Печать
PDF

Розділ 8. Інформаційна безпека як об'єкт інформаційного права - 8.6. Правовий аспект інформаційної безпеки

Posted in Право - Основи інформаційного права України ( Цимбалюк )

 

8.6. Правовий аспект інформаційної безпеки

8.6.1. Основні питання правової культури щодо інформаційної безпеки
8.6.2. Стан правового регулювання охорони та захисту інформації


8.6.1. Основні питання правової культури щодо інформаційної безпеки

Правовий напрямок теорії охорони та захисту інформації визначається необхідністю формування правил поведінки, відносин у так званому віртуальному або кібер-просторі. У цьому аспекті теорія захисту інформації пов'язана з інформаційним правом та правовою інформатикою. Щодо формування методик виявлення та розкриття злочинів, які вчиняються за допомогою сучасних інформаційних технологій, теорія захисту інформації формує понятійний апарат такої інституції криміналістики, як криміналістична інформатика.
При формуванні системи захисту інформації виникає необхідність застосування методів інтеграції та агрегації складових системи як її підсистем, що можливо при адаптації до предметної галузі теорії алгоритмізації, моделювання, теорії систем тощо.
Когнітивно-юридичний аналіз нормативно-правових актів у сфері суспільних інформаційних відносин, з позицій накопичених наукових знань сьогодення, свідчить про те, що в суспільстві вже сформувалося усвідомлення необхідності формування інституції суспільних відносин інформаційної безпеки: захисту інформації. Але рівень ентропії, наявний на момент прийняття нормативно-правових актів у цій сфері суспільних відносин, об'єктивно не дозволив сформувати їхній зміст у обсязі, необхідному для практики. До того ж практика розвивалася, апробовуючи юридичні норми як соціотехнічні стандарти (алгоритми) однозначно розуміння їхнього змісту широким загалом суб'єктів суспільних відносин.
Сьогодні створено передумови для формування умовно автономної теорії, в рамках якої має сформуватися специфічний понятійний апарат (термінологія, категорії), змістовний аспект якого є проблематикою теорії для задоволення потреб практики: наирацювання стандартів категорій для розуміння широким загалом сутності нових соціальних явищ, у тому числі передачі інформації у формі знань у межах відповідної навчальної дисципліни.
Сучасний рівень суспільної ентропії — теоретичної розробленості проблематики — дає можливість визначити об'єктивність потреб формування у вітчизняній науці системи знань, ідей, доктрин, концепцій щодо інформаційної безпеки, формулювання (формалізації) її у змістовному, сут-нісному, понятійному аспектах тощо. При цьому як мету визначено формування ядра самої загальної теорії на елементарному рівні. Такі положення покликані формувати синтетичний науковий напрямок на межі багатьох наук, в яких проблематика інформаційної безпеки, захисту інформації визначена фрагментарно, ситуаційно, розпорошена серед багатоманітної галузевої проблематики. Передбачається, що з часом сформується розвинута теорія організації інформаційної безпеки, захисту інформації в автоматизованих (комп'ютерних) системах у таких науках, як правова інформатика та інформаційне право.
Базуючись на методології гіперсистем права та теорії критичної маси норм правовідносин, можна прогнозувати, що в майбутньому інформаційна безпека, у міру розвитку інформаційного суспільства, виокремиться з інформаційного права в окрему субінституцію подібно до права інтелектуальної власності, його провідних складових — авторського права та права промислової власності.


8.6.2. Стан правового регулювання охорони та захисту інформації

У контексті проблематики слід звернути увагу на стан правового регулювання питань захисту інформації, зумовлюваний в Україні такими чинниками:
- нормативною невизначеністю понять та категорій, зокрема на рівні юридичних актів (документів);
- недосконалістю правового регулювання в інформаційній сфері, зокрема у сфері захисту таємниць (крім державної), конфіденційної інформації та відкритої інформації, важливої для особи, суспільства та держави;
- недостатністю нормативно-правових актів і нормативних документів з питань проведення досліджень, розроблення та виробництва засобів забезпечення захисту;
- незавершеністю створення системи сертифікації засобів забезпечення технічного захисту інформації (ТЗІ);
- недосконалістю системи атестації на відповідність вимогам ТЗІ об'єктів, робота яких пов'язана з інформацією, що підлягає технічному захисту;
- недостатньою узгодженістю чинних в Україні нормативно-правових актів та нормативних документів з питань ТЗІ з відповідними міжнародними договорами України.
З аналізу нормативно-правової бази захисту інформації в автоматизованих системах впливає, що в сучасних умовах важливе значення щодо захисту інформаційних відносин надається створенню системи технічного захисту інформації. У публічному праві України під системою ТЗІ розуміють сукупність суб'єктів, об'єднаних цілями та завданнями захисту інформації інженерно-технічними заходами, нормативно-правову та матеріально-технічну базу.
З позиції когнітивного (пізнавального) підходу таке визначення має, на нашу думку, певні недоліки.
У нашому розумінні редакцію визначення категорії "система технічного захисту інформації" слід подати, таким чином у двох аспектах.
Система організації технічного захисту інформації — це множина комплексних заходів, що здійснюються визначеними в нормативних актах, на основі наявної матеріально-технічної бази, відповідними суб'єктами, об'єднаних цілями та завданнями захисту інформації інженерно-технічними засобами.
Система ТЗІ — це множина інженерно-технічних засобів, що визначають заходи на основі наявної матеріально-технічної бази у суб'єктів, об'єднаних цілями та завданнями захисту інформації у порядку, визначеному у відповідних нормативно-правових документах (законах та підзаконних актах).
З аналізу чинного законодавства та підзаконних нормативних актів можна зробити узагальнення, що в Україні є національна система правового регулювання захисту інформації в автоматизованих системах. Правову основу забезпечення захисту інформації в Україні як інституції права становлять Конституція України, Концепція (основи державної політики) національної безпеки України, закони України "Про інформацію", "Про захист інформації в автоматизованих системах", "Про державну таємницю", "Про науково-технічну інформацію", інші нормативно-правові акти, в тому числі міжнародні договори України (які відповідним чином ратифіковані Україною), що стосуються сфери інформаційних відносин.
Критичний підхід щодо аналізу Концепції технічного захисту інформації, як нормативно-правового акта (документа) свідчить про невідповідність його назви (форми) та змісту. По суті, цей документ становить собою не систему, а звичайну сукупність норм. У ньому йдеться не стільки про організацію інженерно-технічного захисту (організаційно-технічні заходи), скільки про організаційно-управлінські та організаційно-правові заходи.
Виходячи із зазначеного, можна зробити висновок, що проблематика захисту інформації в автоматизованих системах у науці й практиці України перебуває на стадії становлення і потребує ґрунтовного наукового забезпечення, зокрема систематизації, в тому числі на рівні організаційно-правового аспекту.
У зв'язку з цим є потреба формування комплексної наукової дисципліни теорії організації (тектології) інформаційної безпеки, а в її складі — субінституту захисту інформації в автоматизованих системах.