Печать
PDF

Глава 7. Правові засади участі спеціаліста-бухгалтера у слідчих (судових) діях

Posted in Учебные материалы - Судова бухгалтерия (В.М.Глібко, О.П.Бущан)

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Глава 7. Правові засади участі спеціаліста-бухгалтера у слідчих (судових) діях

 

Порівняно простим аспектом використання спеціальних економіч­них та бухгалтерських знань у кримінальному процесі є участь спеці­аліста у слідчих (судових) діях.

Спеціаліст-бухгалтер — це особа, яка розуміється в галузі бухгалтер­ського обліку, запрошена для участі у проведенні слідчих і судових дій як консультант або технічний помічник органів дізнання, слідства і суду.

Участь спеціаліста у слідчих діях передбачена ст. 128і КПК, право виклику судом спеціаліста для участі в судовому розгляді — ст. 270і КПК.

Участь спеціаліста-бухгалтера у слідчих і судових діях потрібна для виявлення, збирання, огляду бухгалтерських документів, вирішен­ня питань довідкового характеру, а також у тому разі, коли за допо­могою спеціаліста-бухгалтера, не призначаючи ревізії, можна зібрати необхідні матеріали для призначення судово-економічної та інших експертиз.

Документи бухгалтерського обліку як засіб фіксації різноманітних господарських операцій, перебуваючи на зберіганні у відповідних організаціях і установах, з часом можуть бути втрачені. У цих випадках виникає необхідність у допомозі спеціаліста-бухгалтера. Його участь в огляді і вилученні документів дає змогу запобігти їх можливому знищенню або внесенню певних змін з метою приховування слідів злочину. Спеціаліст-бухгалтер також дає рекомендації слідчому щодо методу вилучення та умов зберігання документів.

Практична допомога спеціаліста-бухгалтера під час огляду, обшу­ку та вилучення документів полягає у вирішенні такої групи питань:

-   які саме бухгалтерські документи і рахункові реєстри можуть містити відомості, необхідні для аналізу відповідних господарських операцій;

-   де саме можуть зберігатися названі документи, інші примірники та їх копії.

Під час огляду окремих документів спеціаліст-бухгалтер звертає увагу слідчого на ту частину документа, що має значення для справи, застерігає від неправильного добору чи недодання до справи необхід­них документів. Відмова від участі спеціалістів-бухгалтерів або еко­номістів у огляді та вилученні документів часто призводить до того, що вже в процесі проведення ревізії та експертизи слідчі змушені звертатися з клопотаннями про надання тих чи інших облікових до­кументів, необхідних для ревізора або експерта.

Крім того, слідчий, вивчаючи за допомогою спеціаліста-бухгалтера документи і знайомлячись з їхнім змістом, одержує оперативну інфор­мацію про стан справ на підприємстві або в установі, зокрема таких, як показники виконання плану, стан обліку і звітності тощо.

З метою проведення огляду і вилучення документів слідчий за­вчасно повідомляє спеціалісту-бухгалтеру деякі відомості, що дає йому змогу підготуватися до проведення цих дій. Наприклад, спеціа­лісту необхідно знати, до якої галузі народного господарства належить підприємство або установа, де передбачено проведення слідчої дії, форму бухгалтерського обліку, заведену на даному підприємстві, особ­ливості обліку та звітності, приблизний обсяг документів, порядок документування і документообігу, строк господарської діяльності та коло осіб, що охоплюються слідчою дією.

Участь спеціаліста-бухгалтера у виявленні та вилученні необхід­них документів важлива ще й тому, що часто працівники обліку та матеріально відповідальні особи зацікавлені у позитивних результа­тах слідства.

Велику допомогу надає спеціаліст слідчому й під час огляду вже наявних у його розпорядженні документів. По-перше, він допомагає відібрати потрібні документи. По-друге, при огляді окремих докумен­тів спеціаліст звертає увагу слідчого на ту частину їхнього змісту, яка має значення для справи і допомагає правильно зафіксувати це в про­токолі огляду.

Важливе значення має також знання спеціалістом відповідної тер­мінології (точний зміст спеціальних термінів, наявність необхідних реквізитів, назви документів та їхніх форм), що нерідко може бути необхідним під час огляду, вилучення та обшуків.

Допомога спеціаліста може бути потрібна і у разі встановлення значення окремих документів, що вилучаються, або їхніх частин.

Слідча і судова практика свідчить про те, що іноді злочинці зни­щують або приховують умисно перекручені облікові та звітні докумен­ти з метою завуалювання слідів злочину. У такому разі слідчий, уста­новивши за наявною в архіві підприємства або установи номенклату­рою документів відсутність тих чи інших із них, повинен запропону­вати посадовим особам, відповідальним за їх збереження, видати ці документи, а якщо вони видані не будуть, провести обшук. Обшук може бути проведений у бухгалтерії або плановому відділі, а також у квартирі обвинуваченого чи підозрюваного. Спеціаліст звертає увагу слідчого на документи, щодо достовірності яких є сумнів. При цьому він користується методикою визначення достовірності документів.

Вчасне проведення огляду, обшуку та вилучення документів зна­чною мірою забезпечує повне і швидке розслідування злочину. Необґрунтоване відкладання цих слідчих дій ускладнює розслідування і знижує його ефективність.

Надавати ефективну допомогу в проведенні цих слідчих дій може тільки висококваліфікований спеціаліст, який добре поінформований про способи розкрадання та їх завуалювання в обліку, обізнаний із методикою зазначеної категорії справ та основами процесуального права, вільно орієнтується в масі документів і знає вагу того чи іншо­го документа для розслідування взагалі та експертного дослідження зокрема. Важливим для нього є також знання методики проведення ревізії, судово-економічної експертизи та інвентаризації.

Як спеціаліст до участі в слідчих діях або в судове засідання може бути запрошена будь-яка особа, що не зацікавлена у ході справи.

Виклик слідчим або судом спеціаліста є обов’язковим для керівни­ка підприємства, установи чи організації, де той працює.

Спеціаліст-бухгалтер зобов’язаний: з’явитися на виклик; брати участь у проведенні слідчої дії, використовуючи свої спеціальні знання і навики для сприяння у виявленні, закріпленні та вилученні доказів; звертати увагу слідчого на обставини, пов’язані з виявленням та за­кріпленням доказів; давати пояснення щодо спеціальних питань, які виникають у ході проведення конкретної дії.

Спеціаліст-бухгалтер має право: звертатися з дозволу слідчого із запитаннями до осіб, які беруть участь у проведенні слідчої дії; роби­ти заяви, пов’язані з виявленням, закріпленням і вилученням доказів. Спеціаліст за наявності відповідних підстав має право на забезпечен­ня безпеки шляхом застосування заходів, передбачених законами України. Перед початком слідчої дії, в якій бере участь спеціаліст, слідчий пересвідчується в його особі та компетентності, з’ясовує на­явність його стосунків з обвинуваченим і потерпілим, пояснює спеці­алісту його права та обов’язки. Про виконання слідчим цих вимог за­значається у протоколі слідчої дії.

У разі відмови або ухилення спеціаліста від виконання своїх обов’язків слідчий повідомляє про це адміністрацію підприємства, установи чи організації за місцем роботи спеціаліста або громадську організацію для відповідного реагування.

Як спеціаліст не може виступати представник організації, що конт­ролює діяльність підприємства, де відбувся злочин.

Про участь спеціаліста у слідчій дії зазначається в протоколі слід­чої дії. Спеціаліст має право долучати до протоколу заяви, пов’язані з виявленням, закріпленням і вилученням доказів, за винятком загальних суджень та міркувань.

На практиці іноді допускається перевищення компетенції спе­ціаліста, коли слідчий у протоколі слідчої дії фіксує думки спеціа­ліста, який оцінює ті або інші матеріали, предмети, вказує на їхній зміст та ін.

Слідчий (суд) може залучити спеціаліста для консультації під час упорядкування постанов про призначення бухгалтерської чи планово- економічної експертизи, особливо при формулюванні питань, що пе­редаються для вирішення експерту. Така діяльність не має процесуаль­ного характеру.

Консультація спеціаліста-бухгалтера часто може бути необхідна слідчому або суду для того, аби зрозуміти деякі загальні питання, зо­крема, для з’ясування документообігу в певній організації, характеру і специфіки документального оформлення та відображення в обліку досліджуваних у справі господарських операцій.

Крім того, спеціаліст може надати істотну допомогу слідчому в підготуванні до допиту обвинуваченого або свідка, який є працівни­ком обліку або матеріально відповідальною особою. Це випливає з того, що такі обвинувачені добре обізнані з інструкціями і правилами бухгалтерського обліку та особливостями його ведення у відповідній галузі народного господарства і, передбачаючи недостатню поінфор­мованість слідчого у цих питаннях, можуть завести слідство на хиб­ний шлях.

Слідчий і суд нерідко потребують відповідних консультацій щодо питань довідкового характеру, які не потребують проведення експерт­ного дослідження. Як правило, це такі: про законність зарахування («перекриття») нестачі, виявленої в одному інвентаризаційному пері­оді, надлишками, виявленими в іншому періоді; про порядок відобра­ження в бухгалтерському обліку продажу товарів у кредит; про порядок проведення інвентаризації; про порядок розподілу обов’язків між працівниками бухгалтерії; про порядок стягнення та списання сум з певних посадових осіб.

 

 

Запитання для самопідготовки


  1. Назвіть основні нормативні акти, які регламентують участь спеціаліста-бухгалтера в слідчих діях та судовому розгляді.
  2. Укажіть форми використання спеціаліста-бухгалтера.
  3. Які основні права та обов’язки спеціаліста-бухгалтера?
  4. В яких документах і яким чином відображається участь спеціаліста-бухгалтера в слідчих діях та судовому розгляді?