Печать
PDF

Розділ 27 Розслідування грабежів та розбоїв

Posted in Криминалистика - Криміналістика (В.Ю. Шепітько)

Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Розділ 27 Розслідування грабежів та розбоїв

 

§ 1. Криміналістична характеристика грабежів та розбоїв

Грабежі та розбої є тяжкими злочинами, покарання за які перед­бачено ст. ст. 186, 187 КК. При їх вчиненні злочинці прагнуть заволо­діти матеріальними цінностями та (або) спричинити шкоду здоров’ю потерпілого. Тому криміналістична характеристика цих злочинів охо­плюється їх основними схожими особливостями. Законодавець роз­межував грабежі та розбої, виходячи з міри небезпечності насильства, застосованого при їх вчиненні.

Особам, які вчиняють грабежі та розбої, притаманні цинізм, зух­валий і нахабний характер злочинних дій. Такі злочини звичайно вчиняються в присутності очевидців у парках, на вокзалах, у громад­ському транспорті та інших громадських місцях. При цьому злочинці розраховують, що очевидці не перешкоджатимуть злочинові, побою- чись наразитися на напад. Вчиняючи грабіж чи розбійницький напад, злочинці враховують певні обставини (місце події, риси, притаманні особі потерпілого, характер майна, яким передбачається заволодіти) і визначають спосіб, час, знаряддя та засоби, які можуть бути викорис­тані під час нападу.

В останні роки характерною особливістю розбійницького нападу стало те, що такі злочинні акції, як правило, вчиняються групою, що робить звичайні способи їх вчинення більш витонченими, досконали­ми та результативними для злочинців. При цьому нерідко використо­вуються різноманітні види сучасної вогнепальної зброї, найновіші технічні пристосування, інструменти та інші засоби ураження. Так, приймаючи рішення про напад на інкасатора чи касира, злочинці ви­значають спосіб вчинення злочину: вивчають шлях пересування інка­саторів чи касирів з грошовими коштами, старанно аналізують наяв­ність охорони, визначають найбільш зручні ділянки, де можна вчини­ти напад, передбачають шляхи відступу чи від’їзду, планують способи схову та реалізації викрадених матеріальних цінностей. Якщо напади вчиняються на власників житлових приміщень, у яких є матеріальні цінності, то способи їх вчинення частіше за все пов’язані зі сферою діяльності власників майна (бізнес, торгівля тощо), видом і особливос­тями предмета посягання, його споживчою вартістю, характерними рисами і кримінальними навичками злочинців.

Отже, способи вчинення грабежів та розбоїв є різноманітними, і злочинці обирають у кожному конкретному випадку той чи інший спо­сіб залежно від конкретних обставин. На відміну від деяких інших злочинів грабежі та розбої мають одномоментний характер, тому успіх розслідування в основному залежить від того, чи зумів слідчий повною мірою використати інформацію, яку він одержав на початковій стадії розслідування, від його вміння працювати з матеріальними джерелами, доказами. Тому істотного значення у структурі криміналістичної ха­рактеристики набуває встановлення таких обставин:

а) час і місце вчинення грабежу чи розбійницького нападу, наяв­ність очевидців, у чому виразилося насильство, які знаряддя були ви­користані;

б) хто став жертвою нападу, його стан здоров’я і тяжкість тілесних ушкоджень;

в) які матеріальні цінності викрадено, їхні індивідуальні особли­вості та споживча вартість;

г) хто вчинив грабіж або розбійницький напад, їхні зовнішні озна­ки та інші прикмети, роль кожного у вчиненні злочину;

ґ) які обставини сприяли вчиненню злочину.