Печать
PDF

Розділ 4 ЗАСАДИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ В УКРАЇНІ

Posted in Конституционное право - Конституційне право України (Колісник, Барабаш)

Розділ 4 ЗАСАДИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ В УКРАЇНІ

 

§ 1. Поняття «конституційний лад»

Конституція України як Основний Закон держави посідає централь­не місце в системі законодавства, оскільки вона є головним джерелом права України. Розділ І «Загальні засади» є провідним у структурі Конституції і має особливе значення як для самої Конституції, так і для всієї системи національного законодавства.

У цьому розділі закріплюються засади конституційного ладу Укра­їни. Та передусім слід звернутися до поняття «конституційний лад». У сучасній науці конституційного права, а також у теорії держави і права поняття «конституційний лад» останнім часом використову­ється дедалі частіше для позначення досить чіткої системи суспільних відносин, що закріплює функціональну і організаційну єдність су­спільства, або для сукупності принципів, без яких лад держави не може бути конституційним.

У юридичній літературі немає єдиного розуміння поняття «консти­туційний лад», але переважна більшість вчених-юристів відстоюють позицію, що наявність у державі Конституції ще не дає підстав існу­ючий суспільний лад вважати конституційним. Це зумовлено тим, що суспільний лад, на відміну від конституційного ладу, неможливо вва­жати державно-правовою категорією. До того ж він може бути і не­конституційним, оскільки вплив держави на людину і суспільство в цілому може здійснюватися й поза межами права. А тому термін «кон­ституційний лад» не є синонімом терміна «суспільний лад».

Важливо виходити з того, що конституційне правління, правовий характер державної влади, правова держава, верховенство права тісно взаємопов’язані і водночас є найважливішою ознакою і передумовою конституційного ладу. Конституційний лад — це цілісна система соціально-правових відносин та інститутів, які підпорядковані безумов­ним моральним і конституційним вимогам. Він має ґрунтуватися на  сукупності найважливіших регуляторів, які допомагають закріпленню в суспільній практиці і в правосвідомості фізичних і юридичних осіб стабільних правових, гуманних, справедливих зв’язків між людиною, суспільством та державою.

Конституційний лад має реалізовувати прагнення до соціального порядку на базі співіснування індивідуального та групового інтересів із загальними, забезпечувати пріоритет права особи. Все це потребує з боку держави ефективних гарантій, без наявності яких існуючий лад також неможливо вважати конституційним.

Безперечно, найбільш важливим предметом свого регулювання Конституція має насамперед засади конституційного ладу, які й зумов­люють його конституційну природу. Цими засадами є соціально- моральні установки і політико-правові правила розумної та справед­ливої організації суспільства, які обов’язково мають перебувати під захистом держави. Саме вони зумовлюють найважливіші ознаки кон­ституційного ладу, форми правління, державної влади, державного устрою, політичного режиму, правового статусу людини і громадяни­на, принципи народовладдя та форми його здійснення, засади створен­ня надійної системи державної безпеки, захист суверенітету і терито­ріальної цілісності України, правопорядку та зовнішньої політики нашої держави.

Якщо конституційний лад — це сукупність соціальних відносин, то його засади — це система конституційно закріплених принципів, що визначають зміст самого конституційного ладу.

Загальновизнано, що саме засади конституційного ладу є найваж­ливішим об’єктом конституційного регулювання. Це справді так, оскільки засади закріплюють: 1) керівні, основні для різноманітних суб’єктів конституційного права, принципи; 2) базові цінності, на які суспільство орієнтується в розвитку конституційного ладу; 3) консти­туційно-правові норми і інститути, через які ці принципи та цінності дістають своє безпосереднє обґрунтування, закріплення і які зумовлю­ють їх юридичне значення.

Таким чином, можна вважати, що засади конституційного ладу — це система, у якій базові цінності є основою принципів, а принципи конкретизуються в інститутах і нормах, що в цілому надає системі правового значення.

Засади конституційного ладу являють собою досить специфічні правові норми, на основі яких формуються відповідні правовідносини. Ці норми мають ряд характерних ознак. Передусім вони закріплюють найважливіші засади побудови суспільства і держави і, як правило, не породжують конкретних правовідносин. Вони зумовлюють сутність правового впливу на всі сфери суспільних відносин і адресовані всім суб’єктам права. Способом захисту цих норм є загальний режим за­хисту Конституції, конституційного ладу. Вони мають в основному конституційну форму вираження; за своїм видом вони в основному є нормами-принципами, нормами-цілями, нормами-дефініціями. Прак­тичну і правову реалізацію цілей конституційного ладу має забезпечу­вати вся правова система держави, всі галузі права. Засади конститу­ційного ладу покликані забезпечити системне закріплення концепту­альних ідей, визнаних найважливішими для суспільства і держави. За своїми функціями ці норми є найголовнішими для всіх інших правових інститутів.

Засади конституційного ладу мають особливу юридичну силу. Це виявляється в обов’язках законодавця дотримуватися вказаних прин­ципів при внесенні змін до тексту Конституції. Конституційний Суд України також повинен виносити свої рішення, виходячи із суті основ­них принципів, які в будь-якому разі є непорушними. Якщо Конститу­ції України належить перше місце в системі джерел права, то засади конституційного ладу — це своєрідна «конституція для Конституції». Саме засади конституційного ладу є основним виміром Конституції.

Засади конституційного ладу країни відображають прагнення лю­дини й суспільства до щастя, добра, справедливості, свободи, рівності, солідарності, гуманізму, демократії та порядку. У засадах конституцій­ного ладу, як правило, закріплюється суспільний ідеал.

Ключове значення має положення про верховенство людини над державою. У засадах конституційного ладу має бути відображений принцип обмеження держави, над якою превалює право і народний суверенітет, тобто саме вони мають верховенство. Їх закріплення в Кон­ституції спрямоване на здійснення контролю над державою з метою запобігання сваволі з боку державної влади.

Надзвичайно важливим для засад конституційного ладу є їх ціліс­ність. Будучи закріпленими в Конституції, вони стають умовою для тісної внутрішньої єдності і стабільності суспільства.

І, звичайно, найважливішим у засадах конституційного ладу є його принципи. Їх перелік не може бути вичерпним. Тому вони можуть міститися і в інших розділах (наприклад, принцип судового контролю). Такими принципами конституційного ладу є: народовладдя, державний суверенітет; політична, економічна та ідеологічна багатоманітність;

верховенство права; пріоритет прав і свобод людини і громадянина; рівність перед законом, право на рівний захист з боку закону; поділ влади; унітаризм; суверенна й незалежна, демократична, соціальна, правова держава; принцип забезпечення своїх національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробіт­ництва із зарубіжними країнами за загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права та інші.