Печать
PDF

Передмова

Posted in Учебные материалы - Судова бухгалтерия (В.М.Глібко, О.П.Бущан)

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Передмова

Зміни, що відбуваються в ринкових відносинах, та наявність різних форм власності породили потребу в розробленні певних радикальних заходів щодо організації бухгалтерського забезпечення, належного контролю за виконанням господарських операцій та запобігання не­гативним явищам.

Відповідно до Закону України від 16 липня 1999 р. «Про бухгал­терський облік та фінансову звітність в Україні» ухвалено положення (стандарти) бухгалтерського обліку та інші нормативні акти, які віді­грали важливу роль у реформуванні бухгалтерського обліку та адапта­ції його до міжнародних стандартів. Це визначило необхідність здій­снювати бухгалтерський облік та бухгалтерську звітність з урахуванням сучасних умов розвитку суспільства.

У зв’язку з цим і виникла потреба в розробці й впровадженні пев­них рекомендацій з використання облікової інформації в діяльності правоохоронних органів, а також створенні підручника «Судова бух­галтерія».

Судова бухгалтерія — це комплексна прикладна дисципліна, яка об’єднує в собі економічні та юридичні галузі знань. Вона поділяється на Загальну й Особливу частини. У Загальній частині розглядаються теоретичні питання бухгалтерського обліку, економічного та докумен­тального аналізу господарської діяльності підприємств.

Особлива частина вивчає питання вдосконалення і порядку вико­ристання у процесі правозастосовної діяльності правоохоронних та інших органів, які здійснюють функції управління й контролю матері­алів, що містять інформацію про господарську діяльність підприємств, організацій та установ.

Важливо відзначити, що вагомий внесок у розробку теоретичних проблем та надання практичних порад, пов’язаних із використанням матеріалів інвентаризації, документальної ревізії, судово-економічної та інших експертиз, зробили вчені-криміналісти України та інших країн: Т. Т. Арзуманян, С. П. Голубятников, О. Н. Колесниченко, Н. В. Кудрявцев, Г. А. Матусовський, С. С. Остроумов, Л. А. Сергєєв, В. Г Танасевич, С. П. Фортинський, В. Ю. Шепітько та ін.