Печать
PDF

Розділ 7 Трасологія

Posted in Криминалистика - Криміналістика (В.Ю. Шепітько)

Рейтинг пользователей: / 5
ХудшийЛучший 

Розділ 7  Трасологія

 

§ 1. Поняття трасології та її значення

У криміналістиці сліди, що залишаються після вчинення злочину, вивчаються з метою швидшого його розкриття, виявлення злочинців, встановлення істини у справі. Дослідження слідів має також важливе криміналістичне значення, оскільки допомагає встановити знаряддя злочину, одержати відомості про злочинця, визначити механізм зло­чинної події. Матеріально-фіксовані сліди (сліди-відображення) вивчає трасологія — криміналістичне вчення про сліди.

Трасологія[1] — це галузь криміналістичної техніки, яка вивчає матеріально-фіксовані сліди, закономірності їх утворення і розро­бляє прийоми, методи, науково-технічні засоби їх виявлення, фік­сації, вилучення та дослідження.

Трасологія базується на таких наукових положеннях:

1)  об’єкти матеріального світу є індивідуальними. Кожний об’єкт індивідуальний і тотожний тільки самому собі. Індивідуалізація об’єкта здійснюється за збігом загальних і окремих ознак;

2)  за певних умов зовнішня будова одного об’ єкта може відбитися на іншому. Точність відображення залежить від фізичних властивостей слідоутворюючого і слідосприймаючого об’єктів, механізму слідоут- ворення. За матеріально-фіксованими слідами можлива ідентифікація (встановлення тотожності) об’єкта, який їх залишив;

3)   відносна стійкість об’єктів. Об’єктами механічної контактної взаємодії можуть бути тільки тверді тіла, які мають доволі стійкі зо­внішні ознаки;

4)  відбиття у сліді зовнішньої будови предмета є перетвореним (має вид негативу). У сліді ознаки зовнішньої будови предмета переважно мають дзеркальне відображення.

Криміналістичне значення слідів визначається існуванням їх при­чинного зв’язку з подією злочину. В трасології за слідами можна вста­новити:

1)  індивідуальну тотожність об’єкта, яким утворено слід (іденти­фікувати об’єкт);

2)  групову належність об’єктів (тип, клас, рід, вид, різновид);

3)  механізм і умови виникнення слідів, слідоутворення (вид сліду, напрямок і кут взаємодії об’єктів тощо);

4)  окремі обставини злочинної події (спосіб проникнення у житло, кількість учасників події, їх анатомо-фізіологічні особливості, напря­мок пересування злочинців, використання транспортних засобів, орі­єнтовний час вчинення злочину та ін.).

Трасологічні дослідження дають змогу вирішувати ідентифікацій­ні та діагностичні завдання.