними особами, регламентує чинне законодавство України. Питання стосовно особливо­стей використання майна окремою структурною одиницею організації, його призначення в обрядовій діяльності тощо вирішуються релігійною організацією як колективним власником за внутрішніми, визначеними статутом пра­вилами. Згідно з угодами майнового найму релігійна організація може укладати договори оренди приміщень або майна; у таких випадках її права і обов’язки як най­мача визначаються самою угодою майнового найму та цивільним законодавством України. У разі адміністра­тивних порушень вимог чинного законодавства щодо по­рядку і правил укладання, впровадження колективного договору, угоди настає адміністративна відповідальність за статтями 411, 412, 413 Кодексу України про адміністра­тивні правопорушення.

Релігійні організації можуть звертатися за добровіль­ними фінансовими та іншими пожертвуваннями, отри­мувати їх і використовувати на власні потреби. Але вони не мають права примушувати громадян робити обов’яз­кові грошові чи майнові внески. Добровільні пожертву­вання не оподатковуються.

У здійсненні своїх майнових прав релігійна органі­зація діє відповідно до норм цивільного права. У разі їх порушення державними органами або іншими суб’єкта­ми цивільних правовідносин вона здійснює їх захист як юридична особа в порядку, передбаченому Цивільним процесуальним кодексом України.

Релігійні організації в порядку, визначеному чинним законодавством, можуть засновувати для виконання своїх статутних завдань різні види підприємств, які мають пра­ва юридичної особи. Прибуток від виробничої діяльності та інші доходи підприємств релігійних організацій опо­датковуються відповідно до чинного законодавства в по­рядку і розмірах, установлених для підприємств громадсь­ких організацій. Суми їх прибутку, які використовуються в добродійних цілях, не оподатковуються.

У разі невиконання своїх фінансових зобов’язань пе­ред державою, порушень вимог фінансової дисципліни релігійна організація як юридична особа — суб’єкт госпо­дарської, виробничої діяльності притягається до відпо­відальності залежно від характеру протиправних дій. Стаття 164 Кодексу України про адміністративні правопо­рушення встановлює норми відповідальності за порушен­ня порядку заняття підприємницькою або господарською діяльністю. Стаття 212 Кримінального кодексу України передбачає притягнення до кримінальної відповідаль­ності службових осіб підприємств, установ, організацій (незалежно від форми власності) за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів.

Розділ IV Закону регулює реалізацію обрядово-культо­вих потреб громадян як складових свободи віросповідан­ня, регламентує порядок проведення релігійними органі­заціями публічних заходів. Свобода віросповідання перед­бачає безперешкодне задоволення потреби громадян одноособово або разом з іншими відправляти заходи, що обрядово пов’язані з віровченням. Віруючі мають право вільно збиратися у визначених місцях для проведення церемоній, богослужінь, таїнств, зборів тощо. Стаття 21 Закону також визначає, що релігійні організації мають право засновувати і утримувати вільно доступні місця бо­гослужінь або релігійних зібрань, а також місця, шановані в тій чи іншій релігії (місця паломництва). Богослужіння, релігійні обряди, церемонії та процесії безперешкодно проводяться в культових будівлях і на прилеглій території, у місцях паломництва, установах релігійних організацій, на кладовищах, в місцях окремих поховань і крематоріях, квартирах і будинках громадян, а також в установах, ор­ганізаціях і на підприємствах за ініціативою їх трудових колективів і згодою адміністрації. Порядок і форму про­ведення цих заходів визначає сама релігійна організація відповідно до власних світоглядних настанов. Якщо релі­гійна організація має бажання проводити публічні заходи поза зазначеними законом місцями, то її представники повинні передчасно звернутися до адміністративно-тери­торіальних органів державної влади, де будуть проводити­ся такі заходи, і отримати від них відповідний дозвіл. Кло­потання про видачу вказаного дозвілу подається не піз­ніш як за 10 днів до призначеного строку проведення богослужіння, обряду, церемонії чи процесії, крім ви­падків, які не терплять зволікання. Зазначені норми спри­яють чіткій організації масових заходів, запобігають ви­никненню конфліктних ситуацій між представниками різних конфесій.

У разі порушення релігійною організацією визначе­ного законодавством України порядку проведення пуб­лічних заходів залежно від характеру протиправних дій винні в них притягаються до відповідальності. Статті 1851 та 1852 Кодексу України про адміністративні право­порушення встановлюють норми адміністративної від­повідальності за порушення порядку організації і прове­дення зборів. Розгляд таких справ про порушення гро­мадського порядку, згідно зі ст. 222, знаходиться в компетенції органів внутрішніх справ (міліції).

Прояви криміналізованих дій у сфері громадського порядку, у свою чергу, пов’язані із залученням винних до кримінальної відповідальності згідно з нормами Кримі­нального кодексу України. Заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку, або групове пору­шення громадського порядку за наявності кваліфікуючих ознак злочину ведуть до настання кримінальної від­повідальності за статтями 295 та 293 Кримінального ко­дексу України.

Законодавство України захищає також право релігій­них організацій на проведення публічних заходів від протизаконних посягань посадових осіб. Стаття 14 Ко­дексу України про адміністративні правопорушення встановлює: «Посадові особи підлягають адміністра­тивній відповідальності за адміністративні правопору­шення, зв’язані з недодержанням установлених правил у сфері охорони порядку управління, державного і гро­мадського порядку...». За невиконання або неналежне виконання службових обов’язків, перевищення своїх повноважень та інші порушення трудової дисципліни держслужбовця посадові особи притягаються і до дис­циплінарної відповідальності (дисциплінарні стягнення та інші заходи дисциплінарного впливу). Стаття 340 Кримінального кодексу України встановлює криміналь­ну відповідальність службових осіб, винних у злочинно незаконному перешкоджанні організації або проведен­ню зборів, мітингів, походів і демонстрацій.

Діяльність релігійних організацій є насамперед та­кою, що пов’язана з засвоєнням основ віровчення. Тому, реалізуючи своє право на різні прояви свободи совісті та віросповідання, громадяни і релігійні організації корис­туються виключним правом заснування підприємств для випуску богослужбової літератури і виробництва пред­метів культового призначення. Окрім права на виготов­лення таких предметів та літератури, ст. 22 визначає та­кож право віруючих на їх придбання, володіння, вико­ристання, експорт, імпорт і розповсюдження.

Стаття 23 Закону передбачає, що при релігійних ор­ганізаціях можуть створюватися товариства, братства, асоціації для здійснення благодійної діяльності, вивчен­ня та розповсюдження релігійної літератури та іншої культурно-освітньої діяльності. Суми витрат на цю мету оподаткуванню не підлягають.

У Законі статтею 24 окремо обумовлюються і регла­ментуються міжнародні зв’язки та контакти релігійних організацій і віруючих. Згідно з міжнародними правови­ми документами релігійні організації і віруючі, одно­осібно або разом з іншими, мають право встановлювати і підтримувати міжнародні зв’язки та прямі особисті контакти, включаючи виїзд за кордон для паломництва, участь у зборах та релігійних заходах. Ці контакти мо­жуть стосуватися співпраці в гуманітарних, культурних, миротворчих або суто релігійних справах. Кордони Ук­раїни є відкритими і для представників релігійних ор­ганізацій інших держав, за умов дотримання ними вимог чинного законодавства України. Щоб запобігти конфлікт­ним ситуаціям у сфері діяльності іноземних представників релігійних організацій та забезпечити захист законних прав і інтересів громадян України, Закон наголошує, що «свя­щеннослужителі, релігійні проповідники, наставники, інші представники зарубіжних організацій, які є іноземни­ми громадянами і тимчасово перебувають в Україні, мо­жуть займатися проповідуванням релігійних віровчень, виконанням релігійних обрядів чи іншою канонічною ді­яльністю лише в тих релігійних організаціях, за запрошен­ням яких вони прибули, і за офіційним погодженням з дер­жавним органом, який здійснив реєстрацію статуту (поло­ження) відповідної релігійної організації».

Розділ V Закону забезпечує трудові права громадян, які працюють у релігійних організаціях та на їх підприєм­ствах, і регламентує правила трудової діяльності на них.

Релігійні організації мають право приймати на робо­ту громадян за трудовим договором, який укладається письмово і реєструється у встановленому трудовим зако­нодавством України порядку. У такому ж порядку реєст­руються документи, що визначають умови оплати праці священнослужителів, церковнослужителів і осіб, які  працюють у релігійній організації на виборних посадах. На всіх громадян, які працюють у релігійних організаціях та створених ними підприємствах, добродійних закладах на умовах трудового договору, поширюється дія законо­давства про працю, загальнообов’язкове державне соці­альне страхування, оподаткування.

Громадяни, які працюють у релігійних організаціях та установах на умовах трудового договору, а також свя- щенослужителі, церковнослужителі та особи, які пра­цюють у релігійних організаціях на виборних посадах, підлягають загальнообов’язковому державному соціаль­ному страхуванню.

Релігійні організації, їх підприємства та заклади, а у випадках, передбачених законом, також і працівники цих організацій, підприємств, закладів сплачують страхові внески до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань Ук­раїни, Фонду соціального страхування з тимчасової втра­ти працездатності, а також збір на обов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України в по­рядку і розмірах, встановлених законодавством.

Усім громадянам, які працюють у релігійних орга­нізаціях, їх підприємтвах і закладах, державна пенсія призначається на загальних підставах відповідно до зако­нодавства. (Стаття 28 із змінами, внесеними згідно із За­коном № 3795-12 від 23.12.1993 р., в редакції Закону № 429-IV від 16.01.2003 р.)

Розділ VI Закону визначає державні органи, які здійс­нюють контроль щодо дотримання вимог чинного зако­нодавства про свободу совісті та релігійні організації, встановлює відповідальність за його порушення.

Згідно зі ст. 29 державний контроль за дотриманням законодавства України про свободу совісті та релігійні організації здійснюють місцеві Ради народних депутатів та їх виконавчі комітети. Забезпечує проведення по­слідовної державної політики щодо релігії і церкви спеціальний державний орган України — Державний комі­тет у справах релігій. Цей орган сприяє реалізації прав громадян на свободу совісті і віросповідання, координує діяльність релігійних організацій, здійснює реєстрацію їх статутів (положень), надає необхідну допомогу в між­народній діяльності віруючих тощо. У межах своєї, виз­наченої чинним законодавством України компетенції усі правоохоронні органи контролюють діяльність релігій­них організацій як суб’єктів правовідносин.

Стаття 31 Закону визначає, що службові особи та гро­мадяни, винні в порушенні законодавства про свободу совісті та релігійні організації, несуть відповідальність, встановлену законодавством України. Стаття 32 наголо­шує на дії в Україні положень тих міжнародних дого­ворів, в яких наша держава бере участь.