Печать
PDF

Розділ IV Злочини проти волі, честі та гідності особи

Posted in Уголовное право - Кримінальне право України Особлива частина

Розділ IV Злочини проти волі, честі та гідності особи

 

§ 1. Поняття та види злочинів проти волі, честі та гідності особи

Конституція України у розділі ІІ закріпила достатньо широкий та різноманітний за своїм змістом перелік природних та невідчужуваних прав людини і громадянина. До їх числа, зокрема, належать: право кожної особи на повагу до її гідності (ч. 1 ст. 28 КК), право на свободу та особисту недоторканність (ч. 1 ст. 29 КК). Розділ ІІІ Особливої час­тини КК містить норми, що передбачають кримінальну відповідаль­ність за порушення зазначених прав. Виходячи із сутності злочинів, передбачених цим розділом, їх родовим об’єктом є суспільні відноси­ни, що забезпечують особисту волю, честь та гідність особи.

З об ’єктивної сторони злочини проти волі, честі та гідності особи за загальним правилом можуть бути вчинені шляхом активної поведін­ки — дії. Для деяких із них обов’язковою ознакою вчинення злочину є спосіб (використання обману, шантажу чи уразливого стану потерпілої особи — ст. 149 КК) або місце (психіатричний заклад — ст. 151 КК).

Із суб’єктивної сторони зазначена група злочинів може бути вчи­нена лише з прямим умислом. Певні з них обов’язковою ознакою вчинення злочину передбачають мотив (корисливий або інший осо­бистий мотив — ст. 148 КК) чи мету (отримання прибутку — ст. 150 КК).

За загальним правилом суб’єктом злочинів проти волі, честі та гідності особи є фізична особа, осудна, яка досягла 16-річного віку. За вчинення злочину, передбаченого ст. 147 КК (захоплення заручників), відповідальність настає з 14 років. Деякі із групи злочинів, що роз­глядаються, можуть бути вчинені лише спеціальним суб’єктом (статті 1501, 151 КК).

Отже, злочини проти волі, честі та гідності особи — це передба­чені кримінальним законом суспільно небезпечні умисні діяння, що посягають на особисту волю, честь та гідність особи.

Ураховуючи специфіку безпосередніх об’єктів, можна виділити такі групи злочинів проти волі, честі та гідності особи:

незаконне позбавлення волі або викрадення людини, захоплення заручників, підміна дитини та незаконне поміщення в психіатричний заклад (статті 146-148, 151 КК);

торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини, експлу­атація дітей та використання малолітньої дитини для заняття жебра­цтвом (статті 149, 150, 1501 КК).