Печать
PDF

1.2. Фактори небезпек системи “людина - навколишнє середовище” - 1.2.2. Фактори небезпек навколишнього середовища

Posted in ОБЖ - Безпека життєдіяльності (Ковжога,Малько,Полєжаев)

 

 

1.2.2.   Фактори небезпек навколишнього середовища

1.2.2.1. Класифікація небезпечних та шкідливих фак­торів.

Перебування людини в умовах небезпеки не означає, що людині обов’язково буде завдано травми, ушкодження чи шко­ди. Наявність небезпеки передусім свідчить про потенційну мож-ливість їх отримання. До ушкодження здоров’я, матеріа­льних збитків тощо призводить матеріалізація небезпеки за фо­рмою і способом вияву, тобто виникнення й початок впливу її уражаючих факторів.

Під уражаючими факторами небезпек розуміють такі фактори життєвого середовища, які за певних умов завдають шкоди як людині, так і системам її життєзабезпечення, призво­дять до матеріальних збитків. Залежно від наслідків впливу конкретних уражаючих факторів на організм людини вони по­діляються на шкідливі й небезпечні.

Шкідливими прийнято називати такі фактори життєвого середовища, які призводять до погіршення самопочуття, зни­ження працездатності, захворювання і навіть до смерті як нас­лідку захворювання.

Небезпечними називають такі фактори життєвого сере­довища, які призводять до травм, опіків, обморожень та інших ушкоджень організму або окремих його органів і навіть до рап­тової смерті.

Небезпечні та шкідливі фактори бувають явними або прихованими, такими, які важко виявити чи розпізнати. Це сто­сується будь-яких небезпечних та шкідливих факторів, так само як і джерел небезпеки, що породжують їх.

Відповідно до характеру реалізації небезпеки фактори ураження можуть бути первинними і вторинними.

Первинні фактори ураження зумовлені безпосередньою реалізацією небезпеки, тобто є факторами прямої дії.

Вторинні фактори ураження виникають у результаті зміни стану об’єкта внаслідок впливу первинних факторів і є факторами опосередкованої дії. Наприклад, під час землетрусу первинними факторами ураження є підземні поштовхи. Внаслі­док дії поштовхів об’єкти навколишнього середовища (будівлі, споруди) руйнуються. Руйнації (уламки, елементи конструкцій) є вторинними факторами ураження землетрусу. Саме від дії вторинних факторів гинуть люди під час землетрусів.

Негативно впливати на стан людини може як один фак­тор, так і декілька - комплексно. Дія факторів впливу може бу­ти миттєвою і тривалою, безпосередньою чи опосередкованою. Наслідками впливу уражаючих факторів, залежно від їх виду, можуть бути травми, кровотечі, струс головного мозку, вивихи і переломи кісток, опіки, обмороження, гострі та хронічні хворо­би тощо.

За своїм походженням небезпечні і шкідливі фактори можуть бути фізичні, хімічні, біологічні, психофізіологічні та соціальні.