Печать
PDF

Глава 61 ПІДРЯД - Параграф 4. Підряд на проектні та пошукові роботи

Posted in Гражданское право - НПК Цивільний кодекс України (Є.О. Харитонов)

 

Параграф 4. Підряд на проектні та пошукові роботи

Стаття 887. Договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт

1. За договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт підрядник зобов'язується розробити за завданням замовника проектну або іншу технічну документацію та (або) виконати пошукові роботи, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити їх.

2. До договору підряду на проведення проектних і пошукових робіт застосовуються положення цього Кодексу, якщо інше не встановлено законом.

Договір на виконання проектних і пошукових робіт укладається між замовником і підрядником (або провідною проектною організацією як генпідрядником). Він є консенсуальним, двостороннім і платним.

У визначенні даного договору індивідуалізація його як різновиду договору підряду виявляється у характері цих робіт та в їх результаті. Мається на увазі, що роботи є проектними та пошуковими, а їх результатом є відповідні документи, зокрема розроблена технічна документація. При цьому роботи виконуються за завданням замовника, який зобов'язується прийняти та сплатити результат робіт.

Предметом договору є передусім проектно-кошторисна документація — техніко-економічні обґрунтування (техніко-економічні розрахунки), проекти, робочі проекти, дослідні рекомендації, робоча документація на будівництво нових, розширення, реконструкцію і технічне переозброєння діючих підприємств, будов, споруд, а також закінчені інженерні дослідження для розробки проектно-кошторисної документації на будівництво об'єктів, проекти організації будівництва та проекти виконання робіт тощо.

Проектування може також виконуватися громадянами, що мають статус підприємця і відповідну ліцензію.

Замовником можуть бути інвестори, будівельні організації, юридичні і фізичні особи, здатні забезпечити оплату науково-дослідних,  проектних, дослідно-конструкторських, технологічних робіт на погоджених у договорі умовах.

Договір підряду на виконання проектних і пошукових робіт безпосередньо пов'язаний зі сферою будівництва. Проведення пошукових робіт і розробка технічної документації є початком будівництва будь-якого капітального об'єкта й є його обов'язковими умовами. Договір будівельного підряду об'єкта може укладатися як при наявності затвердженої у встановленому порядку документації, так і при її відсутності. Пошукові роботи —це необхідна передумова і складова частина проектування (дослідження місця будівництва, складання рекомендацій для найбільш раціонального розміщення запроектованих об'єктів тощо). До складу проектування входять також проекти організації будівництва і проекти провадження робіт.

Склад проектної документації, технічні вимоги до неї, порядок її узгодження і затвердження визначаються численними підзаконними нормативними актами. Так, склад проектно-кошторисної документації на капітальний та поточний ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою і визначення вартості розробки зазначеної документації визначається у відповідності з «Інструкцією про склад, порядок розробки, узгодження і затвердження проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт жилих будівель», «Інструкцією про порядок проведення ремонту та утримання об'єктів міського благоустрою», затвердженою наказом Держжитлокомунгоспу України від 24 грудня 1992 та іншими нормативними документами з питань розробки документації на ремонтні роботи.

Розробка кошторисної документації на ці роботи провадиться згідно з Державними будівельними нормами (ДБН ІУ-16-98, частини І, II) та доповненнями до них, а також вищенаведеними нормативними матеріалами, які діють у частині тих положень, що не суперечать ДБН ІУ-16-98.

Наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 27 серпня 2000 р. «Про затвердження Правил визначення вартості будівництва» встановлені основні правила визначення вартості нового будівництва, розширення, реконструкції та технічного переоснащення підприємств, будівель і споруд, ремонту житла, об'єктів соціальної сфери і комунального призначення та благоустрою, а також реставрації пам'яток архітектури та містобудування і носять обов'язковий характер при визначенні вартості будов (об'єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ і організацій державної власності.

Стосовно будов (об'єктів), будівництво яких здійснюється за рахунок інших джерел фінансування, ці норми носять рекомендаційний характер, і їх застосування обумовлюється контрактом. Правила поширюються на підрядний, господарський та змішаний способи здійснення будівництва. Його норми можуть застосовуватися для визначення вартості ремонтно-будівельних робіт, які здійснюються на будовах (об'єктах) промислового та іншого призначення, з урахуванням відповідних галузевих та технологічних особливостей. Рішення з цього питання приймаються відповідними міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади за погодженням з Держбудом.

Проектування може здійснюватися за дві стадії (технічний проект, робочі креслення) або за одну стадію (техноробочий проект — технічний проект, поєднаний з робочими кресленнями).

Ціна договору підряду на виконання проектних і (або) пошукових робіт найчастіше набуває форму кошторису, що містить постатейний перелік витрат підрядника на виконання робіт.

Як у будь-якому підрядному договорі, у договорі на виконання проектних і пошукових робіт сторонами є замовник і підрядник.

Підрядником щодо виготовлення проектно-кошторисної документації в усіх випадках є проектна (пошукова) організація, для якої така робота становить зміст виробничої діяльності. Якщо при виконанні робіт застосовується система генерального підряду, то генеральний підрядник (провідна проектна організація) здійснює функції замовника щодо виконання певного обсягу робіт, який передається іншій проектній організації на підставі окремого договору. Правовий статус проектної організації, як правило, визначається нормативним актом та її статутом.

Особливості проектно-пошукових робіт припускають участь у них спеціалізованих організацій для розробки різних технічних питань. Тому в них підрядником виступає особа, що є суб'єктом підприємницької діяльності і має ліцензію на здійснення таких видів робіт (ст. 9 Закону України «Про ліцензування окремих видів підприємницької діяльності») від 1 червня 2000 р. При здійсненні проектування за цим договором підрядником виступає проектна організація, що має ліцензію на здійснення відповідної проектно-кошторисної діяльності.

При незначних обсягах проектних робіт та їх невеликій вартості замовник подає підрядникові — проектній організації — письмову заявку з гарантією оплати, і на цій підставі підрядник починає виконувати роботи. У договорі зазначаються строк і вартість виконання робіт, а у тих випадках, коли виконання передбачених договором робіт виходить за межі календарного року, в договорі також встановлюються обсяги і вартість робіт на перший рік.

Якщо підрядник не виконує всі роботи самостійно, а залучаються інші спеціалізовані організаци, то використовується складна структура договірних робіт, якою охоплюється замовник, генеральний підрядник (головна підрядна організація), а також субпідрядник. Генеральний підрядник (головна проектна організація) здійснює функції замовника щодо виконання визначеного обсягу робіт, які передаються іншій проектній організації на підставі окремого договору, або може бути укладений багатосторонній договір з розподілом між його сторонами прав, обов'язків, і встановленням основ і меж відповідальності його учасників.

 

Стаття 888. Вихідні дані для проведення проектних та пошукових робіт

1. За договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт замовник зобов'язаний передати підрядникові завдання на проектування, а також інші вихідні дані, необхідні для складання проектно-кошторисної документації. Завдання на проектування може бути підготовлене за дорученням замовника підрядником. У цьому разі завдання стає обов'язковим для сторін з моменту його затвердження замовником.

2.  Підрядник зобов'язаний додержувати вимог, що містяться у завданні та інших вихідних даних для проектування та виконання пошукових робіт, і має право відступити від них лише за згодою замовника.

До основних обов'язків замовника належить насамперед обов'язок передати підряднику завдання на проектування, а також вихідні дані, необхідні для складання технічної документації. У завданні замовника визначається предмет майбутніх робіт, у тому числі основні вимоги до його якості. Оскільки для складання завдання вимагаються спеціальні знання, замовник може доручити його підготовку іншим особам, включаючи і самого підрядника. В останньому випадку завдання стає обов'язковим для сторін з моменту його утвердження замовником.

Склад завдання на проектування встановлюється сторонами з урахуванням специфіки і виду будівництва. Разом із завданням видаються вихідні матеріали, у тому числі обґрунтування інвестицій будівництва об'єкта, відвід земельної ділянки, відповідно оформлений. Названі документи повинні відповідати певним вимогам. Цей порядок призначено для застосування замовниками (інвесторами), органами державного управління і нагляду, підприємствами, організаціями, об'єднаннями, іншими юридичними і фізичними особами — всіма учасниками інвестиційного процесу.

До договору додаються як його невід'ємна частина кошторис на передбачені договором проектно-пошукові роботи, довідка замовника про забезпечення фінансування цих робіт, графік строків надання замовником необхідних для проектування вихідних даних і строків закінчення передбачених договорами робіт і в необхідних випадках документ про особливі умови виконання проектних робіт, а також додається завдання на проектування.

Стаття 889. Обов'язки замовника

1. Замовник зобов'язаний, якщо інше не встановлено договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт:

1) сплатити підрядникові встановлену ціну після завершення усіх робіт чи сплатити її частинами після завершення окремих етапів робіт або в іншому порядку, встановленому договором або законом;

2)  використовувати проектно-кошторисну документацію, одержану від підрядника, лише для цілей, встановлених договором, не передавати проектно-кошторисну документацію іншим особам і не розголошувати дані, що містяться у ній, без згоди підрядника;

3)  надавати послуги підрядникові у виконанні проектних та пошукових робіт в обсязі та на умовах, встановлених договором;

4) брати участь разом з підрядником у погодженні готової проектно-кошторисної документації з уповноваженими органами державної влади та органами місцевого самоврядування;

5)  відшкодувати підрядникові додаткові витрати, пов'язані із зміною вихідних даних для проведення проектних та пошукових робіт внаслідок обставин, що не залежать від підрядника;

6)  залучити підрядника до участі у справі за позовом, пред'явленим до замовника іншою особою у зв'язку з недоліками складеної проектної документації або виконаних пошукових робіт.

Замовник зобов'язаний оплатити роботу підрядника в порядку, установленому договором, а також відшкодувати підряднику додаткові витрати, викликані зміною вихідних даних для виконання проектних і (чи) дослідних робіт внаслідок обставин, що не залежать від підрядника. Якщо порядок оплати договором не визначений, замовник повинен сплатити підряднику обговорену договором ціну цілком після завершення всіх робіт, а у випадку, коли договір передбачає окремі етапи робіт,— після завершення окремих етапів.

Як і підрядник, замовник не може передавати технічну документацію третім особам, а також розголошувати дані, що містяться в ній, без згоди підрядника. За загальним правилом, він повинен використовувати отриману від підрядника технічну документацію тільки з метою, передбаченою договором. Звичайно права замовника в частині використання технічної документації обмежуються можливістю її застосування при будівництві конкретного об'єкта. Однак договором можуть бути передбачені і більш широкі права замовника, зокрема можливість тиражування технічної документації, що звичайно погоджується з розміром оплати.

Замовник зобов'язаний сприяти підряднику у виконанні проектних і пошукових робіт в обсязі і на умовах, передбачених договором. Сприяння замовника може виражатися в наданні підряднику діючої нормативно-технічної документації (що, наприклад, актуально, коли підрядником виступає іноземна проектна організація), виділенні своїх фахівців, яких підрядник включає в групу проектування, передачі підряднику додаткових вихідних даних, необхідних для складання технічної документації і т.п. Однією з форм сприяння є й участь замовника разом з підрядником в узгодженні готової технічної документації з відповідними державними органами й органами місцевого самоуправління.

Нарешті, замовник зобов'язаний залучити підрядника до участі в справі за позовом, пред'явленим до замовника третьою особою у зв'язку з недоліками складеної технічної документації чи виконаних дослідних робіт. Подібна ситуація виникає звичайно тоді, коли замовником за договором підряду на виконання проектних і (чи) дослідницьких робіт виступає особа, що одночасно є підрядником за договором будівельного підряду. Така особа відповідає перед замовником будівельних робіт за будь-які недоліки побудованого об'єкта, включаючи і ті, що зумовлені недоліками проектної документації чи даних дослідних робіт. Відшкодувавши відповідні збитки своєму замовнику, підрядник за договором будівельного підряду вправі пред'явити регресний позов до проектувальника чи дослідника. Тому підрядник за договором на виконання проектних і (чи) пошукових робіт прямо зацікавлений у тому, щоб узяти участь у суперечці між його замовником і третьою особою і довести, що технічна документація і дані пошукових робіт не мають приписуваних їм недоліків.

Незалучення замовником підрядника до участі у справі звільняє підрядника від відповідальності перед замовником, якщо підрядник доведе, що, взявши участь у справі, він міг би запобігти стягнення з замовника чи збитків від застосування до нього інших санкцій, пов'язаних із недоліками технічної чи документації даних дослідних робіт. Навпаки, підрядник, притягнутий до участі у справі, але не взяв у ньому участі, позбавляється права доводити неправильність ведення справи замовником.

Порядок здійснення замовником інших названих у ст. 889 ЦК обов'язків звичайно конкретизується в договорі з урахуванням особливостей проектування, яке виконується.

Відповідно до договору на виконання проектних і пошукових робіт на замовника покладається обов'язок забезпечити підрядникові можливість виконання робіт у строки, передбачені договором, а також у визначеному обсязі надати підрядній організації необхідні для проектування вихідні дані.

Якщо договір передбачає виконання розвідувальних робіт, у разі потреби замовник також зобов'язаний надати підрядникові робочу силу, будівельні матеріали, транспортні засоби, приміщення для зберігання інструментів і матеріалів. Ці послуги надаються за договірними цінами. У тому разі, коли проектні роботи виконуються на місці будівництва, замовник має безоплатно надати робочі приміщення, а також з оплатою у встановлених розмірах житлові приміщення для розміщення проектувальників.

На замовника покладається обов'язок одержання відповідних документів про відчуження і відведення земельних ділянок, а також оформлення права проведення вирубок лісу під час виконання пошукових робіт (у тому числі й одержання відповідних документів).

Стаття 890. Обов'язки підрядника

1. Підрядник зобов'язаний:

1) виконувати роботи відповідно до вихідних даних для проведення проектування та згідно з договором;

2) погоджувати готову проектно-кошторисну документацію із замовником, а в разі необхідності — також з уповноваженими органами державної влади та органами місцевого самоврядування;

3) передати замовникові готову проектно-кошторисну документацію та результати пошукових робіт;

4) не передавати без згоди замовника проектно-кошторисну документацію іншим особам;

5)  гарантувати замовникові відсутність у інших осіб права перешкодити або обмежити виконання робіт на основі підготовленої за договором проектно-кошторисної документації.

Виконання підрядником обов'язку починається з того, що він отримує від замовника завдання (завдання на проектування та/або проведення пошукових робіт), а також інші необхідні дані, що мають бути надані для виконання відповідних робіт. До обов'язків підрядника належать насамперед виконання робіт у відповідності до завдання на проектування та договором і виконати проектні роботи в межах установлених строків і вартості, якщо інше не зазначено в договорі. Відступити від змісту завдання для проектних та пошукових робіт підрядник має право лише за згодою замовника.

Наступним обов'язком підрядника є узгодження технічної документації з замовником, а при необхідності разом із замовником — із компетентними державними органами й органами місцевого самоврядування, а також захищати їх у відповідних інстанціях, де вони затверджуються. Підрядник зобов'язаний забезпечити належну якість документації і всіх виконаних робіт, відповідність їх установленим технічним вимогам. Проектна організація на вимогу замовника зобов'язана своїми силами і за свій рахунок усунути всі виявлені недоліки в роботах, які було виконано.

Як випливає із змісту обов'язків, передбачених статтею, що коментується, підрядник готує відповідно до отриманого від замовника проектного завдання техніко-економічне обґрунтування (ТЕО), на підставі якого надалі розробляє робочу документацію. Проектна документація складається підрядником з урахуванням результатів одержаних у ході пошукових робіт. Залежно від складності робіт вона включає ТЕО разом з робочою документацією або також технічний проект, що ґрунтується на ТЕО. Підрядник здійснює розробку проектної документації згідно з належно затвердженими обґрунтуваннями інвестицій у будівництво підприємств, будинків, споруджень. Затверджують обґрунтування відповідні державні органи у випадках, коли джерело фінансування капітальних вкладень — бюджет чи органи керування, чи муніципальні влади, якщо фінансування відбувається за рахунок їхнього бюджету. Наприклад, згідно з п.7 постанови Кабінету Міністрів від 11 квітня 2002 р. «Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи» інвестиційні програми і проекти будівництва незалежно від джерел фінансування підлягають обов'язковій комплексній державній експертизі у повному обсязі, крім об'єктів, затвердження проектів будівництва, які не потребують висновку комплексної державної експертизи. Перелік таких об'єктів встановлюється Державним комітетом з будівництва та архітектури відповідно до законодавства. Залежно від складності споруджуваного об'єкта і тривалості його спорудження сторони погоджують стадійність проектування. Для технологічно складних об'єктів зі значною тривалістю будівництва звичайно підрядник готує технічний проект і робочий проект (двостадійне проектування), а для менш складних сторін на підставі ТЕО обговорюють розробку робочої документації. Подібне рішення звичайно приймається стосовно об'єктів, що будуються за проектами масового і повторного використання. До початку проектування замовником чи, за згодою між сторонами, підрядником провадиться узгодження місця розташування об'єкта будівництва. Підрядник передає виготовлену проектну документацію, за складом і змістом відповідно умов договору і вимог нормативних актів. До передачі за актом проектна документація узгоджується з замовником і у випадках, передбачених законодавством, — з державними органами нагляду і місцевого самоврядування. Використання складених проектних документів може бути за умови, що в третіх осіб відсутні права перешкодити виконанню проектних рішень на відведеній під забудову території. Правила ЦК зобов'язують підрядника провести роботу з виявлення й усунення таких можливих перешкод.

 

Стаття 891. Відповідальність підрядника за недоліки документації та робіт

1.  Підрядник відповідає за недоліки проектно-кошторисної документації та пошукових робіт, включаючи недоліки, виявлені згодом у ході будівництва, а також у процесі експлуатації об'єкта, створеного на основі виконаної проектно-кошторисної документації і результатів пошукових робіт.

2.  У разі виявлення недоліків у проектно-кошторисній документації або в пошукових роботах підрядник на вимогу замовника зобов'язаний безоплатно переробити проектно-кошторисну документацію або здійснити необхідні додаткові пошукові роботи, а також відшкодувати завдані збитки, якщо інше не встановлено договором або законом.

Стаття, що коментується, визначає відповідальність підрядника в загальній формі і не містить вказівок про деякі випадки відповідальності, зокрема при порушенні термінів виконання робіт. Із цих питань слід керуватися правилами ст. 22 ЦК. Сторони в договорі звичайно передбачають санкції у формі неустойки (штрафу) при порушенні зобов'язань за договором. Така відповідальність може бути передбачена за ненадання вихідних даних, необхідних для початку проектування, несвоєчасну оплату робіт замовником; підрядник сплачує неустойку за порушення термінів, складу і якості переданої документації. В усіх випадках порушення умов укладеного договору підрядник зобов'язаний відшкодувати заподіяні цим збитки (ст. 623 ЦК) і неустойку, якщо інше не передбачено договором (ст. 624 ЦК). Види і розмір неустойки, які передбачаються нормативними актами, розповсюджуються, як правило, на випадки, коли проектування здійснюється в межах державного замовлення. В інших випадках сторони можуть визначати в договорах будь-які розміри неустойки за порушення окремих зобов'язань (у тім числі, беручи до уваги формулювання, запропоновані правилами) з урахуванням обмежень меж майнової відповідальності, встановлених іншими нормативними актами. Як уже зазначалося (ст. 890 ЦК та коментар до неї), з метою контролю за якістю проектування, спеціальними органами, уповноваженими державою, проводиться експертиза виконаних проектів і кошторисів на предмет відповідності їх вимогам окремих норм діючого законодавства, технічними нормам (див., наприклад, Постанову Кабінету Міністрів України від 23 червня 1994 р. «Про порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектно-кошторисної документації на будівництво і реконструкцію виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам по охороні праці». Пропозиції експертних установ обов'язкові для замовника та підрядника. При затвердженні проектів підрядник зобов'язаний проводити їх захист і вносити за вимогою стверджуючої інстанції в зазначений нею термін зміни без додаткової оплати, якщо ці вимоги не суперечать завданню на проектування і положенням діючого законодавства, і за особливу плату, якщо вимоги пред'являються на додаток чи як відступ від цих завдань.