Печать
PDF

Глава 15. Організація роботи депутатів місцевих рад

Posted in Право - Держ. буд. і місц. самоврядування (Серьогіна)

Глава 15. Організація роботи депутатів місцевих рад

 


§ 1. Організація підготовки і проведення виборів депутатів місцевих рад

§ 2. Організація роботи депутатів місцевих рад у радах

§ 3. Організація роботи депутатів місцевих рад у виборчих округах

§ 4. Депутатські запити, звернення, запитання, порядок їх внесення і розгляду

§ 5. Гарантії діяльності депутатів місцевих рад

 

 

§ 1. Організація підготовки і проведення виборів депутатів місцевих рад


Порядок підготовки і проведення виборів депутатів місцевих рад регулюється Законом України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» від 06.04.04 р. № 1667-IV (зі змінами). Згідно із цим законом встановлені різні виборчі системи по виборах депутатів міс­цевих рад залежно від рівня ради. Вибори депутатів сільських, селищ­них рад проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах, а депутатів міських, районних у містах, районних, обласних рад — за змішаною (мажоритарно- пропорційною) системою, за якою:

1)  половина від кількості депутатів (загального складу) відповідної ради обирається за виборчими списками кандидатів у депутати від місцевих організацій політичних партій у багатомандатному виборчо­му окрузі, межі якого збігаються з межами відповідно Автономної Республіки Крим, області, району, міста, району в місті;

2)   половина від кількості депутатів (загального складу) відповід­ної ради обирається за мажоритарною системою відносної більшо­сті в одномандатних виборчих округах, на які поділяється територія відповідно Автономної Республіки Крим, області, району, міста, району в місті.

Рішення про загальний склад (кількість депутатів) обласної, районної, міської (крім районів, міст в Автономній Республіці Крим, міст Києва, Севастополя) ради приймається відповідною обласною радою поточного скликання не пізніш як за 50 днів до дня місцевих виборів.

Рішення про загальний склад районної, міської (районів та міст в Автономній Республіці Крим) ради приймається Верховною Радою Автономної Республіки Крим поточного скликання не пізніш як за 50 днів до дня місцевих виборів.

Рішення про загальний склад Київської, Севастопольської міської ради приймається відповідними міськими радами поточного скликан­ня не пізніш як за 50 днів до дня місцевих виборів.

Рішення про загальний склад районної у місті, сільської, селищної ради приймається відповідними радами поточного скликання не пізніш як за 50 днів до дня виборів (ст. 16 Закону «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сіль­ських, селищних, міських голів»).

Право голосу на місцевих виборах мають громадяни України, які належать до відповідних територіальних громад, яким на день виборів виповнилося 18 років. Депутатом може бути обраний громадянин України, який на день виборів досяг 18 років і має право голосу. Ви­сувати кандидатів у депутати місцевих рад можуть громадяни України, що належать до відповідних територіальних громад і мають право голосу, які реалізують це право через місцеві організації партій або шляхом самовисунення. Не мають права голосу на місцевих виборах громадяни України, визнані судом недієздатними, та громадяни Укра­їни, які за вироком суду перебувають у місцях позбавлення волі.

Виборчий процес включає такі етапи:

1) утворення виборчих окру­гів;

2) утворення виборчих дільниць;

3) формування складу територі­альних виборчих комісій, утворення дільничних виборчих комісій;

4) складання списків виборців, їх перевірка та уточнення;

5) висування та реєстрація кандидатів у депутати;

6) проведення передвиборної агітації;

7) голосування у день виборів;

8) підрахунок голосів виборців, установлення підсумків голосування і результатів місцевих виборів.

Підготовку та проведення місцевих виборів здійснюють Централь­на виборча комісія, територіальні та дільничні виборчі комісії.

Висування кандидатів у депутати в багатомандатному, одномандат­ному виборчому окрузі розпочинається за 34 дні і закінчується за 28 днів до дня місцевих виборів, а висування кандидатів у депутати в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі розпочинається за 30 днів і закінчується за 26 днів до дня виборів.

Місцева організація партії може висунути кандидатом особу, яка є членом цієї партії, або безпартійного громадянина, однак таке право вони мають лише у випадку реєстрації в установленому законом по­рядку. Районна організація партії, міська організація партії, районна у місті організація партії, обласна організація партії може висунути ви­борчий список кандидатів у депутати відповідної ради, що не переви­щує кількість депутатів (загальний склад) ради, а також по одному кандидату по кожному одномандатному виборчому округу по виборах депутатів відповідної ради.

Реєстрація кандидатів у депутати здійснюється територіальною виборчою комісією за наявності відповідних документів. З часу реє­страції виборчих списків місцеві організації партій мають рівні права під час виборчого процесу на виступи своїх кандидатів та інших пред­ставників на передвиборних заходах (зборах, засіданнях, мітингах тощо), у засобах масової інформації.

Голосування проводиться в день місцевих виборів з 8 до 22 години. Організація проведення голосування, обладнання приміщення для голосування, забезпечення таємності волевиявлення виборців покла­даються на дільничну виборчу комісію. Виборець може голосувати лише за одного кандидата у депутати, один список кандидатів у депу­тати від місцевої організації партії у виборчому окрузі чи не підтри­мати жодного з них.

На підставі протоколів дільничних виборчих комісій територіальна виборча комісія встановлює підсумки голосування. Обраним депутатом в одномандатному окрузі вважається кандидат, який одержав більшість голосів виборців, що взяли участь у голосуванні, відносно інших кан­дидатів, які балотувалися в цьому окрузі, за умови, що кількість голо­сів, поданих за нього, перевищує кількість голосів виборців, які не підтримали жодного з кандидатів в окрузі.

Встановлюючи результати виборів депутатів у багатомандатному виборчому окрузі, територіальна виборча комісія визначає суб’єктів, які мають право на участь у розподілі депутатських мандатів. Таке право набувають кандидати, включені до виборчих списків місцевих організацій партій, що отримали 3 % і більше голосів виборців, за умови, що кількість цих голосів виборців дорівнює виборчій квоті або є більшою за виборчу квоту. Депутатські мандати між виборчими списками розподіляються пропорційно до кількості отриманих голосів виборців. Спочатку обчислюється виборча квота, тобто кількість голо­сів виборців, необхідних для отримання одного мандата. Для цього кількість голосів виборців, поданих за виборчі списки місцевих орга­нізацій партій, що отримали 3 % і більше голосів, ділиться на число депутатських мандатів. Після чого кількість голосів виборців за виборчий список, що бере участь у розподілі мандатів, ділиться на ви­борчу квоту. Ціла частина отриманого числа і буде становити кількість мандатів, що отримають кандидати від цієї партії, а дробові залишки враховуються при розподілі решти мандатів, які залишаться після цього нерозподіленими. Місцеві організації партій, які мають більші дробові залишки, отримують по одному додатковому мандату, почи­наючи з виборчого списку, що має найбільший залишок.

Не пізніш як на 5-й день з дня встановлення результатів виборів територіальна виборча комісія офіційно оприлюднює результати міс­цевих виборів депутатів у місцевих друкованих ЗМІ. Повноваження депутата місцевої ради починаються з моменту офіційного оголошен­ня відповідною територіальною виборчою комісією на сесії ради рі­шення про підсумки виборів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання. У випадках, передбачених законом, повноваження депутата місцевої ради можуть бути припинені достроково.