Печать
PDF

Передмова

Posted in Учебные материалы - Філософія права ( О.Г. Данильян )

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Передмова

Розбудова України як демократичної, правової, соціальної держа­ви неможлива без розвитку права, його вдосконалення та системного втілення. Саме тому трансформація правової системи, підвищення рівня правової культури, подолання правового нігілізму є актуальни­ми проблемами сучасності, які перебувають у центрі обговорення громадськості та наукової спільноти України. Ця обставина зумовлює нагальну потребу у всебічному дослідженні сутності такого складно­го феномену, як право, на основі філософського осмислення. Право є явищем багатогранним і не просто являє собою соціальний інститут і засіб регулювання відносин між громадянами, а становить складний світ, різнорівневу реальність зі своїми закономірностями, структурою та логікою розвитку. Отже, світ права є особливим, що відрізняє його від інших сфер людського буття. Цю його специфіку й покликана ви­значити філософія права, яка починається з виникнення ідей про об’єктивні підстави існування та розвитку права.

Дослідження в галузі філософії права мають давні й багаті тради­ції. Протягом декількох століть цій науковій і навчальній дисципліні приділялася велика увага в західних університетах. Значний досвід вивчення і викладання цієї дисципліни було накопичено й в універ­ситетах дореволюційної України. Однак за радянських часів його було втрачено.

У сучасних умовах демократичних перетворень в Україні, станов­лення засад права і правової державності цей досвід відновлюється, а філософія права починає посідати чільне місце в системі вітчизня­ної юридичної освіти та стає питомим підґрунтям для трансформацій у правовій культурі і правовому вихованні молоді. Разом з тим в Укра­їні спостерігається гострий дефіцит якісної навчальної та навчально- методичної літератури з філософії права. Цей підручник підготовле­ний на основі програми з філософії права колективом кафедри філо­софії Національної юридичної академії України імені Ярослава Му­дрого та покликаний певною мірою заповнити цю прогалину і допо­могти студентам та аспірантам у вивченні філософії права.

Підручник складається з двох частин. У першій частині розгляда­ються зміст та призначення філософії права, розкриваються основні методологічні парадигми осмислення права, багатовікова історія роз­витку філософсько-правової думки, методологічний потенціал основ­них концепцій філософії права. Другу частину присвячено аналізу основних проблем філософії права: правової онтології, правової ан­тропології, правової аксіології тощо. В ній також подано специфічний філософсько-правовий матеріал, який істотно відрізняється від за­гальнотеоретичних філософських та правових курсів. Перш за все це стосується питань світоглядного і методологічного обґрунтування різних правових орієнтацій, філософії прав людини, філософських проблем права та влади в посттоталітарному суспільстві України.

Підручник містить також літературу, в якій репрезентовано основ­ні праці видатних філософів, монографічну та навчальну літературу. Крім того, до кожної теми запропоновано декілька контрольних за­питань. Усе це сприятиме поглибленому оволодінню студентами філософсько-правовими знаннями як у ході практичних занять, так і під час самостійної роботи, якій у сучасному навчальному процесі надається все більшого значення. Підручник є стрижнем комплексно­го комп ’ютерного курсу з філософії права, розробленого колективом кафедри філософії Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого в рамках впровадження у навчальний процес Бо­лонської системи, що дозволить студентам опанувати основний масив проблем, які вивчає філософія права.

Зрозуміло, автори підручника не претендують на вичерпний ана­ліз поставлених у ньому проблем, а також на володіння істиною в останній інстанції, а відтак, будуть вдячні за корисні зауваження і пропозиції, що сприятимуть вдосконаленню змісту викладеного ма­теріалу, і висловлюють щирую вдячність усім тим, хто допомагав їм у процесі підготовки та оприлюднення цієї праці.