Печать
PDF

Розділ 11 Громадська думка як об’єкт соціологічного аналізу - § 4. Громадська думка про право

Posted in Учебные материалы - Соціологія ( за ред. М.П. Требіна )

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

§ 4. Громадська думка про право

Аналіз громадської думки про право дає змогу виділити її якості і закономірності формування. Оскільки право — це сфера, елемент суспільного життя, громадська думка про нього ніколи не буває відо­браженням юридичних явищ у «чистому вигляді», правових фактів, що існують самі по собі. Вона формується як оцінка відповідності прав і обов’язків людей об’єктивним функціям, які вони повинні виконува­ти внаслідок закону розподілу суспільної праці. Громадська думка визнає справедливим, якщо суспільство, ставлячи людину на ту чи іншу соціальну позицію, тим самим покладає на неї обов’язок вирішу­вати комплекс суспільно значущих завдань, одночасно наділяє її всіма матеріальними і правовими засобами, необхідними для виконання від­повідних функцій.

При формуванні громадської думки з приводу того чи іншого фак­ту юридичного життя колективна свідомість начебто зіставляє правові відносини із суспільними і робить висновки про справедливість і не­справедливість громадсько-правових відносин на основі їх відповід­ності власницьким, державно-правових—політичним, адміністративно- правових — управлінським відносинам та ін.

Мірилом оцінки громадською думкою факту юридичної дійсності є не правова норма як формальне установлення держави, а норми культури, загальні уявлення людей про відповідне, які і є основою усвідомлення того, що є і що не є правом. В основі відповідного, коли воно виражає об’єктивну необхідність, лежить існуюче, яке виража­ється в тому, що самі суспільні відносини потребують правового за­кріплення і урегулювання і що їх особливості визначають характер і можливості юридичного впливу на них.

На формування громадської думки про право також впливає не лише сама правосвідомість, станом якої вона є, а й економічні, політичні, моральні, релігійні та інші оцінки, оскільки економічні, політичні, мо­ральні, релігійні та інші моменти опосередковують факт, який «аналізує» масову правосвідомість і викликає її реакцію у формі громадської дум­ки. І правосвідомість, і громадська думка про право — складні за своїм змістом явища, які виражають в юридичних поняттях суспільне життя і тому зазнають впливу всіх форм суспільної свідомості.

Відповідно до громадської думки взагалі, громадська думка про право покликана виконувати певні соціальні функції. Залежно від змісту вона так чи інакше оцінює факти юридичної дійсності. Ці оцін­ки впливають на ставлення людей до права, на їхні дії, які мають юридичний сенс, і тим самим виконують орієнтаційну і регулятивну функції. З ними пов’язана і аналітико-конструктивна функція, оскіль­ки для оцінки і забезпечення певної спрямованості діяльності людей у зв’язку з фактами юридичної дійсності необхідні їх аналіз і прийнят­тя конструктивного рішення.

Щодо впливу на соціальні інститути, зокрема на державу і право, громадська думка може виконувати контрольну, консультативну і ди­рективну функції. Контрольна функція виявляється тоді, коли громад­ська думка, висловлюючи ставлення до виданого закону, наказу, оголо­шеного судом вироку і т. ін., дає можливість отримати інформацію про ставлення до них населення в цілому або його окремих груп і з ураху­ванням цієї інформації внести у разі необхідності корективи в управ­лінські рішення, що приймаються, законодавчу діяльність або право- застосовну практику. Аналогічними є дії консультативної і директивної функцій.

 

Питання для самоконтролю

1. Визначте поняття та специфічні риси громадської думки.

2. Як співвідносяться поняття «думка» і «судження», «думка» і «переконання», «думка» і «настрій»?

3. Що є об’єктом громадської думки? Види об’єктів.

4. Суб’єкти громадської думки.

5. Охарактеризуйте структуру громадської думки.

6. Назвіть основні функції громадської думки за різними кри­теріями.

7. Етапи становлення громадської думки.

8. Поняття та показники соціальної зрілості громадської думки.

9. Визначте основні канали вивчення громадської думки.

10. У чому полягають особливості громадської думки про право?