Печать
PDF

Тема 10 Правова аксіологія: ціннісні основи права - § 2. Свобода як цінність. Право як форма свободи

Posted in Учебные материалы - Філософія права ( О.Г. Данильян )

Рейтинг пользователей: / 3
ХудшийЛучший 

§ 2. Свобода як цінність. Право як форма свободи

Ідея свободи, на думку філософів (Ш. Монтеск’є, Г. Гегеля, М. Бердяєва), є багатозначною, породжує сплетіння безлічі непоро­зумінь. Тому слід спочатку зробити застереження щодо того, в якому сенсі можна розуміти це слово, починаючи з найпростіших і доступ­них для пізнання значень.

По-перше, доцільно відокремлювати «юридичну» свободу від «фактичної». По-друге, слід ураховувати умовний характер поділу на «внутрішню» та «зовнішню» свободи. По-третє, треба виділяти два типи свободи: свободу «від» (негативну свободу) і свободу «для» (по­зитивну свободу). Правова свобода є формальним дозволом вчиняти певні дії, не побоюючись, чи відповідає цей дозвіл діяти реальній мож­ливості. Фактична свобода найчастіше розуміється як нічим не об­межене виявлення — «що хочу, те й роблю». Юридична свобода міс­тить у своїй основі свободу вибору. При цьому свободою називається, по-перше, сам факт вибору, а по-друге — непередбачуваність того, що саме індивід вибере. І чим більше він має вибору, тим більше має свободи. Однак феномен свободи не може бути зведений до свободи вибору. В структуру свободи особи вибір входить як момент і елемент поряд з «внутрішньою» свободою і свободою, що включають у себе два основні компоненти: почуттєвий і раціональний. Сама ситуація вибору — ще не свобода, а тільки передумова вільної дії. Треба від­значити, що «внутрішня» свобода — це не схована, не підпільна сво­бода. Це реально виявлена свобода в сенсі звільнення людини усере­дині себе від кайданів власних стереотипів і внутрішніх страхів. «Зо­внішня» свобода припускає пошук обмежених засобів і форм обме­жень. Такими можуть виступати не тільки юридичні закони заборо­няючого характеру (як частина культури), а й сам факт співіснування безлічі індивідів з їхніми суспільними правами і свободами. На дум­ку Гегеля, жодна людина не має ідеї про власну свободу, якщо вона не має ідеї про свободу інших і соціальний зв’язок між собою та ін­шими. Жодна людина, не маючи чіткої ідеї про власну свободу, не має і чіткої ідеї про свободу інших і зв’язок між цими свободами.

Свобода «від» (негативна свобода) виступає у світі, в якому індивід має певну зону вибору ідей і дій без можливості натрапити на обмежен­ня і репресії. Свобода дій — не самоціль, а умова саморозвитку людини. Свобода «для», чи позитивна свобода, уможливлює дію відповідно до власної системи цінностей і власних цілей. У певних історичних умовах, в яких люди мають значний ступінь свободи, вони так чи інакше від­мовляються від неї на користь авторитарної влади, для того щоб збіль­шити можливість досягнення власних цілей. Це різновид заміни теоре­тично можливого практично здійсненним. Оскільки позитивна свобода має першочергове значення, така заміна видається розумною. Реальні форми втечі від свободи трапляються досить рідко. Розглянемо, як розу­мілася свобода в різні епохи, у різних системах права.

Античне право, визнаючи протилежність вільної людини і раба, було далеким від того, аби надати свободі реального статусу, роблячи із рабства одних умови дійсної свободи інших. Але в той же час антич­не право показує, що свобода, будучи реальною, залишається лише привілеєм деяких і не може визначити людську сутність у її загально­сті. Тому не можна заперечувати певний прогрес у свободі людей при переході від античного до сучасного права, оскільки останнє вважа­ється загальною належністю людини. Античне право продемонстру­вало обмежену, але конкретну і реальну свідомість свободи, тоді як сучасне право, визначаючи свободу універсальною цінністю, безпо­середньо включає в це визначення обмеження свободи відповідно до поширеного визначення: право — «це сукупність умов, при яких сва­вілля однієї особи збігається зі свавіллям іншої особи з погляду за­гального закону свободи».

Період Середньовіччя християнська теологія пов’язує зі свободою рух Духа. Дух є рух, але як спонтанність і порив. У рамках християн­ського вчення з боку Бога вища природа людини показується Ісусом Христом, Богом, який прийняв людський вигляд; з боку людини — йо­го «творчістю із себе», створенням «нового, чого ще не було».

Християнське вчення містить у собі позитивну концепцію свобо­ди. Якби не було цього Божого дарунка (свободи) людині, не було б і гріхопадіння в історії людини і нестатку.

В епоху Відродження і наступний період під свободою розуміли безперешкодне розкриття здібностей особистості. У природно-правових концепціях Нового часу свобода тлумачилася як абсолютна цінність, як підстава пізнання і права, як вихідна передумова всіх природних прав людини. Підкреслювалися її невідчужуваний характер, її власти­вість споконвічності і безумовної належності особистості.

У класичній європейській філософії поряд з обґрунтуванням сво­боди як властивості, форми світу (не розкладені на елементи) увага акцентувалася на двох головних пунктах:

1)  розуміння свободи як пізнаної необхідності, як підстави мис­лення і пізнання, можливостей людини в щось вірити і бути;

2)  визначення свободи як живого подиху (пульсації) саморозвит­ку людини в історії, що виступає як процес модифікації свободи.

Б. Спіноза, Г. В. Лейбніц, І. Кант, Г. Гегель виводили поняття сво­боди на тлі розходження внутрішнього і зовнішнього. Явище, що на­зивається вільним, містить підставу самого себе (тобто є самопри- чинним явищем), а щось, що має підставу поза собою, — не вільне, оскільки воно полягає в причинному ланцюзі, тобто має причинні обґрунтування і причини пояснення. Саме в цьому сенсі великі філо­софи говорили, що свобода має причину в самій собі і не має при­чини поза собою. Вони визначали право через свободу, споконвічно припускаючи, що людська свобода в принципі не може бути безмеж­ною і має потребу в різних правових формах її реалізації.

У неокласичній філософії проблема свободи виходить за рамки психологізму і гносеологізму свободи — приреченість на свободу в Ж. Сартра, філософія свободи як можливості бунту в А. Камю, сво­бода як надвітальний феномен у філософії М. Шелера, свобода як подолання відчуження в контексті відношення «Я-Ти» у М. Бубера, «теологія звільнення в просторі, вихід людини за межі своєї одно- мірності» у Г. Маркузе та подається в інших версіях. Українська фі­лософська традиція розглядає свободу як здатність людської душі, як панування людини над своїми страстями й чуттєвістю. З позиції гу­манізму розглядав свободу й М. Бердяєв. У праці «Про рабство і сво­боду людини» він показав, що різним формам рабства протистоять їхні альтернативи — різні форми свободи. Сама свобода, на його дум­ку, існує в трьох формах: ірраціональній, тобто вираженій через по­чуття, переживання; раціональній, пов’язаній з розумом; трансцен­дентальній, даній Богом особистості, що виражає духовність. Для цього філософія права використовує поняття «ступінь свободи».

Для соціального суб’єкта ступінь свободи завжди пов’язаний з тими чи іншими формами права — економічною, політичною, еко­логічною, сімейною і т. д., що склалися в системі певних соціальних відносин. Отже, ступінь свободи з’являється як вираз існуючих у сус­пільстві «свобод» — політичної, економічної, соціальної та ін.

В юриспруденції філософська категорія ступеней свободи назива­ється поколінням прав. Юристи акцентують увагу на тому, що право виражає конкретно-історичний ступінь свободи, властивий певному щаблю розвитку людства, тому розвиток права слугує показником розвитку свободи людини. Перше покоління прав — право на життя і власність майна. Воно визначається самою природою людини і ви­ступає як її здатність захищати своє життя і засоби для існування.

Друге покоління прав — соціально-економічні права — означає розвиток свободи людини в системі соціально-економічних і правових відносин під кутом зору соціальної та економічної справедливості.

Третє покоління прав — право на мир, здорове довкілля та ін.

Четверте покоління прав стосується перехідного стану між життям і смертю як фінальними цінностями людства (аборти та ін.).

Звідси випливає одне з теоретичних положень, що мають вирі­шальне, першорядне значення для розуміння правових питань, мож­ливо, одне з найбільш істотних у філософії права. Саме право за сво­єю вихідною сутністю є форма створена людьми, що логічно й істо­рично призначена бути інститутом, покликаним упорядковувати свободу людини, додати їй визначеності і забезпеченості, а звідси — й людського змісту, істинно людської цінності.

Право — не просто загальний масштаб чи саме рівна міра, насам­перед свободи індивідів. Вільні індивіди — суть і зміст права. Там, де заперечується вільна індивідуальність, особистість, правове значення фізичної особи, там немає і не може бути права, там не може бути і якихось дійсно індивідуальних правових та інших суб’єктів права, дійсно правових законів та правових відносин і в суспільстві в цілому, і в конкретних різних сферах суспільного і політичного життя.

Отже, право має настільки ж фундаментальний для суспільства характер, як і свобода, що приймає різні форми як в індивідуальній свідомості, так і в історії суспільства.