Печать
PDF

Розділ 31 Розслідування підпалів та інших злочинів, пов’язаних із виникненням пожеж - § 5. Профілактичні дії слідчого при розслідуванні пожеж

Posted in Криминалистика - Криміналістика (В.Ю. Шепітько)

Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

§ 5. Профілактичні дії слідчого при розслідуванні пожеж

Попереджувальна діяльність при розслідуванні пожеж здійснюєть­ся на підставі даних про причини та умови, що сприяють їх виникнен­ню. Вони встановлюються органами державного пожежного нагляду, а також у процесі розслідування злочинів, пов’язаних з підпалом чи порушенням вимог пожежної безпеки.

Причини, що сприяють виникненню пожеж: недодержання адмі­ністрацією вказівок державного пожежного нагляду, неусунення ви­явлених внаслідок перевірки недоліків і несправностей, необережне поводження з вогнем, порушення правил зберігання паливно- мастильних матеріалів, легкозаймистих та вибухонебезпечних речовин. Органи державного пожежного нагляду на підставі узагальнення і аналізу зазначених причин та умов, а також практики органів розслі­дування і даних експертних досліджень здійснюють профілактичну діяльність як безпосередньо, так і через органи влади і управління, а також адміністрацію установ та підприємств, добровільні пожежні дружини та ін.

Основною формою профілактичних дій слідчих органів є подання про причини та умови, що сприяють виникненню пожеж, до відповід­них державних органів та інших організацій за матеріалами розсліду­вання конкретних кримінальних справ.

Такі подання згідно зі ст. 231 КПК повинні містити конкретні ви­сновки: а) про причини та умови, що сприяли виникненню пожежі; б) про осіб, винних у порушенні вимог пожежної безпеки, чи таких, що вчинили підпал; в) щодо заходів, які необхідно вжити до усунення цих причин і умов. Мотивоване подання слідчого з конкретної справи про пожежу, складене на підставі всебічного аналізу встановлених під час розслідування обставин її виникнення, причин та умов, що їй сприяли, є основним процесуальним документом профілактичного характеру, а також одним з найбільш ефективних засобів запобігання злочинам, пов’ язаним з порушенням встановлених законодавством вимог по­жежної безпеки.

 

Запитання для самоконтролю

1. Які злочини можуть бути пов’язані з виникненням по­жеж?

2. Які існують види підпалів?

3. Які існують способи приховування пожеж та підпалів?

4. Якими нормативно-правовими актами регламентується діяльність органів дізнання в системі МНС України?

5. Які обставини підлягають з’ясуванню у справах про пожежі?

6. Які типові слідчі ситуації можуть виникати на почат­ковому етапі розслідування підпалів і порушень вста­новлених законодавством вимог пожежної безпеки?

7. Які існують типові версії про причини пожеж?

8. Які першочергові слідчі дії характерні для розслідуван­ня пожеж?

9. У чому полягають особливості огляду місця події у справах про пожежі?

10.  Які експертизи найбільш часто призначаються у спра­вах про пожежі?

11. Які питання можуть бути вирішені за допомогою пожежно-технічної експертизи?

12. Які питання можуть бути поставлені на вирішення судово-хімічної експертизи по даній категорії справ?

13. Які обставини необхідно з’ ясовувати у свідків при роз­слідуванні пожеж?

14. Яку специфіку має допит підозрюваного при розсліду­ванні пожеж?

15. Чи існують особливості проведення відтворення об­становки та обставин події по даній категорії справ?

16. Які причини сприяють виникненню пожеж?