Печать
PDF

Розділ 19 Відтворення обстановки та обставин події (слідчий експеримент та перевірка показань на місці) - § 2. Підготовка до слідчого експерименту та його тактика

Posted in Криминалистика - Криміналістика (В.Ю. Шепітько)

Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

 

§ 2. Підготовка до слідчого експерименту та його тактика

Перш ніж проводити слідчий експеримент, до нього необхідно старанно підготуватися, а саме:

1) визначити мету експерименту, для чого слід вивчити матеріали спра­ви та всі обставини, з огляду на які проводиться слідчий експеримент;

2)  визначити умови, в яких має бути проведений слідчий експери­мент (встановити, як, де, коли і в якій послідовності слід проводити досліди, скільки їх необхідно провести, як забезпечити освітлення при проведенні експерименту на перевірку видимості тощо);

3)   визначити учасників експерименту (свідків, обвинувачених, кількість понятих та ін.). Якщо досліди проводяться у різних примі­щеннях, а учасники експерименту поділяються на групи, то рекомен­дується запрошувати більше двох понятих, яких слід підбирати за­вчасно. Треба пам’ятати, що роль понятих при проведенні слідчого експерименту полягає в тому, що вони посвідчують можливість якоїсь події або дії за певних умов. Тому, підбираючи понятих, необхідно враховувати їх суб’єктивні якості — зір, слух;

4)   передбачити, які матеріали, засоби, знаряддя при цьому вико­ристовуватимуться.

Оскільки значення знарядь та предметів при проведенні слідчого експерименту є важливим, слід завчасно продумати також доставлен- ня цих предметів до місця експерименту та перевірити їхній стан.

Речові докази, які згодом будуть об’єктами експертного досліджен­ня, при експерименті використовувати не можна;

5)  слідчий повинен підготувати слідчу валізу;

6)   перед проведенням слідчого експерименту, як і інших слідчих дій, рекомендується складати його план. У разі, якщо експеримент є складним, доцільно складати письмовий план його проведення. Спе­ціальної форми плану експерименту не існує, однак до плану доцільно внести такі обставини:

а) місце і час проведення експерименту;

б) кількість учасників та їх розташування;

в) сутність дослідів, їх послідовність та роль учасників експери­менту при проведенні кожного досліду.

У разі потреби при складанні плану, особливо щодо проведення дослідів, слід проконсультуватися з спеціалістами — судово-медичним експертом, криміналістом, які можуть дати цінні вказівки з відтворен­ня обстановки експерименту і характеру проведення дослідів. Під час підготовки до експерименту слідчому доцільно побувати на місці май­бутнього експерименту, аби краще орієнтуватися у навколишній об­становці при його проведенні.

У процесі підготовки до слідчого експерименту слідчому необхід­но вирішити, чи роз’ яснювати завдання експерименту та обставини справи його учасникам або ж цього робити не слід. Як правило, мета слідчого експерименту та обставини справи повідомляються його учасникам. Однак у деяких випадках такі роз’яснення є недоцільними (наприклад, якщо метою експерименту є перевірка обсягу виконаних робіт за один день. Таке повідомлення може вплинути на темп і якість робіт та дати по суті неправильні результати експерименту).

У процесі підготовки до експерименту необхідно вирішити питан­ня про засоби зв’язку між окремими групами його учасників. Засобами зв’язку, за допомогою яких встановлюють початок проведення досліду та його закінчення, можуть бути телефон, сигнали, подані прапорцями, свистками, руками.

Методика слідчого експерименту передбачає виконання та додер­жання правил його проведення — процесуальних та тактичних. До процесуальних правил належать такі:

1)   при проведенні слідчого експерименту обов’язковою є участь понятих; як уже відмічалося, їх кількість визначається характером до­слідів та розташуванням учасників експерименту;

2)  необхідною є участь спеціалістів у випадках, коли їхні спеціаль­ні знання можуть бути використані для відтворення обстановки події або явища, а також для визначення місця розташування учасників екс­перименту або їхніх поз — у разі визначення пози потерпілого при пораненні та ін.;

3)  доцільною є присутність при проведенні експерименту осіб, по­казання яких перевіряються; якщо слідчим експериментом перевіря­ється можливість певних осіб бачити або чути щось, участь їх в екс­перименті є обов’язковою;

4)   про перебіг і результати проведення слідчого експерименту складається протокол відповідно до ст. 195 КПК.

Тактичні правила проведення слідчого експерименту такі:

1)   слідчий експеримент слід проводити в умовах та обстановці, максимально наближених до тих, в яких відбулася подія. З цією метою при відтворенні обстановки використовуються протокол місця події, фотознімки, креслення, показання свідків та обвинувачених;

2)   слідчий експеримент бажано проводити на тому самому місці, де відбулася подія, яку перевіряють. Тут важливо відзначити, що коли факт, який перевіряють, тісно пов’язаний з місцем дійсної події або умовами цього місця, то слідчий експеримент, як правило, проводить­ся на цьому самому місці;

3)  слідчий експеримент має проводитися у такий час, коли відбу­лася подія, яку перевіряють, з метою створення аналогічних умов чутності (особливо у місті), видимості, що забезпечує об’єктивність результатів експерименту;

4)  для проведення слідчого експерименту слід використовувати ті самі знаряддя та засоби, які застосовувалися при події злочину, або однорідні предмети і знаряддя;

5)  для відтворення обстановки учасників треба розташувати саме так, як вони про це повідомили, а понятих поставити в місце прове­дення дослідів та на точки спостереження;

6)  досліди необхідно повторювати декілька разів, змінюючи умови експерименту. Повторення дослідів дозволить виключити випадкові результати та достовірно з’ясувати певний факт. Не рекомендується проводити досліди слідчому або понятим. Для цього повинні бути за­прошені спеціальні особи (статисти), а слідчий та поняті мають спо­стерігати за проведенням дослідів. Слідчий регулює черговість про­ведення дослідів та визначає специфіку кожного з них.

Якщо обвинувачений, який бере участь у слідчому експерименті, заявляє клопотання про проведення того чи іншого досліду, то, як правило, таке клопотання задовольняється. Під час дослідів слідчому доцільно робити помітки про їх результати, а у разі потреби фотогра­фувати окремі моменти досліду або проведення його в цілому.